Nazwa przedmiotu:
Inżynieria produktu chemicznego
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Magdalena Jasińska, profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OBMB1
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 9 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 14 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 8 Sumaryczny nakład pracy studenta 57
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki (rachunek różniczkowy ) oraz tematyki wykładanej na przedmiotach: Podstawy mechaniki płynów i Kinetyka procesowa.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Przekazanie wiedzy na temat relacji zachodzących między procesem i produktem. 2. Nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie projektowania produktu o ściśle określonych właściwościach. 3. Zapoznanie studentów z metodami intensyfikacji procesu w inżynierii produktu.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Inżynieria produktu chemicznego: uwarunkowania ekonomiczne i techniczne, relacja do projektowania produktu. Relacja proces-produkt. 2. Wprowadzenie metod i przykłady zastosowania analizy odwrotnej. 3. Metody wytwarzania produktów o ściśle zdefiniowanych własnościach: projektowanie i inżynieria produktu. 4. Zastosowania metod specyficznych dla inżynierii produktu: CAPE, CAMD, metody zawarte w 3PE. 5. Uwarunkowania społeczne i środowiskowe. Ćwiczenia projektowe 1. Produkty o zdefiniowanej mikrostrukturze i reologii oparte na mikro- i nanoemulsjach, mikro- i nanozawiesinach. Zastosowania mikro- i nanoemulsji i zawiesin. 2. Nowoczesne metody kontrolowania kształtu i rozmiarów kryształów.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. kolokwium 3. praca domowa 4. dyskusja 5. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. E. L. Cussler, G. D. Moggridge, Chemical Product Design, Cambridge Series in Chemical Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2011. 2. R. J. Stokes, D.F. Evans, Fundamentals of Interfacial Engineering, Wiley, New York, USA, 1997. 3. Handbook of Industrial Crystallization, Edited by Allan S.Myerson, Elsevier, 2002.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Wykład: Przedmiot jest realizowany w części w formie wykładu (15 godzin wykładu), na którym obecność nie jest obowiązkowa. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyniku końcowego sprawdzianu, którego termin oraz termin poprawkowy są wyznaczane w sesji zimowej. Na sprawdzianie studenci mogą posiadać jedynie klasyczne kalkulatory oraz wydruki materiałów dostarczone przez prowadzącego. Ćwiczenia projektowe: Ćwiczenia projektowe polegają na wydaniu i sprawdzeniu 2 projektów oraz zweryfikowaniu efektów uczenia się poprzez przeprowadzenie sprawdzianu po każdym projekcie. Obecność na sprawdzianach jest obowiązkowa. Na każdym sprawdzianie należy rozwiązać 2 zadania. Każdy projekt oceniany jest od 0 do 10 punktów, w tym wykonanie projektu od zera do 4 punktów, a sprawdzian od zera do 6 punktów. W przypadku niezaliczenia ćwiczeń projektowych w terminie normalnym przewidziane jest pisemne zaliczanie poprawkowe (4 zadania) na ostatnich zajęciach w semestrze. Na sprawdzianach studenci mogą posiadać jedynie klasyczne kalkulatory oraz wydruki materiałów dostarczone przez prowadzącego. Oceny projektu (możliwe 20 punktów, zaliczenie daje co najmniej 11) i sprawdzianu części wykładowej (10 punktów, zaliczenie daje co najmniej 6 punktów) składają się na ocenę końcową według następującej skali: (17,0 – 18,0) 3,0 (19,0 – 21,0) 3,5 (22,0 - 24,0) 4,0 (25,0 – 27,0) 4,5 (28,0 – 30,0) 5,0

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i inżynierii chemicznej przydatną do zrozumienia zjawisk i procesów towarzyszących wytwarzaniu produktów o określonych własnościach.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W01, K1_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W2
Ma wiedzę przydatną do zrozumienia podstaw fizycznych i chemicznych podstawowych operacji i procesów inżynierii chemicznej i procesowej.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi modelować wytwarzanie produktów o określonych własnościach w urządzeniach przemysłowych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych; potrafi je interpretować, a także wyciągać wnioski.
Weryfikacja: kolokwium, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U3
Ma umiejętności samokształcenia się.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem zawodu inżyniera.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K
Charakterystyka KS2
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, P6U_K