Nazwa przedmiotu:
Technologia chemiczna I
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 60h, w tym: a) obecność na wykładach – 45h, b) obecność na ćwiczeniach – 15h, 2. zapoznanie się z literaturą - 20h, 3. przygotowanie do kolokwium i egzaminu – 70h Razem nakład pracy studenta: 150h, co odpowiada 5 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach - 45h, 2. obecność na ćwiczeniach - 15, Razem: 60h, co odpowiada 5 punktom ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat organizacji procesów przemysłu chemicznego na trzech poziomach: 1) procesu chemicznego w reaktorze przemysłowym, 2) układu technologicznego złożonego z wielu aparatów (reaktorów i in.), 3) przedsiębiorstwa o złożonym programie produkcyjnym. • posiadać wiedzę dotyczącą produkcji związków azotowych, przetwarzania surowców siarkowych i fosforowych, otrzymywania sody, wytwarzanie materiałów wiążących oraz zastosowania procesów elektrochemicznych i elektroplazmowych. • posiadać wiedzę dotyczącą stanu polskiego przemysłu chemicznego. • posiadać umiejętność analizy układów reagujących obejmujących podstawowe zjawiska występujące w toku reakcji zachodzących w układach jednorodnych i niejednorodnych, egzo- i endotermicznych, wysokotemperaturowych, wysokociśnieniowych i katalitycznych. • mieć ogólną wiedzę o zasadach organizacji procesów technologicznych, umiejętność wyznaczaniu podstawowych zależności wynikających z bilansu masy i entalpii w wybranych układach technologicznych.
Treści kształcenia:
Technologiczne zasady stosowane przy organizacji procesów przemysłu chemicznego na trzech poziomach: 1) procesu chemicznego w reaktorze przemysłowym, 2) układu technologicznego złożonego z wielu aparatów (reaktorów i in.), 3) przedsiębiorstwa o złożonym programie produkcyjnym. Zagadnienia ekonomiki produkcji przemysłowej, gospodarki surowcami i energią, powstawania i wykorzystywania odpadów produkcyjnych, ochrony środowiska przed skażeniami chemicznymi i bezpieczeństwa procesowego. Rozwój i stan polskiego przemysłu chemicznego. Analiza układów reagujących obejmuje podstawowe zjawiska występujące w toku reakcji zachodzących w układach jednorodnych i niejednorodnych, egzo- i endotermicznych, wysokotemperaturo-wych, wysokociśnieniowych i katalitycznych. Główne problemy organizacji procesów technologicznych. Produkcja związków azotowych, przetwarzanie surowców siarkowych i fosfo-rowych, przetwarzanie soli kamiennej, wytwarzanie materiałów wiążących oraz zastosowania procesów elektrochemicznych i elektroplazmowych. Analiza układów technologicznych. Ćwiczenia mają charakter rachunkowo-analityczny i polegają na wyznaczaniu i dyskusji istotnych dla danego procesu zależności, wynikających z bilansu masy i bilansu entalpii. Jako przykłady służą wybrane procesy technologiczne z dziedziny przemysłu organicznego i nieorga-nicznego. Zależności wynikające z bilansu masy. Zasady układania równań bilansowych; obliczanie stopnia przemiany i wydajności surowcowej; bilans strumieni masy prostego procesu ciągłego w warunkach stacjonarnych; właściwości układu z obiegiem zamkniętym strumienia masy. Zależności wynikające z bilansu entalpii. Entalpia ogrzania, entalpia tworzenia, ciepło reakcji; bilans strumieni entalpii; równanie operacyjne procesu w układzie stopień przemiany – temperatura.
Metody oceny:
ćwiczenia: kolokwium pisemne, wykład: egzamin pisemny i ustny
Egzamin:
tak
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna organizację procesów przemysłu chemicznego na trzech poziomach oraz posiada wiedzę dotyczącą produkcji związków nieorganicznych, wytwarzania materiałów wiążących oraz zastosowania procesów elektrochemicznych. Posiada wiedzę dotyczącą analizy zjawisk występujących w układach jednorodnych i niejednorodnych, egzo- i endotermicznych, wysokotemperaturowych, wysokociśnieniowych oraz katalitycznych.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10, K_W01, K_W03, K_W06, K_W08, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
mieć ogólną wiedzę o zasadach organizacji procesów technologicznych, umiejętność wyznaczania podstawowych zależności wynikających z bilansu masy i entalpii w wybranych układach technologicznych.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność analizy zjawisk występujących w reakcjach zachodzących w różnych warunkach oraz posiada umiejętności przedstawienia głównych problemów dotyczących produkcji związków nieorganicznych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03 , K_U07, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi wyznaczać podstawowe zależności wynikających z bilansu masy i entalpii w wybranych układach technologicznych.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11 , K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Rozumie potrzebę popularyzacji osiągnięć technologii chemicznej.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K08
Powiązane charakterystyki obszarowe: