Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa inżynierska
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-712
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
15
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 150 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 84 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 176 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 40 Sumaryczny nakład pracy studenta 450
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium150h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Rejestracja na 7 semestr
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Samodzielne rozwiązanie przez dyplomanta problemu z zakresu inżynierii chemicznej. Przedmiotem pracy może być rozwiązanie problemu technicznego (lub badawczego) oparte na krytycznej analizie i ocenie danych pochodzących ze źródeł literaturowych, projekt i charakterystyka procesu technologicznego, projekt i charakterystyka urządzenia do realizacji procesu inżynierii chemicznej, opracowanie i zastosowanie programu komputerowego do symulacji przebiegu procesu inżynierii chemicznej lub techniki pomiarowej parametrów procesowych. 2. Integracja wiedzy teoretycznej i umiejętności zdobytych podczas studiów I stopnia. 3. Pogłębienie umiejętności samodzielnej pracy i samokształcenia oraz rozwiązywania problemów technicznych. 4. Nabycie umiejętności przekazywania informacji o wykonanych pracach badawczych w formie opracowania pisemnego.
Treści kształcenia:
Laboratorium 1. Poszukiwanie i analiza doniesień literaturowych dotyczących rozważanych zagadnień. 2. Edycja i korekta tekstu pracy dyplomowej inżynierskiej. 3. Konsultacje z promotorem.
Metody oceny:
1. referat 2. sprawozdanie 3. egzamin ustny 4. dyskusja 5. seminarium
Egzamin:
tak
Literatura:
Wybierany w trakcie realizacji tematu pracy dyplomowej.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK, P6U_W
Charakterystyka W2
Posiada ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju inżynierii chemicznej i procesowej.
Weryfikacja: egzamin ustny, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz zasobów informacji naukowej i patentowej, w tym w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Weryfikacja: egzamin ustny, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi komunikować się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym.
Weryfikacja: egzamin ustny, referat, sprawozdanie, dyskusja, semnarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UK, I.P6S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Jest gotów do identyfikacji i prawidłowego rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera przestrzegając zasad etyki i dbając o dorobek zawodowy.
Weryfikacja: egzamin ustny, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K