Nazwa przedmiotu:
Media specjalne w inżynierii chemicznej
Koordynator przedmiotu:
dr. inż. Anna Adach-Maciejewska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OB33
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 6 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 14 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 Sumaryczny nakład pracy studenta 60
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczony kurs Chemii fizycznej.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z nowymi mediami mającymi zastosowanie w nowoczesnych technologiach inżynierii chemicznej. 2. Przekazanie informacji o kierunkach rozwoju technologii inżynierii chemicznej i stosowanych, nowych środowiskach procesowych.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Wprowadzenie: bilans pędu, przepływ w reżimie laminarnym, przejściowym i burzliwym, podstawy reologii, ciecze newtonowskie i nienewtonowskie. 2. Ciecze newtonowskie: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 3. Ferrofluidy, ciecze elektroreologiczne , magnetolepkie: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań, 4. Ciecze jonowe: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 5. Płyny w stanie nadkrytycznym: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 6. Polimery: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 7. Polimery elektroprzewodzące, polimery biodegradowalne, kevlar: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 8. Ciekłe kryształy: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 9. Ciecze kriogeniczne: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 10. Ciecze biomedyczne i biotechnologiczne: perfluorozwiązki, ciecze synowialne; charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 11. Ciecze biomedyczne i biotechnologiczne: ciekłe nośniki tlenu (np. syntetyczna krew); charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 12. Emulsje: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 13. Plasma: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 14. Syntetyczne materiały biomedyczne (syntetyczna skóra, biotkanki itp.): charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 15. Od diamentu po fulereny: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 16. Materiały kompozytowe: charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań. 17. Czy ciecze kwantowe to ciecze? „Ciecze” Fermiego, Luttingera.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. referat 3. sprawozdanie 4. dyskusja
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Elmārs Blūms, Cebers A., Osvaldovich A., Sebers T., M.M. Maĭorov, Magnetic Fluids, ed. Berlin, New York de Gruyter, 1996 2. Roger Narayan Biomedical Materials, ed. Roger Narayan, Boston, MA: Springer US, 2009. 3. Vincenzini P., Vincenzini Pietro; Hahn, Yoon-Bong, Iannotta, Salvatore, Lendlein, Andreas; Palermo, Vincenzo; Paul, Shashi; Sibilia, Concita; Ravi, S. Silva, P. Adaptive, Active and Multifunctional Smart Materials Systems, Ed. Vincenzini, Pietro S.l., Trans Tech Publications, 2017.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Ocena końcowa z przedmiotu zależy od sumy punktów uzyskanych za referat i sprawdzian pisemny. Zaliczenie przedmiotu możliwe jest przy uzyskaniu 50% sumy punktów, przy jednoczesnym zaliczeniu i referatu i sprawdzianu pisemnego. Po zsumowaniu punktów uzyskanych z referatu i sprawdzianu pisemnego, ocenę z przedmiotu określa się zgodnie z poniższą skalą: Suma punktów Ocena 10 ÷ 12 3 12 ÷ 14 3,5 14 ÷ 16 4 16 ÷ 18 4,5 18 ÷ 20 5 W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć, przy czym powtórzeniu podlegają wszystkie elementy przedmiotu (referat i sprawdzian pisemny).

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Student zapoznaje się z wiadomościami dotyczącymi nowych lub nietypowych mediów stosowanych w nowoczesnych technologiach lub nowych zastosowań mediów w zmieniającej się technice inżynierskiej.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11, K1_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W2
Uzyskuje informacje z pogranicza inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej i chemii.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, III.P6S_WG, P6U_W

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Student analizuje wybrane medium specjalne pod kątem jego struktury, właściwości, zastosowań.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Student poszerza umiejętność wiązania wiedzy dotyczącej właściwości materiałów z możliwościami ich wykorzystania w procesach inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U3
W ramach zajęć Student przedstawia w dwuosobowej grupie krótki referat z prezentacją, dotyczący konkretnych aspektów wybranego medium specjalnego.
Weryfikacja: referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U03, K1_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Student dyskutuje na temat omawianego medium w trakcie zajęć z innymi.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K