Nazwa przedmiotu:
Laboratorium procesów technologii nieorganicznej
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Technologia Chemiczna - profil praktyczny
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium75h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
-
Treści kształcenia:
W toku pracowni studenci zapoznają się z metodyką badań procesów technologii nieorganicznej i technologii ceramiki, metodą pozyskiwania danych do analizy procesów oraz danych do prac projektowych. Każdy ze studentów wykonuje kilka ćwiczeń na gotowych zestawach aparatury. Program pracowni przygotowuje studenta do prowadzenia badań przy pomocy wybranych technik eksperymentalnych, procesów katalitycznych, procesów elektroplazmowych, procesów roztworowych, procesów spiekania tworzyw ceramicznych, procesów wysokotemperaturowych oraz procesów utylizacji odpadów przemysłowych.
Metody oceny:
kolokwium zaliczeniowe, sprawozdanie z badań
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
www.ch.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna podstawowe procesy technologii nieorganicznej i technologii ceramiki oraz podstawowe metody badania przebiegu procesów nieorganicznych i ceramicznych
Weryfikacja: sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03, K_W06, K_W08, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zna podstawowe techniki badań właściwości katalizatorów i materiałów ceramicznych oraz podstawowe metody utylizacji odpadów przemysłowych
Weryfikacja: Sprawozdanie kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W05, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
posiada ogólną wiedzę teoretyczną na temat procesów technologii nieorganicznej i technologii ceramiki, oraz umiejętności do samodzielnego prowadzenia badań procesów z technologii nieorganicznej
Weryfikacja: sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U13 , K_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
potrafi korzystać z podstawowych technik badań procesów katalitycznych, procesów elektroplazmowych, procesów roztworowych, procesów spiekania tworzyw ceramicznych, procesów wysokotemperaturowych oraz procesów utylizacji odpadów przemysłowych.
Weryfikacja: Sprawozdanie kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10, K_U26
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.
Weryfikacja: sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: