Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inzynieria Chemiczna i Procesowa Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inzynieria Chemiczna i Procesowa brak

Cele:

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent powinien: rozumieć oraz umieć interpretować i opisać zjawiska i procesy inżynierii chemicznej i procesowej; rozumieć podstawowe zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej i umieć wykorzystać je do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej; zrozumieć przebieg procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów; umieć planować i prowadzić badania, korzystać z przyrządów pomiarowych oraz interpretować uzyskane wyniki; rozumieć podstawy inżynierii produktu; rozumieć podstawy technologii zrównoważonych i ochrony środowiska; umieć korzystać z podstawowego oprogramowania komercyjnego i przygotowywać własne, proste programy; rozumieć zasady projektowania procesów i aparatów; umieć korzystać z literatury fachowej i baz danych oraz umieć przygotowywać kalkulację kosztów procesowych. Absolwent studiów powinien być przygotowany do: komunikowania się z otoczeniem, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji oraz języka specjalistycznego z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej; pracy zespołowej, w tym pracy grupowej w zespołach multi-dyscyplinarnych; stosowania zasad odpowiedzialności zawodowej; kształcenia ustawicznego oraz powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien by przygotowany do pracy w: biurach inżynierskich i pracowniach projektowych, różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, przemyśle – chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym – oraz drobnej wytwórczo ci. Powinien być przygotowany do pracy w administracji oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Prawo gospodarcze 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Prawo własności intelektualnej 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Chemia 5 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Matematyka 1 9 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy obliczeń inżynierskich 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Marketing 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Negocjacje - strategie i techniki 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 1 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Podstawy obliczeń inżynierskich 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wstęp do inżynierii chemicznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Elektrotechnika i elektronika 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Laboratorium chemii 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Podstawy obliczeń inżynierskich 2 projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=21
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Komputer w kulturze współczesnej 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Public relation i reklama we współczesnym świecie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 2 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Biomechanika przepływów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Emulsje proste i wielokrotne w nowoczesnych technologiach 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informacja naukowa i patentowa 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metody dekontaminacji zanieczyszczeń w środowisku naturalnym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polimery naturalne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problemy bezpieczeństwa procesowego w reaktorach chemicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie obiektowe 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy mechaniki płynów 4 45 0 0 30 0 75 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Chemia analityczna 2 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna 5 60 45 0 0 0 105 sylabus
   Chemia organiczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 3 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=17
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język obcy B2 egzamin 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy przed B2 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Inżynieria sztucznych narządów wewnętrznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kinetyka chemiczna i kataliza 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Laboratorium enzymologii 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Media specjalne w inżynierii chemicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wstęp do enzymologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Projektowanie procesów przenoszenia ciepła 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Termodynamika procesowa 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Wymiana ciepła 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zagadnienia termodynamiczne w projektowaniu procesowym 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Informatyka 5 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Laboratorium chemii fizycznej 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Laboratorium chemii organicznej 2 0 0 45 0 0 45 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Inżynieria produktu chemicznego 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Komputerowe projektowanie schematów technologicznych i tworzenie dokumentacji procesowej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mikroreaktory 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Modelowanie układów rozproszonych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Nowoczesne metody separacji w czystych technologiach 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wstęp do obliczeniowej mechaniki płynów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Kinetyka procesowa 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Laboratorium termodynamiki procesowej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Podstawy ochrony środowiska 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Procesy podstawowe i aparatura procesowa 1 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 1 4 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Projektowanie procesów przenoszenia pędu i masy 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=37
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Odnawialne i alternatywne źródła energii 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Procesy zintegrowane 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wykorzystanie programu Matlab do modelowania procesów transportowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Inżynieria reaktorów chemicznych 1 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium aparatury procesowej 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Laboratorium kinetyki procesowej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Podstawy biotechnologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Procesy podstawowe i aparatura procesowa 2 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 2 4 0 0 0 60 0 60 sylabus
∑=29
PodstawoweObowiązkowe Automatyka 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=3
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Bezpieczeństwo procesów przemysłowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria reaktorów chemicznych 2 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy projektowania reaktorów chemicznych 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa inżynierska 15 0 0 150 0 0 150 sylabus
   Procesy rozdzielania 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie procesów rozdzielania 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Zasady tworzenia technologii przemysłowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K1_W01
Ma wiedzę z matematyki niezbędną do stosowania metod matematycznych do opisu przebiegu procesów fizycznych i chemicznych.
Efekt K1_W02
Ma wiedzę z fizyki przydatną do rozumienia zjawisk fizycznych w przyrodzie i technice.
Efekt K1_W03
Ma wiedzę z chemii przydatną do rozumienia przebiegu przemian chemicznych oraz wykonywania analiz jakościowych i ilościowych związków chemicznych.
Efekt K1_W04
Ma wiedzę w zakresie podstawowych operacji i procesów inżynierii chemicznej i procesowej oraz budowy aparatury przemysłu chemicznego i przetwórczego.
Efekt K1_W05
Ma wiedzę niezbędną do sporządzania bilansów termodynamicznych procesów.
Efekt K1_W06
Ma wiedzę niezbędną do określania równowag fazowych i chemicznych w układach jedno- i wielofazowych.
Efekt K1_W07
Ma wiedzę niezbędną do sporządzania bilansów masy, składników, pędu i energii z uwzględnieniem zjawisk przenoszenia pędu, masy i energii.
Efekt K1_W08
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Efekt K1_W09
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekt K1_W10
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
Efekt K1_W11
Ma podstawową wiedzę z zakresu zagadnień inżynierskich powiązanych z inżynierią chemiczną.
Efekt K1_W12
Posiada ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju inżynierii chemicznej i procesowej.
Efekt K1_W13
Ma podstawową wiedzę dotyczącą automatyki przemysłowej oraz przetworników pomiarowych parametrów procesowych, a także elektroniki i elektrotechniki.
Efekt K1_W14
Ma podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii.
Efekt K1_W15
Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska i ekologii.
Efekt K1_W16
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad zapewniania bezpieczeństwa procesowego.
Efekt K1_W17
Zna zasady technologiczne i metody powiększania skali stosowane przy projektowaniu przemysłowych procesów przetwórczych.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K1_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz zasobów informacji naukowej i patentowej, w tym w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Efekt K1_U02
Potrafi komunikować się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym.
Efekt K1_U03
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentację ustną dotyczącą zagadnień technicznych i brać udział w debacie.
Efekt K1_U04
Potrafi stosować narzędzia informatyczne oraz opracowane samodzielnie programy komputerowe do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii chemicznej i procesowej.
Efekt K1_U05
Potrafi planować i prowadzić badania, korzystać z przyrządów pomiarowych oraz interpretować uzyskane wyniki pomiarów.
Efekt K1_U06
Potrafi projektować podstawowe aparaty stosowane w przemyśle przetwórczym.
Efekt K1_U07
Potrafi projektować procesy i operacje realizowane w reaktorach chemicznych i bioreaktorach.
Efekt K1_U08
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą.
Efekt K1_U09
Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekt K1_U10
Potrafi przedstawić wyniki własnych badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji.
Efekt K1_U11
Potrafi projektować podstawowe procesy i operacje jednostkowe w inżynierii chemicznej i procesowej.
Efekt K1_U12
Potrafi interpretować i opisywać matematycznie przebieg fizycznych i chemicznych procesów przetwórczych oraz operacji jednostkowych .
Efekt K1_U13
Potrafi wykonać i odczytać rysunek techniczny oraz korzystać z oprogramowania grafiki komputerowej.
Efekt K1_U14
Potrafi postępować zgodnie z wymogami ekologii i zasad ochrony środowiska.
Efekt K1_U15
Potrafi dobrać surowce, stosować technologie bezodpadowe oraz ocenić możliwości zagospodarowania odpadów w przemyśle chemicznym.
Efekt K1_U16
Potrafi dobrać urządzenia i nadzorować działanie układów automatyki przemysłowej.
Efekt K1_U17
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole.
Efekt K1_U18
Potrafi stosować zasady powiększania skali przy projektowaniu procesów przemysłowych.
Efekt K1_U19
Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa procesowego.
Efekt K1_U20
Potrafi projektować procesy przetwórcze w skali przemysłowej zgodnie z zasadami technologicznymi.
Efekt K1_U21
Ma umiejętność planowania rozwoju swoich kompetencji zawodowych i osobistych oraz uczenia się przez całe życie.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K1_K01
Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji.
Efekt K1_K02
Jest gotów do identyfikacji i prawidłowego rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera przestrzegając zasad etyki i dbając o dorobek zawodowy.
Efekt K1_K03
Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
Efekt K1_K04
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i jest gotów do formułowania oraz przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i działalności inżynierskiej w sposób powszechnie zrozumiały.
Efekt K1_K05
Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów oraz skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.