Nazwa przedmiotu:
Procesy rozdzielania
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-704
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 45 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 9 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 13 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 20 Sumaryczny nakład pracy studenta 87
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki (równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe oraz równania różnicowe), fizyki, chemii fizycznej, termodynamiki procesowej, kinetyki procesowej oraz procesów podstawowych.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z zaawansowanymi klasycznymi procesami rozdzielania objętymi zainteresowaniem inżynierii chemicznej i procesowej. 2. Zapoznanie studentów z metodami obliczania i projektowania procesów rozdzielania.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Filtracja. 2. Zatężanie roztworów przez odparowanie lub wymrożenie rozpuszczalnika. 3. Krystalizacja przez odparowanie rozpuszczalnika i krystalizacja przez chłodzenie (w tym krystalizacja po zaszczepieniu). 4. Destylacja i kondensacja. 5. Absorpcja i desorpcja. 6. Adsorpcja. 7. Ekstrakcja. 8. Suszenie.
Metody oceny:
1. egzamin pisemny 2. egzamin ustny 3. dyskusja 4. seminarium
Egzamin:
tak
Literatura:
1. J. Ciborowski, Inżynieria procesowa, WNT, Warszawa, 1973. 2. T. Hobler, Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, Warszawa, 1976. 3. Z. Ziółkowski, Destylacja i ekstrakcja w przemyśle chemicznym, WNT, Warszawa, 1978. 4. Z. Ziółkowski, Ekstrakcja cieczy w przemyśle chemicznym, WNT, Warszawa, 1980. 5. R. Zarzycki, A. Chacuk, M. Starzak, Absorpcja i absorbery, WNT, Warszawa, 1995. 6. A. Biń, J. Kopeć, A. Wolny, M. Huettner, M. Kozłowski, J. Nowosielski, S. Sieniutycz, Z. Szwast, M. Szembek-Stoeger, Zadania projektowe z inżynierii procesowej, OWPW, 2002.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Do egzaminu mogą przystępować studenci, którzy mają zaliczone ćwiczenia projektowe. Egzamin jest dwuczęściowy (pisemny i ustny). Podczas egzaminu ustnego student korzysta wyłącznie z kartki papieru i długopisu, a podczas egzaminu pisemnego korzysta wyłącznie z kartki papieru, długopisu i kalkulatora. Wyniki egzaminu z części pisemnej przekazywane są do wiadomości studentów w dniu egzaminu u prowadzącego przedmiot. Wyniki egzaminu z części ustnej student poznaje bezpośrednio po zakończeniu tej części egzaminu. Egzamin może być prowadzony w sposób zdalny, z wykorzystaniem kamery. Do egzaminu mogą przystępować studenci, którzy mają zaliczone ćwiczenia projektowe (otrzymali co najmniej 21 punktów). Egzamin jest dwuczęściowy (pisemny i ustny). Podczas egzaminu ustnego student korzysta wyłącznie z kartki papieru i długopisu, a podczas egzaminu pisemnego korzysta wyłącznie z kartki papieru, długopisu i kalkulatora. Z egzaminu są zwolnieni studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia projektowe z przedmiotu Projektowanie procesów rozdzielania na ocenę 5.0 i uzyskują ocenę 5.0 z przedmiotu Procesy rozdzielania. Studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia projektowe z przedmiotu Projektowanie procesów rozdzielania na ocenę co najmniej 4.0 mogę być zwolnieni z egzaminu pisemnego z oceną uzyskaną z ćwiczeń projektowych. Egzamin pisemny stanowi weryfikację opanowania materiału teoretycznego i umiejętności obliczeń. Do egzaminu ustnego mogą przystępować studenci, którzy mają zaliczony egzamin pisemny. Z egzaminu ustnego są zwolnieni studenci, którzy zdali egzamin pisemny na ocenę 5.0. Uzyskują ocenę 5.0 z przedmiotu Procesy rozdzielania.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę w zakresie zaawansowanych klasycznych procesów rozdzielania objętych zainteresowaniem inżynierii chemicznej i procesowej.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W2
Ma wiedzę o najnowszych metodach obliczeń i projektowania procesów rozdzielania w inżynierii chemicznej i procesowej.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi zaprojektować instalację wykorzystująca procesy rozdzielania.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K
Charakterystyka KS2
Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K
Charakterystyka KS3
W sposób zrozumiały podaje do wiadomości publicznej informacje o inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR, P6U_K