Nazwa przedmiotu:
Marketing
Koordynator przedmiotu:
dr Małgorzata Stawicka
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-H204
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. - 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 15 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 15 Sumaryczny nakład pracy studenta 60
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
1. Przedstawienie i zapoznanie studentów z istotą marketingu. 2. Przedstawienie zasad przeprowadzania segmentacji rynku. 3. Nabycie umiejętności zastosowania instrumentów marketingowych, opracowania i wdrożenia strategii marketingowej.
Treści kształcenia:
1. Istota marketingu. Pojęcie, uwarunkowania i założenia funkcjonowania marketingu. Ewolucja marketingu. 2. Marketingowe otoczenie organizacji. Zewnętrzne i wewnętrzne warunki działania. Warunki działania a struktura marketingu. 3. Teoria zachowania konsumenta na rynku. Modele postępowania konsumenta na rynku. Czynniki charakteryzujące konsumenta jako determinanty jego postępowania na rynku. 4. Zarządzanie produktem. Pojęcie, klasyfikacja i poziomy produktu. Fazy i rodzaje cyklu życia produktu. Marka i markowanie. Analizy portfelowe. 5. Zarządzanie ceną. Funkcje i zadania ceny. Proces kształtowania cen. Strategie cenowe. 6. Zarządzanie dystrybucją. Pojęcie i składowe części dystrybucji. Kształtowanie kanałów dystrybucji. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. 7. Zarządzanie komunikacją marketingowa. Cele, funkcje i zadania działań promocyjnych. Instrumenty promocji. 8. Zarządzanie działalnością marketingową. Planowanie działalności marketingowej. Strategie marketingowe. Organizowanie i kontrola działalności marketingowej. 9. Badania marketingowe. Cele i zakres badań. Narzędzia i techniki badań marketingowych. 10. Marketing międzynarodowy. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 11. Etyka w marketingu. 12. Kolokwium
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. dyskusja
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012. 2. Marketing. Koncepcja skutecznych działań, pod red. L. Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011. 3. E. Jędrzejczak A. Tomczak, Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym, PW, Warszawa 2015. 4. D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008. 5. R. Dooley, Neuromarketing, PWN, Warszawa 2015. 6. T. Taranko, Komunikacja marketingowa Istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer, Warszawa, 2015.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Metoda końcowa weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się - sprawdzian pisemny. Podczas sprawdzianu nie dopuszcza się korzystania z materiałów pomocniczych oraz urządzeń elektronicznych (telefony, tablety itp. muszą być wyłączone i pozostawione w wyznaczonym przez prowadzącego ćwiczenia miejscu). W przypadku niezaliczenia przedmiotu student powtarza przedmiot. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaliczenia pisemnego, pytania otwarte. Zaliczenie odbywa się na ostatnich zajęciach. Ogłaszanie wyników w formie elektronicznej umieszczenie ocen w systemie. Student ma prawo przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w sesji poprawkowej

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma podstawową wiedzę niezbędną do przenoszenia wiedzy i działalności inżynierskiej poza uczelnię.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK, P6U_W
Charakterystyka W2
Ma podstawową wiedzę dotyczącą marketingu.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, III.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Ma umiejętności w tworzeniu relacji międzyludzkich.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K
Charakterystyka KS2
Jest gotów do zastosowania instrumentów marketingowych, opracowania i wdrożenia strategii marketingowej.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, P6U_K