Nazwa przedmiotu:
Aparatura przemysłu chemicznego - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Michał Młotek
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium45h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Laboratorium ma na celu poznanie ogólnej charakterystyki aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym. Studenci poznają zasadę działania, budowę i bezpieczną eksploatację aparatów wybranych, stosowanych w przemyśle urządzeń. Laboratorium obejmie aparaty do, rozdrabniania mieszania, urządzenia do rozdzielania i procesów wymiany ciepła i masy .
Treści kształcenia:
1. Informacje ogólne i BHP 3 h 1. Aparaty do rozdrabniania substancji 6h 2. Urządzenia do mieszania i klasyfikacji substancji 6h 3. Urządzenia do rozdzielania mieszanin, suszenia i filtracji. 6 h 6. Aparaty do transportu substancji 6h 4. Urządzenia do prowadzania procesów wymiany ciepła 6 h 5. Urządzenia do prowadzania procesów wymiany ciepła i masy 6 h 5.1. Urządzenia do destylacji i rektyfikacji 5.2. Absorbery i adsorbery 6. Urządzenia i reaktory specjalne 6h
Metody oceny:
Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. Warych „Aparatura chemiczna i procesowa”, OWPW 2004 2. Wesołowski P., Borowski J., Aparatura chemiczna i procesowa. Cz.1. Wymienniki ciepła i masy, Wydawnictwo PP, Poznań 2002 3. Wesołowski P., Borowski J., Szaferski W., Aparatura chemiczna i procesowa. Cz.2. Mieszalniki i separatory, Wydawnictwo PP, Poznań 2005. 4. J. Ciborowski „Inżynieria chemiczna”, PWT. 5. Selecki A., Gradoń L., Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa 1985 6. Błasiński H., Młodziński B., Aparatura przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa 1983
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:
• Znajomość budowy, zasady działania i bezpiecznej eksploatacji najważniejszych urządzeń i aparatów przemysłu chemicznego. • Umiejętność doboru odpowiednich aparatów oraz parametrów ich pracy do przeprowadzenia procesów przemysłu chemicznego • Znajomość związków i zależności między działaniem i konstrukcją urządzeń przemysłu chemicznego Posiada ogólną orientację w aktualnych kierunkach rozwoju technologii chemicznej i przemysłu chemicznego • Posiada podstawową wiedzę z inżynierii chemicznej, aparatury przemysłu chemicznego

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna najważniejsze aparaty i maszyny stosowane w przemyśle chemicznym
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10, K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Posiada wiedzę z wybranych dyscyplin inżynierskich (obliczenia inżynierskie, techniki pomiarowe, automatyka, materiałoznawstwo) przydatną do projektowania i doboru aparatury chemicznej
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W07, K_W12, K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi zaplanować i przeprowadzić badania eksperymentalne zgodnie z wyznaczonym celem, stosując odpowiednie procedury, narzędzia, techniki pomiarowe i zasady BHP
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U20, K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi opracować wyniki badań eksperymentalnych, przedstawić je w czytelnej formie oraz zinterpretować i wyciągnąć wnioski
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U08, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi zaprojektować i dobrać proste aparaty przemysłu chemicznego
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U23, K_U24, K_U26
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi pracować w zespole, planować prace doświadczalne i prezentować wyniki badań
Weryfikacja: zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: