Nazwa przedmiotu:
Podstawy gospodarki rynkowej
Koordynator przedmiotu:
dr Marcin Mrowiec
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-H302
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów (zajęcia) 28 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji oraz zaliczenia 4 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć 4 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do sprawdzianu 15 Sumaryczny nakład pracy studenta 51
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Rozumienie mechanizmów gospodarczych w zakresie –mikro i –makro ekonomii, znajomość zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ocena zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych.
Treści kształcenia:
1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. Systemy gospodarcze. 2. Rynek. Podstawowe kategorie. Elastyczność popytu i podaży. Ingerencja państwa w mechanizm cenowy 3. Niedoskonałości rynku. Rola państwa w gospodarce. 4. Teoria zachowań konsumenta. 5. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. 6. Główne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i dochód narodowy. 7. Wzrost gospodarczy w krótkim i długim okresie. Pojęcie cyklu koniunkturalnego. 8. Rynek pracy. Istota i rodzaje bezrobocia. 9. Pieniądz i system pieniężno-kredytowy. System bankowy i rola banków komercyjnych. Bank centralny i polityka pieniężna. 10. Rynek kapitałowy. Rola rynku kapitałowego w gospodarce. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 11. Inflacja i jej skutki. Inflacja a polityka ekonomiczna państwa. 12. Finanse publiczne i polityka fiskalna. System podatkowy państwa. 13. Handel zagraniczny. Polityka handlowa, bilans płatniczy, kurs walutowy. 14. Sprawdzian
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. dyskusja
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. S. Marciniak (red.).: „Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy”, PWN, Warszawa, 2013. 2. Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Wydanie IV, Warszawa 2018. Literatura dodatkowa: 3. H. Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków, 2012 4. M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa, 2013 5. Konspekt z wykładu.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, w przypadku ponad dwóch nieobecności student ma obowiązek poinformowania o przyczynie nieobecności oraz przedstawienia odpowiednich dokumentów, brak uzasadnionego usprawiedliwienia uniemożliwia zaliczenie przedmiotu. Zajęcia prowadzone są na platformie Ms Teams. Zaliczenie na koniec zajęć w formie pisemnej, zawierające pytania testowe jednokrotnego wyboru odbywa się zdalnie na platformie Ms Teams. Zaliczenie na koniec zajęć w formie pisemnej, zawierające pytania testowe wielokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51% sumy punktów z kolokwium zaliczeniowego. Za aktywność podczas zajęć prowadzący może dodać dodatkowy punkt do ogólnej punktacji za przedmiot. Wyniki są przesyłane w formie elektronicznej (wysłanie maila lub umieszczenie ocen w e-dziekanacie) lub podawane na zajęciach.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę dotyczącą mechanizmów gospodarczych w zakresie mikro i makro ekonomii, znajomość zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ocena zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK, P6U_W
Charakterystyka W2
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, III.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Ma doświadczenie związane z pracą zespołową.
Weryfikacja: referat, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, P6U_U
Charakterystyka U2
Ma umiejętność dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: referat, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
Weryfikacja: referat, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, P6U_K
Charakterystyka KS2
W sposób zrozumiały podaje do wiadomości publicznej informacje o powiazaniach miedzy gospodarką a inżynierią chemiczną.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K, I.P6S_KO