Nazwa przedmiotu:
Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 1
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Andrzej Krasiński, profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-512
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 60 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 18 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 30 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 Sumaryczny nakład pracy studenta 118
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt60h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej, termodynamiki, kinetyki procesowej, rysunku technicznego i materiałoznawstwa. Wymagane jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotów: Grafika inżynierska, Podstawy nauki o materiałach, Podstawy mechaniki płynów, Wymiana ciepła.
Limit liczby studentów:
100
Cel przedmiotu:
Nabycie praktycznych umiejętności projektowania procesów przemysłowych oraz projektowania i doboru aparatury.
Treści kształcenia:
Ćwiczenia projektowe 1. Transport i klasyfikacja rozdrobnionych ciał stałych: obliczenie geometrii i liczby przegród klasyfikatora poziomego, obliczeni średnic i liczby kolumn klasyfikatora pionowego, analiza skuteczności rozdziału cząstek ciała stałego, dobór elementów armatury podstawowej i AKPiA, wykonanie schematów aparatów. 2. Projekt wymiennika ciepła płaszczowo-rurowego do ogrzewania/chłodzenia cieczy bez lub z przemianą fazową (wrzenie, kondensacja): obliczenie powierzchni wymiany ciepła oraz wymiarów i grubości ścianki płaszcza, dobór z katalogu gotowych rur do wymienników ciepła, oszacowanie wymiarów i dobór z katalogu króćców, oszacowanie oporów przepływu obu cieczy przez wymiennik ciepła, dobór aparatury pomocniczej (pompy, armatura zaporowa, AKP), wykonanie rysunku technicznego aparatu. 3. Projekt separatora koalescencyjnego do rozdzielania dyspersji gaz-ciecz lub ciecz-ciecz: oszacowanie powierzchni filtracyjnej oraz wymiarów i grubości ścianki ciśnieniowego zbiornika separatora. Lokalizacji i wymiarów króćców procesowych i pomiarowych, obliczenia skuteczności separacji, dobór elementów armatury podstawowej i AKPiA, wykonanie rysunku technicznego aparatu. 4. Zatężanie roztworów w wyparce: wykonanie bilansów masowego i cieplnego procesu, obliczenie powierzchni wymiany ciepła w zależności od określonej różnicy temperatur, zaprojektowanie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła w wyparce i w kondensatorach, bilans strat ciepła, projekt budowy wyparki z uwzględnieniem rozmieszczenia zasadniczych elementów konstrukcyjnych wyparki i aparatury uzupełniającej. 5. Krystalizator: porównanie wydajności oraz rozkładu masowego i liczbowego uzyskanego produktu krystalizatora o działaniu ciągłym z kaskadą krystalizatorów oraz krystalizatorem okresowym; określenie możliwości wpływania na charakterystykę produktu przez zawracanie.
Metody oceny:
1. kolokwium 2. referat 3. sprawozdanie 4. dyskusja 5. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Selecki, L. Gradoń, Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1985. 2. J. Ciborowski, Podstawy inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1967. 3. J. Warych, Aparatura chemiczna i procesowa, OW PW, Warszawa, 2004. 4. J. R. Cooper, W. R. Penney, J. R. Fair, S. M. Walas, Chemical Process Equipment – Selection and Design, Butterworth-Heinemann, 2010. 5. H. Błasiński, B. Młodziński, Aparatura przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1983. 6. T. Hobler, Ruch ciepła i wymienniki, WNT, Warszawa, 1986. 7. Z. Gnutek, W. Kordylewski, Maszynoznawstwo energetyczne. Wprowadzenie do energetyki cieplnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003. 8. A. Kubasiewicz, Wyparki. Konstrukcje i obliczanie, WNT, Warszawa, 1977. 9. R.G. Griskey, Transport phenomena and unit operations – a combined approach, Wiley-Interscience, NY, 2002. 10. P. P. Lewicki, A. Lenart, R. Kowalczyk, Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa, 2014.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Ćwiczenia projektowe realizowane są w wymiarze 60 godzin w semestrze (4 godziny/tydzień). Są one wprowadzeniem, przygotowaniem i konsultacjami wspomagającymi wykonanie zadań projektowych. Zajęcia obejmują także ogólniejsze wprowadzenie teoretyczne w tematyką objętą zadaniem projektowym (w okresie ograniczenia dostępu do uczelni z wykorzystaniem platformy Ms Teams). Studenci wykonują 5 zadań projektowych w semestrze, pracując indywidualnie lub w grupach max. 5 osobowych. Tryb wykonywania określa osoba prowadząca dane zadanie projektowe. Do zaliczenia zaliczenie projektu wymagane jest: 1. wykonanie i oddanie każdego projektu (wykonanego indywidualnie lub zespołowo) 2. sprawdzenia wiedzy związanej z danym zadaniem w formie ustnej (bezpośredniej lub w formie zdalnej z wykorzystaniem programu Ms Teams), z którego student uzyskuje ocenę indywidualną. Każdą część zadania projektowego (tj. wykonanie projektu i sprawdzenie wiedzy) punktowana jest w skali 0-5 punktów, zatem za każde zadanie uzyskać można maksymalnie 10 pkt. Przy czym uzyskanie z odpowiedzi ≤1 punkt sprawia, iż punkty za wykonanie projektu nie są przyznawane. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie sumarycznie min. 30 punktów ze wszystkich zadań (zgodnie z niżej podaną skalą ocen). Wszystkie zadania projektowe muszą zostać wykonane, oddane i student ma obowiązek przystąpienia do kolokwiów ze wszystkich zadań. Dodatkowym warunkiem koniecznym jest uzyskanie co najmniej 5 punktów z każdego zadania projektowego. Regulamin dopuszcza zorganizowanie dodatkowego terminu zaliczenia umożliwiającego poprawę jednego najsłabiej ocenionego zadania projektowego. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Obecność weryfikowana będzie zarówno w przypadku zajęć bezpośrednich, jak i prowadzonych zdalnie. Nieobecność w dniu zaliczenia musi zostać usprawiedliwiona, co jest warunkiem dopuszczenia do odpowiedzi/kolokwium w innym terminie. Usprawiedliwienie należy przedstawić w najbliższym możliwym terminie na zajęciach po powrocie ze zwolnienia. Trzecia nieusprawiedliwiona nieobecność eliminuje studenta z dalszego uczestnictwa w zajęciach. Kryteria oceniania (max. 50pkt.): poniżej 30pkt. – 2; 30-33,5pkt. – 3,0; 34-37,5pkt. – 3,5; 38-41,5pkt. – 4; 42-45,5pkt. – 4,5; 46-50pkt. – 5.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę przydatną do projektowania procesów przemysłowych oraz projektowania i doboru aparatury.
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W2
Ma wiedzę niezbędną do sporządzania bilansów masy, składników, pędu i energii niezbędną przydatną do projektowania procesów przemysłowych oraz projektowania i doboru aparatury.
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi projektować podstawowe aparaty stosowane w przemyśle chemicznym.
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U3
Potrafi zaprojektować podstawowy proces przemysłowy.
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U4
Potrafi interpretować i opisywać operacje w ciągach technologicznych.
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U5
Potrafi pracować samodzielnie i w grupie.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K