Nazwa przedmiotu:
Miniaturyzacja w chemii analitycznej
Koordynator przedmiotu:
prof.nzw.dr hab.inż. Michał Chudy
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 30h, w tym: a) obecność na zajęciach seminaryjnych – 30h 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20h 3. przygotowanie streszczenia i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 10h Razem nakład pracy studenta: 30h + 20h + 10h = 60h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na zajęciach seminaryjnych – 30h co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Planowane zajęcia mają charakter praktyczny jedynie związany z przygotowaniem i wygłoszeniem referatu (1 punkt ECTS).
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę na temat współczesnych technik analitycznych wykorzystujących mikrosystemy i mikronarzędzia, metod, technologii oraz nowoczesnych materiałów stosowanych do wytwarzania mikroukładów • na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i internetowych zapoznać się samodzielnie z wybranym zagadnieniem zaproponowanym przez prowadzącego, • przygotować i wygłosić prezentację dla uczestników kursu, której uzupełnieniem będzie krótkie strzeszczenie oraz dyskusja z udziałem słuchaczy i prowadzącego. Celem seminariów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami specjalnych technologii chemicznych pozwalających na tworzenie miniaturowych urządzeń i systemów do kontroli analitycznej. Rozpoczynać je będzie wykład wprowadzający dotyczący podstaw koncepcji oraz realizacji urządzeń analitycznych w mikroskali.
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy przekazywanej studentom w ramach wykładów prowadzonych na poprzednich semestrach (np. Chemia Analityczna Instrumentalna, Podstawy Nauki o Materiałach) i zapoznanie z wybranymi zagadnieniami specjalnych technologii chemicznych pozwalających na tworzenie miniaturowych urządzeń i systemów do kontroli analitycznej i prowadzenia reakcji chemicznej w mikroskali. Zajęcia rozpoczynać będzie krótki wykład wprowadzający, przedstawiający podstawy koncepcji oraz realizacji miniaturowych urządzeń analitycznych. Prezentacje studenckie dotyczyć będą między innymi: projektowania, materiałów oraz technologii wytwarzania, stosowanych układów detekcyjnych a także miniaturowych (bio)sensorów chemicznych oraz praktycznych zastosowań miniaturowych systemów analitycznych. Przedmiot prowadzony będzie dalej w formie seminaryjnej, a poszczególne zagadnienia będą przedstawiane przez 2-3 osobowe zespoły, które przygotują prezentacje multimedialne. Treść wystąpień seminaryjnych będzie następnie dyskutowana w całej grupie oraz podsumowywana i omawiana przez prowadzących nauczycieli akademickich. 1. Wykład wprowadzający 8-10 h - Koncepcje miniaturyzacji urządzeń analitycznych - Materiały, projektowanie oraz technologie wytwarzania systemów analitycznych - Układy detekcyjne i sensory chemiczne w miniaturowych systemach analitycznych - Miniaturowe układy w bioanalityce - Zastosowanie miniaturowych urządzeń analitycznych 2. Przygotowanie referatów i prezentacje studenckie 20 h Seminaria studenckie na temat wybranych zagadnień dotyczących koncepcji oraz konstrukcji miniaturowych urządzeń analitycznych (zarówno rozwiązania komercyjne jak i nowe koncepcje w projektowaniu takich urządzeń).
Metody oceny:
seminaria, opracowanie pisemne, prezentacje
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. „Miniaturyzacja w analityce” (red. Z. Brzózka), Oficyna PW, W-wa 2005. 2. „Mikrobioanalityka” (red. Z. Brzózka), Oficyna PW, W-wa 2009 Literatura uzupełniająca: Materiały przygotowane przez wykładowców.
Witryna www przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna najważniejsze grupy materiałów stosowanych do wytwarzania miniaturowych systemów analitycznych, oraz najważniejsze technologie ich produkcji
Weryfikacja: dyskusja i pytania
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna zalety i wady mikrosystemów oraz korzyści płynące z prowadzenia procesów w mikroskali (analiz, syntez, przygotowania próbek)
Weryfikacja: dyskusja i pytania
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych opracowywanego tematu
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie oraz wybrać kluczowe elementy w celu publicznego ich zaprezentowania
Weryfikacja: wygłoszenie prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K06, K_K08
Powiązane charakterystyki obszarowe: