Nazwa przedmiotu:
Technologia informacyjna
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Mariusz Zalewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-105
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 8 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 8 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 Sumaryczny nakład pracy studenta 56
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
30 w jednej grupie laboratoryjnej
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z typowymi narzędziami (MS Office, Matlab, Mathcad oraz Scilab). 2. Omówienie metod wizualizacji i prezentacji wyników obliczeń inżynierskich dla potrzeb wykonywania sprawozdań z wykonanych pomiarów, projektów, prac dyplomowych i innych.
Treści kształcenia:
1. Korzystanie z zasobów sieci komputerowej Politechniki Warszawskiej. 2. Zastosowania programu MS Excel w obliczeniach inżynierskich (aproksymacja danych doświadczalnych, wykorzystanie dodatku Solver w obliczeniach inżynierskich). 3. Zastosowania programu Matlab w obliczeniach inżynierskich. 4. Wizualizacja wyników obliczeń w programie Matlab.
Metody oceny:
1. kolokwium 2. dyskusja
Egzamin:
nie
Literatura:
1. D. Bourg, Excel w nauce i technice. Receptury, wydawnictwo Helion 2006. 2. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika, wydawnictwo Helion 2018. 3. Materiały szkoleniowe i bezpłatne kursy, strona programu Matlab: www.mathworks.com.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Przedmiot jest realizowany w formie zajęć w laboratorium komputerowym, na których obecność jest obowiązkowa. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie uzyskanych wyników z dwóch kolokwiów. Podczas kolokwiów dopuszczalne jest korzystanie z materiałów znajdujących się na indywidualnych kontach studentów na serwerze plików. Dopuszczalne są trzy nieobecności podczas semestru. Nie ma możliwości organizowania dodatkowych zajęć dla osób nieobecnych. Na ostatnich zajęciach w semestrze przeprowadzane są kolokwia poprawkowe. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 5 punktów z każdego kolokwium. Ocenę końcową ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych z dwóch kolokwiów stosując skalę: <10 pkt – 2,0; 10÷12 pkt – 3,0; 13÷14 pkt – 3,5; 15÷16 pkt – 4,0; 17÷18 pkt – 4,5; 19÷20 pkt – 5,0.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma podstawową wiedzę z zakresu narzędzi i metod obliczeń inżynierskich w inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: kolokwium, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W2
Ma wiedzę z zakresu najnowszych narzędzi inżynierskich i ich zastosowania.
Weryfikacja: kolokwium, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Wykorzystuje odpowiednie narzędzia, technologie i strategie w celu zorganizowania, integracji i prezentowania informacji.
Weryfikacja: kolokwium, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U
Charakterystyka U2
Potrafi stosować MS Excel i Matlab do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii chemicznej i procesowej.
Weryfikacja: kolokwium, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K