Nazwa przedmiotu:
Emulsje proste i wielokrotne w nowoczesnych technologiach
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Ewa Dłuska, profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OB26
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 8 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 7 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 Sumaryczny nakład pracy studenta 55
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
1. Zaliczony lub rozpoczęty kurs Chemii Fizycznej lub/i kurs z zakresu Inżynierii Procesowej 2. Znajomość języka angielskiego – wykład prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniami polskimi
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
1. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi ciekłych układów rozproszonych typu emulsje proste i wielokrotne o rozmiarach kropel od mikro do nano i ich zastosowań w nowoczesnych technologiach inżynierii chemicznej i procesowej, zwłaszcza w obszarze medyczno-farmaceutycznym oraz w procesach separacji w tym w ochronie środowiska. 2. Zdobycie wiedzy w zakresie programowym podanym w pkt III.1-Treść oraz umiejętności analizy i charakterystyki parametrów ciekłych układów rozproszonych takich jak emulsje proste i wielokrotne oraz ich formy utwardzonej tj. mikro i nanocząstek. 3. Nabycie umiejętności korzystania z niektórych technik prezentacji wyników przed grupami odbiorców.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Podstawowe definicje, podział i charakterystyka nano/mikro struktur ciekłych układów zdyspergowanych. 2. Wytwarzanie ciekłych układów rozproszonych. - klasyczne metody wytwarzania nano/mikro emulsji prostych i wielokrotnych - nowoczesne metody wytwarzania zwiększające monodyspersyjność układów emulsyjnych - wytwarzanie nanocząstek metodą emulsyfikacji. 3. Reologia i stabilność emulsji prostych i wielokrotnych. - dyskusja zjawisk niestabilności - konwencjonalne metody i nowe koncepcje stabilizacji ciekłych układów zdyspergowanych - modele reologiczne rozcieńczonych i stężonych emulsji prostych i wielokrotnych. 4. Zastosowania nano/mikro emulsji prostych i wielokrotnych w nowoczesnych technologiach. - zastosowania w medycynie, farmacji i rolnictwie, np.: dostarczanie leków, składników kosmetycznych i pestycydów - zastosowania w inżynierii procesowej - procesy separacji: wykorzystanie emulsyjnych membran ciekłych - zastosowania w technologii żywności: stabilizatory i dodatki smakowe - zastosowania przemysłowe w ochronie środowiska np. jako paliwa alternatywne oraz zastosowanie emulsyjnych membran do usuwania ze ścieków zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich w tym metali radioaktywnych. 5. Mechanizmy transportu w ciekłych układach zdyspergowanych podstawy teoretyczne i modelowanie transportu masy. 6. Podsumowanie.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. praca domowa 3. referat 4. dyskusja
Egzamin:
nie
Literatura:
1. E. Dłuska: Lecture handouts/material provided in the electronic version (in English and Polish). 2. A. Aserin 2008: Multiple emulsions: Technology and Applications, J. Wiley & Sons, USA. 3. E. Dłuska, A. Markowska-Radomska, 2017: Makro- i nanoemulsje proste i wielokrotne w nowoczesnych procesach chemicznych, biomedycynie i ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 4. T.F. Tadros 2009: Emulsions sciences and technology, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim. 5. K.T. Valsaraj 2000: Elements of Environmental Engineering: Thermodynamics and kinetics, CRC Press, New York. 6. R.S. Boethling, D.Mackay 2000: Handbook of Property Estimation Methods for Chemicals: Environmental and Health Sciences, Lewis Publishers, Boca Raton. 7. J. Marcinkiewicz-Salmonowicz 1995: Zarys chemii i technologii kosmetyków, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę niezbędną do analizy i charakterystyki parametrów ciekłych układów rozproszonych takich jak emulsje proste i wielokrotne oraz ich formy utwardzonej tj. mikro i nanocząstek.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W01, K1_W02, K1_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W2
Ma podstawową wiedzę dotyczącą ciekłych układów rozproszonych typu emulsje proste i wielokrotne o rozmiarach kropel od mikro do nano i ich zastosowań w nowoczesnych technologiach inżynierii chemicznej i procesowej, zwłaszcza w obszarze medyczno-farmaceutycznym oraz w procesach separacji.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W3
Posiada ogólną wiedzę o najnowszych metodach i technologiach badania układów rozproszonych w obszarze inżynierii chemicznej i procesowej.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z dostępnych tematycznych informacji i je analizować.
Weryfikacja: referat, praca domowa, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami przedmiotu.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U
Charakterystyka U3
Wykorzystuje odpowiednie narzędzia, technologie i strategie w celu zorganizowania, integracji i prezentowania informacji.
Weryfikacja: referat, praca domowa, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U
Charakterystyka U4
Potrafi pracować samodzielnie i w grupie.
Weryfikacja: referat, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, P6U_U
Charakterystyka U5
Posiada umiejętności świadomego i aktywnego przyswojenie sobie pożądanych informacji i operowania nimi oraz krytycznego myślenia.
Weryfikacja: referat, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K
Charakterystyka KS2
Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K
Charakterystyka KS3
Potrafi myśleć i działać efektywnie i kreatywnie.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, P6U_K
Charakterystyka KS4
W sposób zrozumiały podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące osiągnięć i wykorzystania metod inżynierii chemicznej i procesowej.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR, P6U_K