Nazwa przedmiotu:
Współczesna analityka procesowa w technologii chemicznej
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
30(obecność na wykładzie)+10(przygotowanie do kolokwium)+15(lektury uzupełniające)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia analityczna II
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Student powinien mieć ogólną wiedzę na temat zasad projektowania kontroli analitycznej procesów technologicznych i pobierania prób materiałów do badań
Treści kształcenia:
Wykład przedstawia zasady i cele przemysłowej kontroli analitycznej oraz zadania laboratorium kontroli jakości. Omawia etapy procesu analitycznego w tym szczególnie zasady pobierania próbek z partii materiału, sposoby pobierania próbek z instalacji technologicznej, automatyczne i półautomatyczne metody przygotowania próbki do pomiaru. Przedstawia klasyfikację analizatorów i ich funkcji oraz podstawy projektowania analizatorów. Prezentuje instrumentalne metody rozdzielania i oznaczania oraz czujniki i analizatory najczęściej stosowane w praktyce analizy przemysłowej, nanotechnologiach, monitoringu oraz automatycznym sterowaniu procesem technologicznym i kryteria wyboru metod pomiarowych. Ponadto omawia metody specjalne (analiza powierzchni, teledetekcja, radiochemia) i miniaturowe systemy analityczne, organizację systemu kontroli analitycznej, ekonomikę analityki przemysłowej, zasady prowadzenia i dokumentacji pomiarów analitycznych. Na przykła-dzie wybranych technologii nieorganicznych i organicznych zaprezentowana jest organizacja kompleksowej kontroli analitycznej całego procesu technologicznego. Ponadto omówione są zasady kontroli jakości i zapewnienia jakości stosowanych metod analitycznych i uzyskiwanych danych pomiarowych, które są podstawą do podejmowania decyzji technologicznych i ekonomicznych.
Metody oceny:
dwa kolokwia pisemne
Egzamin:
nie
Literatura:
1.K.H. Koch, Process Analytical Chemistry, Control, Optimization, Quality, Economy, Springer-Verlag, 2010; 2.K.A. Bakeev, Ed., Process Analytical Technology: Spectroscopic Tools and Implementation Strategies for the Chemical and Pharmaceutical Industries, Wiley 2010; e-book; 3.F. Mc Lennan, B.R. Kowalski, Process Analytical Chemistry, Blackie Academic & Professional, Chapman & Hall, London, 1995.
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Posiada podstawową wiedzę z chemii analitycznej, w tym znajomość nowoczesnych technik analitycznych w odniesieniu do zastosowań w kontroli analitycznej w przemyśle
Weryfikacja: zaliczenie pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Ma wiedzę z zakresu technik i metod identyfikowania i charakteryzowania materiałów i substancji chemicznych w warunkach procesu przemysłowego, w tym oceny jakości produktów chemicznych
Weryfikacja: zaliczenie pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Stosuje metody analityczne i aparaturę do jakościowego i ilościowego oznaczania związków chemicznych istotnych dla kontroli procesu technologicznego
Weryfikacja: zaliczenie pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań kontroli procesu technologicznego – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne
Weryfikacja: zaliczenie pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania technologiczne, aparaturowe i procesowe w zakresie kontroli analitycznej technologii chemicznej
Weryfikacja: zaliczenie pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U23
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi formułować problemy kontroli analitycznejw celu pogłębienia rozumienia danego zagadnienia lub uzupełnienia luk w rozumowaniu
Weryfikacja: zaliczenie pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: