Nazwa przedmiotu:
Odnawialne i alternatywne źródła energii
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Andrzej Krasiński, profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OBMB4
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 6 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 13 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 8 Sumaryczny nakład pracy studenta 57
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej, wymiany ciepła i operacji mechanicznych i procesów cieplnych w inżynierii procesowej. Zalecane jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotów: Wymiana ciepła, Procesy Podstawowe i aparatura Procesowa 1.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z procesami przetwórczymi otrzymywania paliw alternatywnych głównie z surowców pochodzenia roślinnego i z wybranych grup odpadów oraz z metodami ich oczyszczania i energetycznego wykorzystania. 2. Nabycie wiedzy w zakresie technologii i rozwiązań aparaturowych służących pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. 3. Zapoznanie studentów z sytuacją formalno-prawną paliw, normami określającymi ich parametry użytkowe, metodami oczyszczania oraz ograniczania emisji zanieczyszczeń w procesach ich energetycznego wykorzystania, a także z metodami analitycznymi oceny parametrów jakościowych zgodnymi z normami dla danej grupy paliw oraz stosowanymi dodatkami i mieszankami paliw oferowanych na rynku.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Wprowadzenie pojęć podstawowych, analiza rynku paliw konwencjonalnych, prognozy, sytuacja formalno-prawna paliw alternatywnych. 2. Duża energetyka w Polsce – technologie, procesy towarzyszące (m.in. ograniczanie emisji). 3. Dodatki do paliw. 4. Gaz łupkowy – prognozowane ilości, technologia wydobycia i oczyszczania. 5. Układy kogeneracyjne (CHP). 6. Technologie otrzymywania i oczyszczania biopaliwa: biogaz, bioetanol, biodiesel (FAME, VOME). 7. Sposoby energetycznego wykorzystania odpadów i biomasy: spalanie, współspalanie, zgazowanie, piroliza. 8. Źródła energii odnawialnej i technologie jej wykorzystywania (energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna). 9. Pompy ciepła. Wykorzystanie niskoentalpowych źródeł energii. Ćwiczenia projektowe 1. Projekt instalacji produkcji biodiesla. 2. Projekt komory fermentacyjnej osadu ściekowego z produkcją biogazu i produkcją energii w układzie skojarzonym.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. kolokwium 3. referat 4. sprawozdanie 5. dyskusja 6. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. D. Deublein, A. Steinhauser, Biogas from waste and renewable resources, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2008. 2. D. J.C. MacKay, Sustainable Energy – without the hot air, UIT Cambridge, 2009. 3. R. Luque, J. Clark, Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, Woodhead Publishing Ltd., 2010. 4. G. M. Walker, Bioethanol: Science and Technology of Fuel Alcohol, Graeme M. Walker & Ventus Publishing, 2010. 5. J.C.J. Bart, N. Palmeri, S. Cavallaro, Biodiesel Science and Technology: From Soil to Oil, Woodhead Publishing Ltd., 2010. 6. S.P. Srivastava, J. Hancsok, Fuels and Fuel-Additives, Wiley, 2014. 7. S. Radkowski, A. Piętak, S.W. Kruczyński, K.W. Szewczyk, M. Struś, Wieloaspektowa analiza stosowania paliw alternatywnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem biopaliw, Politechnika Warszawska, 2006. 8. M. Perkowska, Estry metylowe kwasów tłuszczowych, Politechnika Gdańska, 2005.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Wykład: Wykład obejmuje 15 godzin w semestrze (1 godzina/tydzień). Zaliczenie części wykładowej odbywa się na podstawie oceny uzyskanej z zaliczenia w formie pisemnej. Jeśli student przystępuje do kilku terminów zaliczenia za ocenę końcową uznawany jest wynik uzyskany w ostatnim terminie, który reprezentuje najbardziej aktualny stan wiedzy studenta (nawet jeśli jest to ocena gorsza od wcześniejszych). Ćwiczenia projektowe: Ćwiczenia projektowe realizowane są w wymiarze 15 godzin w semestrze (1 godzina/tydzień). Są one wprowadzeniem, przygotowaniem i konsultacjami wspomagającymi wykonanie zadań projektowych. Studenci wykonują zadania projektowe pracując w grupach max. 5 osobowych (dopuszczalna liczebność zespołów ustalana jest na pierwszych zajęciach). Zaliczenie każdego projektu odbywa się na podstawie oddanego projektu (zespołowo) i sprawdzenia wiedzy związanej z danym zadaniem, z którego student uzyskuje ocenę indywidualną. Każdą część zadania projektowego (tj. wykonanie projektu i sprawdzenie wiedzy) punktowana jest w skali 0-5 punktów, zatem za każde zadanie uzyskać można maksymalnie 10 pkt. Przy czym uzyskanie z odpowiedzi ≤1 punkt sprawia, iż punkty za wykonanie projektu nie są przyznawane. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie sumarycznie min. 51% liczby punktów ze wszystkich zadań. Wszystkie zadania projektowe muszą zostać wykonane, oddane i student ma obowiązek przystąpienia do kolokwiów ze wszystkich zadań. Dodatkowym warunkiem koniecznym jest uzyskanie co najmniej 50% liczby punktów z każdego zadania projektowego. Kryteria oceniania: poniżej 51% pkt. – 2; 51-60% pkt. – 3,0; 61-70% pkt. – 3,5; 71-80% pkt. – 4; 81-90% pkt. – 4,5; powyżej 90% pkt. – 5. Regulamin dopuszcza zorganizowanie dodatkowego terminu zaliczenia umożliwiającego poprawę jednego najsłabiej ocenionego zadania projektowego. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecność w dniu zaliczenia musi zostać usprawiedliwiona, co jest warunkiem dopuszczenia do odpowiedzi/kolokwium w innym terminie. Usprawiedliwienie należy przedstawić w najbliższym możliwym terminie na zajęciach po powrocie ze zwolnienia. Trzecia nieusprawiedliwiona nieobecność eliminuje studenta z dalszego uczestnictwa w zajęciach i jest równoznaczna z niezaliczeniem przedmiotu. Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona z zaliczenia z wagą 2/3 i z projektów z wagą 1/3, przy czym do uzyskania pozytywnej oceny końcowej wymagane jest otrzymanie pozytywnych ocen z obu w/w części.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę w zakresie technologii i rozwiązań aparaturowych służących pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W2
Ma podstawową wiedzę niezbędną do przenoszenia wiedzy i działalności inżynierskiej poza uczelnię.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK, P6U_W

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi zaprojektować instalację do produkcji biodiesla lub biogazów i innych energii.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Ma umiejętność wykorzystania wiedzy w zakresie technologii i rozwiązań aparaturowych służących pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K