Nazwa przedmiotu:
Laboratorium z Preparatyki Organicznej
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Magdalena Popławska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
K31
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium75h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
po ukończeniu kursu student powinien: • Znać podstawowe zasady klasyfikacji, oznakowania (stosowane piktogramy), składowania, przechowywania i utylizacji związków organicznych. • Posiadać umiejętności przeprowadzenia podstawowych procesów jednostkowych stosowanych w syntezie organicznej: krystalizacja, ekstrakcja, destylacja frakcyjna, sączenie itd. • Posiadać umiejętność przeprowadzenia kilkuetapowej syntezy związku organicznego. • Posiadać umiejętność przeprowadzenia krytycznej analizy wyników przeprowadzonej syntezy ze szczególnym uwzględnieniem analizy wydajności procesów jednostkowych, kosztów odczynników, nakładu pracy i energii. • Posiadać umiejętność przeniesienia jednej wybranej syntezy związku organicznego ze skali 2-5 gramowej do skali 100-200 gramowej. • Posiadać umiejętność prowadzenia dziennika pracy w laboratorium (dziennik pracy pracownika, dziennik pracy na stanowisku pracy).
Treści kształcenia:
1. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE ZAJĘĆ Zajęcia laboratoryjne mają na celu wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej na zajęciach z przedmiotu Synteza Organiczna. 2. PROGRAM ZAJĘĆ - Omówienie treści i istoty instrukcji i zaleceń umieszczonych na stronie WWW Wydziału w zakładach Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ochrona Przeciwpożarowa i obowiązujących w Politechnice Warszawskiej, jako przykładu wewnętrznych procedur dostosowanych do specyfiki jednostki organizacyjnej infrastruktury gospodarczej kraju (firmy, wytwórni, hurtowni). - Zapoznanie studentów z dokumentacją dotyczącą charakterystyki związków chemicznych (MSDS). Omówienie zagadnień dotyczących szkodliwości i ryzyka pracy z substancjami niebezpiecznymi, metodami ich transportu, przechowywania i utylizacji. - Zapoznanie studentów z rodzajami i jakością szkła laboratoryjnego. - Przeprowadzenie przez studentów prostej syntezy dwóch związków organicznych. W trakcie prowadzenia tych syntez studenci poznają podstawowe procesy jednostkowe: sączenie, krystalizacja, ekstrakcja, destylacja. - Przeprowadzenie dwóch syntez dwuetapowych. Po wykonaniu tych syntez studenci mają za zadanie przeanalizowanie wszystkich przeprowadzonych procesów jednostkowych pod kątem ich wydajności, pracochłonności i nakładów finansowych. - Przeniesienie skali jednej z przeprowadzonych syntez ze skali kilkugramowej na skalę 100-200 gramów. 3. PRZEBIEG ZAJĘĆ - Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują szkło laboratoryjne i przydzielane jest miejsce pracy. Omawiane są ogólne zasady BHP w laboratorium preparatyki organicznej. Przeprowadzona zostaje analiza dokumentacji charakterystyki związków chemicznych (MSDS) - 3h. - Wykonanie samodzielnie syntezy dwóch związków organicznych - 3x6 = 18h. - Wykonanie samodzielnie dwóch syntez dwuetapowych. – 6x6 = 36h. - Wykonanie syntezy w powiększonej skali (grupy 4 studentów) 2x6 = 12h. - Pisemne kolokwium zaliczające, podsumowanie pracy (rozmowy indywidualne ze studentami), oddanie pobranego szkła i sprzętu laboratoryjnego – 6h. 4. ZALICZENIE Zaliczenie przedmiotu polega na uzyskaniu oceny co najmniej dostatecznej z końcowego kolokwium oraz z oceny pracy w semestrze. Na ocenę pracy w semestrze wpływa sposób przygotowania do zajęć, umiejętność organizacji pracy, jakość opisu przeprowadzanych eksperymentów, krytyczne i analityczne podejście do prowadzonych procesów.
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe, ocena pracy w semestrze.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Vogel, Preparatyka Organiczna, wydanie trzecie, WNT, 2006. 2. Materiały zamieszczone w Internecie na stronie Zakładu Chemii Organicznej. 3. J. Wisialski, L. Synoradzki, Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej. Oficyna Wydawnicza PW, 2006.
Witryna www przedmiotu:
http://zcho.ch.pw.edu.pl/
Uwagi:
• Zna podstawowe zasady klasyfikacji, oznakowania (stosowane piktogramy), składowania, przechowywania i utylizacji związków organicznych. • Zna zasady prowadzenia zapisu wykonywanych prac na stanowisku pracy. • Ma wiedzę dotyczącą podstawowych jednostkowych procesów takich jak: krystalizacja, ekstrakcja, destylacja frakcyjna, sączenie itd. • Posiada umiejętność montażu aparatury do przeprowadzenia syntezy organicznej. • Potrafi przeprowadzić proces otrzymywania i oczyszczania związku organicznego. • Posiada umiejętności przeprowadzenia analizy uzyskanych wyników syntezy oraz jej kosztów. • Posiada umiejętność przeniesienia jednej wybranej syntezy związku organicznego z mniejszej do większej skali . • Potrafi pracować w zespole, organizować pracę zespołową oraz zarządzać swoim czasem • Potrafi samodzielnie planować, wyznaczać cele i podnosić swoje kwalifikacje m.in. poprzez własne uczenie się przez całe życie

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna podstawowe grupy związków organicznych, ich budowę, właściwości i występowanie; elementy stereochemii; mechanizmy reakcji przyłączenia, podstawienia, eliminacji, metody syntezy związków organicznych
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W08, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
zna podstawowe reakcje organiczne – nukleofilowe, elektrofilowe, rodnikowe, wybrane cykloaddycje – mające znaczenie w syntezie organicznej
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W08, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi posługiwać się nazewnictwem w podstawowym zakresie, wyjaśnić właściwości i reaktywność związków organicznych na podstawie budowy grupy funkcyjnej, wyjaśnić przebieg reakcji na podstawie poznanych mechanizmów, zaproponować kilkuetapową syntezę związku organicznego z podanych substratów
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03 , K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
potrafi pracować samodzielnie, posiada umiejętność formułowania argumentów i ocen oraz prezentowania ich w czasie dyskusji
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K06, K_K08
Powiązane charakterystyki obszarowe: