Nazwa przedmiotu:
Metody elektroanalityczne i sensory
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Łukasz Górski, prof. uczelni
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien:  mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat technik elektroanalitycznych i sensorów chemicznych,  znać parametry analityczne, podział oraz budowę i właściwości głównych rodzajów sensorów,  potrafić zaproponować wykorzystanie technik elektroanalitycznych i sensorów chemicznych do analizy materiałów i kontroli procesów technologicznych,  znać główne kierunki rozwoju sensorów chemicznych.
Treści kształcenia:
1. Podział technik elektrochemicznych, podstawowe pojęcia i równania 2. Potencjometria – podstawy techniki • Typy elektrod • Mechanizm powstawania sygnału analitycznego • Membrany elektrod jonoselektywnych 3. Miniaturyzacja elektrod jonoselektywnych 4. Podstawy i zastosowania technik konduktometrycznych 5. Kulometria i elektrograwimetria 6. Podstawowe pojęcia związane z technikami woltamperometrycznymi. • Układ pomiarowy, mechanizm powstawania sygnału analitycznego. 7. Charakterystyka technik woltamperometrycznych i ich zastosowania. • Woltamperometria cykliczna • Techniki pulsowe • Techniki strippingowe • Techniki adsorpcyjne • Mikroelektrody i układy przepływowe 8. Praktyczne zagadnienia woltamperometrii. • Dobór materiału elektrodowego i elektrolitu • Celki pomiarowe, odtlenianie 9. Sensory chemiczne • Budowa i podział sensorów chemicznych • Przetworniki sensorów chemicznych • Parametry analityczne i zastosowania sensorów 10. Biosensory • Rodzaje stosowanych bioelementów, ich immobilizacja • Zastosowania biosensorów
Metody oceny:
Ocena z przedmiotu jest ustalana na podstawie wyniku punktowego zaliczenia pisemnego według następujących kryteriów: < 50% - nzal; (50 - 60) – dst; (60 - 70) - dst 1/2; (70 - 80) – db; (80 - 90) - db 1/2; (90 – 100) – bdb.
Egzamin:
nie
Literatura:
Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych, WNT, Warszawa 1995 W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, WNT, Warszawa 1999 J. Wang, Analytical electrochemistry, Wiley-VCH, New York, 2000 J. Holler., D. Skoog, D. West, Podstawy chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 2007
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
Po ukończeniu kursu student:  zna budowę sensorów chemicznych oraz mechanizmy generowaniu sygnału analitycznego w technikach elektroanalitycznych  zna aktualne kierunki rozwoju sensorów chemicznych  potrafi ocenić przydatność określonych sensorów i technik elektoanalitycznych do analizy przemysłowej  potrafi zaprojektować sposób kontroli analitycznej wybranych procesów technologicznych  stosuje techniki elektroanalityczne do analizy materiałów  potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie

Efekty uczenia się