Nazwa przedmiotu:
Grafika inżynierska
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Antoni Rożeń
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-104
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 6 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 6 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 Sumaryczny nakład pracy studenta 52
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z zasadami kreślenia rysunku metodą rzutowania prostokątnego. 2. Opanowanie przez studentów podstawowych zasad kreślenia i odczytywania rysunków technicznych wykonawczych i złożeniowych. 3. Opanowanie przez studentów podstawowych metod tworzenia, modyfikacji i wydruku rysunków technicznych za pomocą programu AutoCAD.
Treści kształcenia:
Ćwiczenia projektowe 1. Podział rysunków ze względu na sposób rzutowania. Różnice w rzutowaniu prostokątnym na 6 rzutni wg metody pierwszego i trzeciego kąta. 2. Rola i zasady rysowania widoków i przekrojów różnego rodzaju tj.: przekrój prosty, półprzekrój, przekrój kilkoma przecinającymi się płaszczyznami, kład, przekrój miejscowy (wyrwanie), widok cząstkowy, przekrój cząstkowy. 3. Rysowanie przerwań długich przedmiotów, powiększanie małych elementów przedmiotów. 4. Podstawy wymiarowania przedmiotów. 5. Zasady tworzenia i odczytywania rysunków złożeniowych (numeracja rysunków, numeracja poszczególnych części, oznaczenia części znormalizowanych). 6. Zasady rysowania połączeń gwintowych i wpustowych. Tolerancje i pasowania poszczególnych części przedmiotów. Laboratorium 1. Interfejs graficzny programu AutoCAD. Przestrzeń robocza. Szablony rysunkowe. Tworzenie i edycja prostych obiektów rysunkowych i tekstowych. Wykorzystanie uchwytów do edycji obiektów. Tworzenie zbiorów wskazań. Typy współrzędnych rysunkowych. Pomoce i narzędzia rysunkowe. 2. Tryby lokalizacji. Filtry współrzędnych. Funkcja śledzenia. Przenoszenie, kopiowanie, obracanie i dopasowywanie obiektów. Tworzenie szyku. Przycinanie, wydłużanie, kreskowanie, fazowanie i zaokrąglanie obiektów. 3. Tworzenie i zastosowanie warstw rysunkowych. Wstawianie opisów do rysunku. Zapytania o własności obiektów. Wymiarowanie przedmiotów. Drukowanie rysunku. Zapisywanie rysunku w standardowych formatach graficznych. 4. Wykorzystanie węzłów geometrycznych i wymiarowych do tworzenia obiektów. 5. Statyczne i dynamiczne bloki rysunkowe. Atrybuty bloków rysunkowych. Tworzenie i korzystanie z bibliotek obiektów rysunkowych.
Metody oceny:
1. kolokwium 2. dyskusja 3. seminarium 4. praca domowa
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. Oleniak, Rysunek techniczny dla chemików, Oficyna Politechniki Warszawskiej, 2013. 2. M. Rogulski, AutoCAD dla studentów, Witkom, 2011. 3. K. Filipowicz, A. Kowal, M. Kuczaj, Rysunek techniczny, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011. 4. A. Jaskulski, AutoCAD 2014/Lt2014/360(WS+) Kurs projektowania parametrycznego nieparametrycznego 2D i 3D, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Ćwiczenia projektowe: W pierwszej części semestru zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń projektowych w kreślarni (8 zajęć po 2 godz.), na których obecność jest obowiązkowa. Dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze. Zajęcia prowadzone są metodą zdalną na platformie Microsoft Teams. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się dla tej części zajęć jest dokonywana na podstawie oceny rysunków technicznych wykonanych przez studentów i na podstawie oceny jednego sprawdzianu polegającego na wykonaniu rysunku technicznego modelu wskazanego przez prowadzącego zajęcia. Harmonogram ćwiczeń projektowych, materiały do nich oraz tematy prac rysunkowych, terminy ich wykonania i ich punktacja, a także termin sprawdzianu i jego punktacja są udostępnione do pobrania na stronie internetowej WIChiP w dziale materiałów dydaktycznych kierownika przedmiotu. Podczas sprawdzianu studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów i urządzeń poza klasycznymi kalkulatorami. Laboratorium: W drugiej części semestru zajęcia odbywają się w formie zajęć laboratoryjnych w laboratorium komputerowym (7 zajęć po 2 godz.), na których obecność jest obowiązkowa. Dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze. Zajęcia prowadzone są metodą zdalną na platformie Microsoft Teams. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się dla tej części zajęć jest dokonywana na podstawie oceny rysunków technicznych wykonanych przez studentów i na podstawie oceny jednego sprawdzianu polegającego na wykonaniu rysunku technicznego modelu wskazanego przez prowadzącego zajęcia. Harmonogram zajęć laboratoryjnych, materiały do nich oraz tematy prac rysunkowych, terminy ich wykonania i ich punktacja, a także termin sprawdzianu i jego punktacja są udostępnione do pobrania na stronie internetowej WIChiP w dziale materiałów dydaktycznych kierownika przedmiotu. Podczas sprawdzianu studenci nie mogą korzystać z żadnych dodatkowych materiałów. Studenci wykonują wszystkie ocenianie prace przy użyciu programu AutoCAD. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie łącznie ze wszystkich rysunków i sprawdzianu co najmniej 28 punktów. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie łącznie ze wszystkich rysunków i sprawdzianu co najmniej 23 punktów. Do zaliczenia całego przedmiotu wymagane jest zaliczenie: ćwiczeń projektowych i laboratorium. Ocena końcowa z przedmiotu zależy od sumy punktów uzyskanych z obu części zajęć wg następującej skali: (0,0 – 50,5) 2,0 (51,0 – 60,5) 3,0 (61,0 – 70,5) 3,5 (71,0 – 80,5) 4,0 (81,0 – 90,5) 4,5 (91,0 – 100,0) 5,0 W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma elementarną wiedzę w zakresie wykonywania i odczytywania rysunków technicznych w związku ze spektrum dyscyplin inżynierskich.
Weryfikacja: kolokwium, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi wykonać i odczytać rysunek techniczny oraz korzystać z oprogramowania grafiki komputerowej.
Weryfikacja: kolokwium, praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi wykonać, modyfikować i drukować rysunki techniczne wykonawcze i złożeniowe przy użyciu programu AutoCAD z zastosowaniem szablonów rysunkowych i bibliotek typowych części.
Weryfikacja: kolokwium, praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U04, K1_U21, K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UU, P6U_U, I.P6S_UK

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zdolność do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności rysunkowych i podnoszenia kompetencji.
Weryfikacja: dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K