Nazwa przedmiotu:
Podstawy ochrony środowiska
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Piotr Grzybowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-514
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 18 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 18 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 20 Sumaryczny nakład pracy studenta 86
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość procesów podstawowych inżynierii chemicznej oraz aparatury procesowej.
Limit liczby studentów:
Brak
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zasadami i metodami ochrony powietrza, wody i gleby przed zanieczyszczaniem oraz procesami stosowanymi do usuwania tych zanieczyszczeń.
Treści kształcenia:
1. Podstawowe pojęcia: środowisko, ekologia; ekosystem, biosfera; Zmiany strategii ochrony środowiska od lat 60. XX wieku do strategii zrównoważonego rozwoju. 2. Atmosfera - budowa, funkcje, znaczenie. Źródła zanieczyszczeń i procesy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w atmosferze. Metody pomiaru zawartości pyłów i gazów w gazach. Procesy usuwania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z gazu. 3. Hydrosfera. Znaczenie wody w przyrodzie. Obieg wody; Rodzaje ścieków i ich znaczenie ekologiczne; Metody fizyczne, biologiczne i chemiczne oczyszczania ścieków. 4. Litosfera. Budowa i znaczenie gleby. Naturalne i antropogeniczne procesy zmiany powierzchni ziemi. Wpływ odpadów stałych na litosferę. 5. Recykling, odzysk i unieszkodliwianie odpadów stałych; Procesy unieszkodliwiania odpadów stałych.
Metody oceny:
1. kolokwium 2. dyskusja 3. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. R. Zarzycki, M. Imbierowicz, M. Stelmachowski, Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska, WNT, Warszawa, 2007. 2. J. Cebula, P. Górka, K. Barbusiński, H. Kościelniak, A. Księżyk-Sikora, Wybrane zagadnienia ochrony środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000. 3. B. Głowiak, E. Kempa, T. Winnicki, Podstawy ochrony środowiska, PWN, Warszawa, 1985.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Przedmiot jest realizowany w formie wykładu (15 wykładów po 2 godz.), na którym obecność nie jest obowiązkowa. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyniku dwóch kolokwiów cząstkowych, których terminy są wyznaczane w trakcie semestru oraz zaliczenia uzupełniającego/poprawkowego, którego termin jest ogłaszany w sesji egzaminacyjnej zimowej. W zimowej sesji egzaminacyjnej wyznaczane są 2 terminy zaliczenia pisemnego. Kolokwia cząstkowe w semestrze zimowym jak i zaliczenia w zimowej sesji egzaminacyjnej będą odbywały się drogą internetową w ustalonym czasie, tak przesłanie pytań jak i odesłanie odpowiedzi. O terminach studenci będą powiadamiani drogą internetową. Jeżeli obostrzenia w związku z Covid-19 zostaną zniesione to kolokwia jak i zaliczenia odbędą się dla całej grupy w wyznaczonych terminach i w wyznaczonych salach. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego. Ocenę końcową z przedmiotu Podstawy Ochrony Środowiska ustala się na podstawie wyników kolokwiów cząstkowych, konieczny jest udział w obu kolokwiach. Ocena końcowa to średnia z ocen z obu kolokwiów. W innym wypadku ocena końcowa na podstawie końcowego zaliczenia pisemnego z całości materiału w sesji zimowej.. W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia wszystkich aspektów pracy inżyniera.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK, P6U_W
Charakterystyka W2
Ma podstawową wiedzę o procesach ochrony środowiska w inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W3
Posiada ogólną wiedzę o zasadach i metodach ochrony powietrza, wody i gleby przed zanieczyszczaniem oraz procesami stosowanymi do usuwania tych zanieczyszczeń.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Ma umiejętność wykorzystania wiedzy o procesach ochrony środowiska w inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: kolokwium, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi dobrać odpowiednie procesy dotyczące ochrony środowiska.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: kolokwium, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K
Charakterystyka KS2
Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera.
Weryfikacja: kolokwium, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K