Nazwa przedmiotu:
Laboratorium aparatury procesowej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Bogumiła Wrzesińska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-612
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 60 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 30 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 35 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 20 Sumaryczny nakład pracy studenta 145
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium60h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki i fizyki na poziomie I roku oraz termodynamiki i kinetyki procesowej z kursu podstawowego.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi operacjami w ciągach technologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na opis fenomenologiczny poszczególnych procesów i zrozumienie podstawowych zjawisk składających się na proces oraz opis ilościowy (głównie na poziomie równowagowym i stanów ustalonych). 2. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie konstrukcji podstawowych aparatów do prowadzenia procesów jednostkowych i złożonych, zasad doboru i projektowania aparatury oraz instalacji procesowych.
Treści kształcenia:
Laboratorium 1. Przepływy płynów; badanie charakterystyki pomp. 2. Klasyfikacja hydrauliczna. 3. Rozdzielanie zawiesin w wirówce sedymentacyjnej. 4. Filtracja w prasie filtracyjnej. 5. Filtracja membranowa (mikrofiltracja i odwrócona osmoza). 6. Mieszanie cieczy. 7. Fluidyzacja trójfazowa. 8. Hydrodynamika kolumny z wypełnieniem. 9. Wymienniki ciepła. 10. Suszenie konwekcyjne; suszenie rozpyłowe. 11. Klimatyzacja powietrza. 12. Odpylanie gazów.
Metody oceny:
1. kolokwium 2. referat 3. sprawozdanie 4. dyskusja 5. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Selecki, L. Gradoń, Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1985. 2. J. Ciborowski, Podstawy inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1967. 3. R.G. Griskey, Transport phenomena and unit operations – a combined approach, Wiley-Interscience, NY, 2002. 4. J. Warych, Aparatura Chemiczna i Procesowa, OWPW, 2004. 5. A. Selecki, L. Gradoń, Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1985. 6. H. Błasiński, B. Młodziński, Aparatura przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1983. 7. Laboratorium Aparatury Procesowej - ćwiczenia laboratoryjne (red. J. Warych), OWPW, 2006. 8. J. Kostro, Elementy, urządzenia i układy automatyki, WSiP, Warszawa, 1998.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
1. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie zgodnie z planem zajęć. Obecność na zajęciach wprowadzających i kolokwiach jest obowiązkowa. 2. Na pierwszych zajęciach organizacyjnych zostanie przedstawiony szczegółowy harmonogram i regulamin zajęć. 3. Prezentacja i omówienie ćwiczeń, wydanie danych do obliczeń, konsultacje z prowadzącymi oraz kolokwia odbędą się w sposób zdalny na platformie MS Teams. 4. Przed przystąpieniem do ćwiczenia, konieczne jest zaznajomienie się z tematyką oraz zasadami wykonywania aktualnego ćwiczenia (obowiązuje zakres materiału zamieszczony w instrukcji). Obowiązuje skrypt „Laboratorium aparatury procesowej” pod red. L. Gradonia. 5. Na zajęciach wprowadzających prowadzący poda zestaw danych do wykonania sprawozdania oraz materiały pomocnicze. Sprawozdanie 1. Sprawozdanie z danego ćwiczenia grupa lub indywidualnie studenci oddają w terminie przewidzianym harmonogramem tj. przed rozpoczęciem kolokwium z danego ćwiczenia, w formie elektronicznej za pośrednictwem MS Teams (jako załącznik konwersacji w czacie). 2. Sprawozdanie w formie pliku PDF powinno zawierać: - imię i nazwisko studenta lub studentów, wykonujących sprawozdanie, - datę wykonywania ćwiczenia, - temat ćwiczenia, - zestawienie danych, - obliczenia i ich zestawienia, wykresy, schematy, podsumowania i wnioski oraz odpowiedzi na problemy zadane przez prowadzącego. 3. W przypadku skierowania sprawozdania do poprawy, jeśli prowadzący wyrazi zgodę na poprawę, termin oddania poprawionego sprawozdania należy uzgodnić z prowadzącym. Każdorazowa poprawa sprawozdania powoduje obniżenie oceny końcowej o wartość 0,5. W związku z tym, aby zaliczyć ćwiczenie konieczne jest uzyskanie po poprawie sprawozdania oceny z danego ćwiczenia co najmniej 3+(3,25). Kolokwium 1. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczenia zdają studenci w terminie przewidzianym harmonogramem. Kolokwium przyjmuje prowadzący, pod opieką którego student wykonywał ćwiczenie. 2. W przypadku negatywnego wyniku kolokwium, kolokwium poprawkowe odbędzie się w terminie rezerwowym, przewidzianym w harmonogramie. W całym semestrze dopuszcza się poprawę kolokwiów z 2 ćwiczeń. Ocena końcowa w przypadku poprawy kolokwium jest obniżana o 0,5. W związku z tym, aby zaliczyć ćwiczenie konieczne jest uzyskanie po poprawie kolokwium oceny z danego ćwiczenia co najmniej 3+(3,25). 1. Za każde ćwiczenie wystawiane są dwie oceny: jedna za sprawozdanie i druga za kolokwium. 2. Oceny z poszczególnych ćwiczeń są wystawiane wg skali: 2 – niezaliczone; 3- (2,75 do obliczenia średniej); 3; 3+ (3,25); 3,5; 4- (3,75); 4; 4+ (4,25); 4,5; 5- (4,75); 5. 3. Do zaliczenia całości ćwiczeń laboratoryjnych wymagane jest wykonanie wszystkich ćwiczeń przewidzianych haromonogramem i uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich sprawozdań i z kolokwiów zaliczeniowych. 4. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen zaliczających poszczególne ćwiczenia (ze sprawozdania i kolokwium) wg skali: <3,25 – 3; 3,25÷3,74 – 3,5; 3,75÷4,24 – 4; 4,25÷4,60 – 4,5; >4,60 – 5.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę w zakresie podstawowych operacji w ciągach technologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na opis fenomenologiczny poszczególnych procesów.
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W2
Ma wiedzę niezbędną do opisu podstawowych zjawisk składających się na proces oraz opis ilościowy (głównie na poziomie równowagowym i stanów ustalonych).
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W3
Ma wiedzę w zakresie konstrukcji podstawowych aparatów do prowadzenia procesów jednostkowych i złożonych, zasad doboru i projektowania aparatury oraz instalacji procesowych.
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Ma umiejętności w zakresie konstrukcji podstawowych aparatów do prowadzenia procesów jednostkowych i złożonych, zasad doboru i projektowania aparatury oraz instalacji procesowych.
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, semiarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U3
Potrafi interpretować i opisywać operacje w ciągach technologicznych.
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, P6U_U
Charakterystyka U4
Potrafi konstruować podstawowe aparaty do prowadzenia procesów jednostkowych i złożonych.
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U5
Potrafi zaplanować i zorganizować pracę instalacji procesowych.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera.
Weryfikacja: kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K