Nazwa przedmiotu:
Wprowadzenie do nanotechnologii
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z właściwościami materii w fazie stałej w skali nanometrycznej. Przedstawione zostaną metody wytwarzania oraz badania właściwości nanokropek, nanoproszków, nanorurek, nanodrutów oraz nanowarstw azotków, siarczków, selenków czy tellurków wybranych metali, a więc substancji stosowanych w optoelektronice, spintronice i fotowoltaice. Szczególny nacisk zostanie położony na prezentację możliwości świadomego sterowania właściwościami nanomateriałów w nowych obszarach technologii.
Treści kształcenia:
- zna podstawowe metody syntezy oraz charakteryzacji nanomateriałów - posiada umiejętność wstępnego zaprojektowania drogi otrzymywania wybranego nanomateriału o zadanych nanorozmiarach
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia jest pisemne kolokwium na zakończenie semestru.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. R. W. Kelsall et. al., Nanotechnologie, WN PWN, Warszawa, 2008 2. S. Podsiadło, Nitrides, WN PWN, Warszawa, 2014
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna fizykochemiczne podstawy powszechnie stosowanych technologii elektrochemicznych
Weryfikacja: aktywność podczas wykładów, testy zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zna ogólne zasady realizacji podstawowych technologii elektrochemicznych (stosowanych m.in. w syntezie chemicznej, galwanotechnice, ochronie przed korozją) oraz działania urządzeń wykorzystujących procesy elektrochemiczne (m.in. ogniw galwanicznych i paliwowych)
Weryfikacja: aktywność podczas wykładów, testy zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
W oparciu o podstawy fizykochemiczne potrafi wyjaśnić istotę podstawowych technologii i urządzeń elektrochemicznych
Weryfikacja: aktywność podczas wykładów, testy zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi dobrać proces elektrochemiczny do realizacji założonego celu i przedstawić ogólną specyfikację tego procesu
Weryfikacja: aktywność podczas wykładów, testy zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi samodzielnie pogłębić rozumienie treści wykładowych oraz przedstawić i uzasadnić swoje opinie
Weryfikacja: aktywność podczas wykładów, testy zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: