Nazwa przedmiotu:
Matematyka 3
Koordynator przedmiotu:
dr Eugenia Ciborowska - Wojdyga
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-308
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 60 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 18 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 37 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 30 Sumaryczny nakład pracy studenta 145
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczenie przedmiotów Matematyka 1 i Matematyka 2.
Limit liczby studentów:
100
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z metodami matematycznymi inżynierii chemicznej.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Zapoznanie studentów z metodami matematycznymi inżynierii chemicznej. 2. Układy ortogonalne i ich zastosowanie – szeregi Fouriera. 3. Równania cząstkowe liniowe II rzędu i ich klasyfikacja, postacie kanoniczne. 4. Równanie przewodnictwa ciepła w pręcie. 5. Równanie przewodnictwa ciepła w kuli. 6. Równanie Bessela, funkcje Bessela. 7. Równanie przewodnictwa ciepła w walcu. 8. Operatory różnicowe, równania różnicowe. Ćwiczenia audytoryjne 1. Funkcje zmiennej zespolonej. 2. Układy ortogonalne i ich zastosowanie – szeregi Fouriera. 3. Równania cząstkowe liniowe II rzędu i ich klasyfikacja, postacie kanoniczne. 4. Równanie przewodnictwa ciepła w pręcie. 5. Równanie przewodnictwa ciepła w kuli, równania różnicowe.
Metody oceny:
1. egzamin pisemny 2. egzamin ustny 3. kolokwium 4. praca domowa 5. dyskusja 6. seminarium
Egzamin:
tak
Literatura:
1. T. Traczyk, M. Mączyński, Matematyka stosowana w inżynierii chemicznej, PWN.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Wykład: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin odbywa się w formie pisemnej. W czasie egzaminu niedozwolone jest korzystanie z materiałów dodatkowych. Zajęcia odbywają się online wysyłane na e-maile roku. Konsultacje prowadzone są na platformie Microsoft Teams. Ćwiczenia audytoryjne: Zaliczenie na podstawie 1 kolokwium. Pod koniec semestru 1 kolokwium poprawkowe z całości materiału dla osób, które nie zaliczyły ćwiczeń. W czasie kolokwiów niedozwolone jest korzystanie z materiałów dodatkowych. Zajęcia prowadzone są online, część na platformie Zoom. Zaliczenie ćwiczeń: 1. Zaliczenie na podstawie 1 kolokwium. 2. Uzyskanie 50% punktów z kolokwiów – ocena 3,0; 60% - ocena 3,5; 70% - ocena 4,0; 80%- ocena 4,5; 90% - ocena 5,0 3. W przypadku udokumentowanej nieobecności możliwe jest pisanie kolokwiów w innym, uzgodnionym z prowadzącym, terminie 4. Osoby, które nie uzyskały wymaganej do zaliczenia, ilości punktów – mają prawo jednorazowo przystąpić do zaliczenia dodatkowego z całości materiału na końcu semestru. Zaliczenie egzaminu: 1. Egzamin składa się z części pisemnej . 2. Uzyskanie 50% punktów z egzaminu – ocena 3,0; 60% - ocena 3,5; 70% - ocena 4,0; 80%- ocena 4,5; 90% - ocena 5,0 3. Student ma możliwość przystąpienie do 2 terminów w sesji i 1 terminu w sesji poprawkowej.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę z zakresu metod matematycznych w inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium, praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium, praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Ma umiejętność dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium, praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: egzamin ustny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K