Nazwa przedmiotu:
Elektrotechnika i elektronika*
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Grzegorz Pankanin, prof. PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 15h, w tym: a) obecność na wykładach – 15h, b) obecność na zajęciach laboratoryjnych – 15h, 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 30h, Razem nakład pracy studenta: 30h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 15h, 2. obecność na zajęciach laboratoryjnych – 15h, Razem: 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na zajęciach laboratoryjnych – 15h, Razem: 15h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat podstawowych definicji i jednostek, obwodów i układów elektrycznych oraz bezpieczeństwa pracy przy ich obsłudze, • rozróżniać działanie obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego, operować zastępczymi pojęciami odbiorników elektrycznych, • posługiwać się podstawowymi przyrządami pomiarowymi, • dokonywać wyboru ze zrozumieniem, na podstawie dostępnej literatury, źródeł zasilania niezbędnych do realizacji procesów z aktywacją elektryczną.
Treści kształcenia:
Wykład: Obwody prądu stałego. Pole elektryczne. Obwody magnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna. Obwody prądu przemiennego. Obliczanie obwodów prądu sinusoidalnego. Prąd trójfazowy. Przemiany energetyczne. Transformatory. Maszyny elektryczne. Wybrane układy elektroniczne. Elektryczne przyrządy i metody pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Podstawowe zasady pracy przy urządzeniach elektrycznych. Laboratorium: 1. Pomiary napięcia, prądu, mocy w obwodach prądu stałego. 2. Pomiary napięć, prądów, mocy i energii w obwodach prądu przemiennego 1-fazowego i 3-fazowego. 3. Pomiary rezystancji i impedancji. 4. Pomiary temperatury metodami elektrycznymi. 5. Układy regulacji temperatury. 6. Badanie środków ochrony przed porażeniem elektrycznym. 7. Pomiary oscyloskopem.
Metody oceny:
Sprawdzian pisemny (wykład), kolokwium (laboratorium)
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna matematykę w zakresie pozwalającym na wykonywanie obliczeń inżynierskich, posiada podstawową wiedzę z fizyki przydatną do rozumienia elektrotechniki i elektroniki
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
posiada ogólną orientację w aktualnych kierunkach rozwoju technologii chemicznej, w tym procesów aktywowanych energią elektryczną
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność korzystania z dostępnych zasobów literaturowych do rozwiązywania stawianych zagadnień
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi samodzielnie przeprowadzić pomiary i przedstawić ich wyniki w postaci sprawozdania z własnym podsumowaniem
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie i w zespole mając świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów i obserwacji
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: