Nazwa przedmiotu:
Komputerowe projektowanie schematów technologicznych i tworzenie dokumentacji procesowej
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OBMA2
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 6 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 11 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 7 Sumaryczny nakład pracy studenta 54
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Przedstawienie podstaw projektowania schematów P&ID oraz 3D instalacji procesowych. 2. Przedstawienie zastosowania programów firmy Intergraph do tworzenia tych schematów.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Ogólne zasady tworzenia schematów technologicznych i dokumentacji instalacji procesowych, rodzaje schematów instalacji. 2. Schemat P&ID: przedstawienie urządzeń i aparatów procesowych na schemacie. 3. Schemat P&ID: przedstawienie orurowania na schemacie. 4. Rzuty izometryczne rurociągów. 5. Schemat P&ID: przedstawienie i oznaczenie aparatury kontrolno-pomiarowej. 6. Dokumentacja procesowa, informacje w niej zawarte. 7. Informacje o projektowaniu 3D instalacji. Ćwiczenia projektowe 1. Wprowadzenie do obsługi oprogramowania firmy Intergraph. 2. Tworzenie schematu 3D instalacji przy użyciu programu SmartPlant 3D – urządzenia i aparaty procesowe. 3. Tworzenie schematu 3D instalacji przy użyciu programu SmartPlant 3D – rurociągi. 4. Tworzenie rzutów izometrycznych rurociągów przy użyciu programu SP3D. 5. Wykonanie projektu 1. 6. Tworzenie schematu technologicznego wybranej instalacji przy użyciu programu SmartPlant P&ID firmy Intergraph. 7. Sporządzanie dokumentacji procesowej. 8. Wykonanie projektu 2.
Metody oceny:
1. kolokwium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Pliki pomocy programów do projektowania instalacji używanych na zajęciach. 2. Materiały dostarczane studentom przez prowadzącego.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Wykład: Wykład odbywa się w wymiarze 15 godzin na semestr za pośrednictwem platformy MS Teams. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się poprzez wykorzystanie przez studenta zdobytej wiedzy i umiejętności na zajęciach projektowych. Ćwiczenia projektowe: W ramach zajęć projektowych uczestnicy wykonują indywidualnie projekty, pod okiem prowadzącego oraz samodzielnie. Dwa większe projekty wykonywane samodzielnie, tzw. projekty zaliczeniowe (jeden po około 5 tygodniach zajęć, a drugi – pod koniec semestru) są oceniane zgodnie z typową skalą ocen 2-5. Ocena końcowa z projektu jest obliczana jako średnia ważona z oceny z pierwszego projektu zaliczeniowego (z wagą 0,7) oraz drugiego projektu zaliczeniowego (z wagą 0,3), zaokrąglana w górę do pełnych połówek. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych i uzyskanie z nich oceny co najmniej 3. Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z ćwiczeń projektowych.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę przydatną do zrozumienia podstaw fizycznych i chemicznych podstawowych operacji i procesów inżynierii chemicznej i procesowej oraz aparatów.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, III.P6S_WG, P6U_W

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Umiejętność wykonania schematu instalacji procesowej oraz jej trójwymiarowej wizualizacji.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi projektować procesy przetwórcze w skali przemysłowej zgodnie z zasadami technologicznymi.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Potrafi przekazać informacje o osiągnięciach inżynierii chemicznej i procesowej i różnych aspektach zawodu inżyniera w sposób powszechnie zrozumiały. Potrafi porozumieć się z przedstawicielami innych zawodów (elektryk, automatyk) w sprawie projektowania aparatury.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR, P6U_K