Nazwa przedmiotu:
Prawo własności intelektualnej
Koordynator przedmiotu:
dr Jacek Połowianiuk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-H102
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 15 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 5 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 5 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 5 Sumaryczny nakład pracy studenta 30
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa własności intelektualnej w Polsce oraz Unii Europejskiej. Przedmiot ćwiczeń obejmuje przede wszystkim problematykę stricte prawną - m.in. kwestie dzieła, wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, gospodarczego znaczenia przedmiotów prawa własności intelektualnej oraz - co jest nowością w polskim systemie prawnym - ochrony informacji. Takie ukształtowanie programu zajęć jest konieczne ze względu na wzrastające gospodarcze znaczenie przedmiotów prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności informacji. Problemy te pozostaną głównymi punktami zainteresowań w czasie prowadzonych ćwiczeń. 2. W trakcie zajęć należy zaakcentować elementy cywilistyczne prawa własności intelektualnej, w tym problematykę prawa własności oraz innych praw rzeczowych, gospodarczego wykorzystania przedmiotów prawa własności intelektualnej. W trakcie zajęć nie może zostać pominięta problematyka praw pracowniczych w prawie własności intelektualnej. 3. Przedmiot zajęć obejmuje, oprócz problematyki ściśle cywilistycznej, również kwestie poziomu ochrony zapewnianej przedmiotom prawa własności intelektualnej na gruncie prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. 4. Zajęcia dotyczą najważniejszych problemów, wyjaśnią kwestie teoretyczne (system pojęć) oraz stanowią wprowadzenie do studiowania szerszych problemów.
Treści kształcenia:
1. Przedmiot prawa własności intelektualnej. Dzieło, wynalazek, znak towarowy, informacja. Podstawowe założenia i zasady prawa własności intelektualnej. 2. Pojęcie dzieła. Twórca. Współautorstwo dzieła. 3. Prawa osobiste i majątkowe twórcy, jego obowiązki. Rozporządzanie prawem do dzieła. Obrót gospodarczy. Licencje. 4. Własność i inne prawa rzeczowe do dzieła. Dozwolony użytek publiczny i prywatny. 5. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw do dzieła. Odpowiedzialność karna. 6. Specyficzne elementy w prawie autorskim - programy komputerowe, Internet, bazy danych, wizerunek, prawa pokrewne. Ochrona prawa autorskiego na gruncie prawa międzynarodowego. 7. Wynalazek. Procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym. Patent – prawa i obowiązki wynikające z patentu. Wygaśnięcie patentu, unieważnienie patentu. 8. Znak towarowy – procedura zgłoszeniowa. Prawa i obowiązki wynikające z udzielonego prawa ochronnego. Czas trwania prawa ochronnego. Oznaczenie geograficzne. 9. Rozporządzanie przedmiotami prawa własności przemysłowej. Obrót gospodarczy. Licencje. Własność i inne prawa do wynalazku, znaku towarowego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego. Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie prawa do znaku towarowego, wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego. Ochrona prawa do wynalazku, znaku towarowego na gruncie prawa międzynarodowego. 10. Prawo własności intelektualnej w stosunkach pracowniczych, w instytucjach naukowych. Problematyka prac dyplomowych.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. dyskusja
Egzamin:
nie
Literatura:
1. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall „Prawo własności przemysłowej” LexisNexis 2010 – wybrane rozdziały 2. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska „Własnośc przemysłowa i jej ochrona”, LexisNexis 2014 3. R. Markiewicz, J. Barta: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wyd. V, Wolters Kluwer 2011 4. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: „Prawo własności przemysłowej”, LexisNexis 2010 – wybrane rozdziały 5. R. Markiewicz, J. Barta: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wolters Kluwer 2014 6. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska “System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej” C.H.Beck 2015 7. R. Markiewicz, J. Barta: Prawo autorskie. T. 2 Umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, wyd. 5 zm. rozszerzone
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
Uczestnictwo na ćwiczeniach jest obowiązkowe. Student może mieć jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach: zaświadczenie lekarskie lub inny ważny powód zgłoszony prowadzącemu zajęcia. Ćwiczenia zaliczane na podstawie obecności oraz aktywności na zajęciach, polegającej na rozwiązywaniu przygotowanych przez prowadzącego kazusów oraz ewentualnie zaliczenia pisemnego. W wypadku aktywnego uczestnictwa studentów w ćwiczeniach brane będą pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej oceny z wystąpień przygotowanych przez studentów. Warunki: aktywne uczestnictwo studenta we wszystkich zajęciach. Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych. W przypadku nieobecności, studiujący zobowiązani są do rozliczenia się z treściami merytorycznymi w godzinach konsultacji. Brak możliwości korzystania z materiałów pomocniczych – z wyłączeniem tekstów aktów prawnych. W sytuacji konieczności prowadzenia zajęć w trybie zdalnym zajęcia będą prowadzone na platformie Microsoft Teams. 1. Zaliczenie pisemne składa się z pytań o charakterze opisowym, bądź testu albo zadań. 2. Student ma prawo do dwóch terminów zaliczenia– pierwszy w trakcie sesji zimowej, drugi w terminie poprawkowym. Po uzgodnieniu prowadzącego zajęcia ze studentami, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego terminu zaliczenia. 3. Student może przystąpić do zaliczenia najwyżej trzy razy w danym roku akademickim. 4. Przed zaliczeniem sprawdzana jest tożsamość studenta (zobowiązany jest on okazać indeks lub legitymację studencką). 5. Wyniki przekazywane są studentom w terminie do 7 dni przez e-dziekanat na indywidualnym koncie studenta lub osobiście w tracie wyznaczonych dyżurów. 6. Zaliczenie odbędzie się w jednej z dwóch form: - stacjonarnej – zaliczenie pisemne w formie testu przeprowadzone na terenie Politechniki Warszawskiej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa (preferowane, zgodne z przyjętym planem) - zdalnej – zaliczenie pisemne w formie testu z wykorzystaniem narzędzia MS Teams.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Zna i rozumie potrzebę zachowywania prawa własności intelektualnej, a także skutki jego niezachowania.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Ma umiejętność dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Wykazuje się inicjatywą, elastycznością i samodzielnością – jako podstawami przygotowania i podejmowania decyzji w prostych problemach społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01, K1_K02, K1_K03, K1_K04, K1_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K, I.P6S_KR, I.P6S_KO