Nazwa przedmiotu:
Metody syntezy polimerów
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inz. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 30h, w tym: a) obecność na wykładach – 28h, b) obecność na kolokwium – 2h, uczestniczenie w konsultacjach – 2h; 2. Praca własna studenta – 45h, w tym: a) zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20h b) przygotowanie do zaliczenia i obecność na zaliczeniu – 25h. Razem nakład pracy studenta: 32h + 45h = 77h, co odpowiada 3 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 28h 2. uczestniczenie w konsultacjach - 2h 3. obecność na zaliczeniu 2h. Razem w semestrze: 32h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wprowadzenie do chemii i technologii polimerów.
Treści kształcenia:
Ogólna charakterystyka makrocząsteczek. Podstawowe wiadomości dotyczące procesów polimeryzacji łańcuchowej: polimeryzacja rodnikowa, jonowa (anionowa i kationowa) oraz polimeryzacja koordynacyjna. Polireakcje według mechanizmu stopniowego wzrostu łańcucha: polikondensacja i poliaddycja. Techniczne metody syntezy polimerów: polimeryzacja blokowa, w rozpuszczalniku, suspensyjna, emulsyjna, polimeryzacja na granicy faz i w procesie przetwórstwa. Przemysłowe metody otrzymywania i właściwości podstawowych polimerów syntetycznych.
Metody oceny:
kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Z. Florjańczyk, S. Penczek (red.), Chemia polimerów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1997.
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
posiada wiedzę dotyczącą budowy chemicznej związków wielkocząsteczkowych oraz podstawowych mechanizmów reakcji, według których otrzymuje się polimery
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna podstawowe metody syntezy polimerów z uwzględnieniem doboru mechanizmu polireakcji
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W08, K_W09, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada umiejętność przewidzenia reaktywności monomerów w procesach polireakcji na podstawie ich budowy chemicznej
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03 , K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
zna typy polireakcji i posiada umiejętność ich doboru dla wybranych rodzajów monomerów
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
rozróżnia metody syntezy związków wielkocząsteczkowych i posiada umiejętność ich doboru do realizowanych procesów polimeryzacji
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie z wykorzystaniem zaproponowanych źródeł naukowych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: