Nazwa przedmiotu:
Fizyka 3
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Marek Maciaszek
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-309
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 18 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 18 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 20 Sumaryczny nakład pracy studenta 86
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczenie przedmiotu Fizyka 1 i Fizyka 2.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Pogłębienie znajomości fizyki współczesnej niezbędnej w praktyce laboratoryjnej chemika. 2. Zapoznanie studentów z współczesnymi metodami badań struktury, powierzchni, składu i innych własności materii. 3. Zaznajomienie studentów z niektórymi zagadnieniami fizyki ciała stałego.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Poziomy energetyczne w atomach i cząsteczkach. Wiązania chemiczne. Struktura krystaliczna i pasmowa ciał stałych. 2. Budowa złącza półprzewodnikowego, charakterystyka prądowo-napięciowa złącza. Podstawy fizyczne działania podstawowych urządzeń optoelektronicznych (detektor, dioda świecąca, laser półprzewodnikowy). 3. Ogniwa słoneczne: motywacja, zasady działania, problemy. 4. Dyfrakcja i interferencja fal elektromagnetycznych oraz fal materii. Zastosowanie metod dyfrakcyjnych do badania struktury cząsteczek i ciał stałych. 5. Promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie synchrotronowe. Laser na swobodnych elektronach. 6. Oscylator harmoniczny i rotator w mechanice kwantowej. Widma emisyjne i absorpcyjne atomów i cząsteczek wzbudzenia elektronowe, wibracyjne i rotacyjne. Spektroskopia UV-VIS, IR, Ramana. Fluorescencja i fosforescencja. 7. Momenty magnetyczne elektronów i jąder atomowych, efekt Zeemana, rezonans magnetyczny. Spektrometry EPR i NMR. Zastosowanie metod rezonansowych w chemii i medycynie. 8. Metody obrazowania w chemii i medycynie. 9. Zjawiska tunelowe - mikroskop tunelowy. Mikroskop sił atomowych. Ruch ładunku w polu E i B – spektrometria masowa.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Materiały umieszczone na stronie prowadzącego. 2. J. Hennel, Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT. 3. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, 1999. 4. P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, 2001. 5. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT, 1998.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Wykłady trwają dwie godziny (z 15-minutową przerwą) i odbywają się w każdym tygodniu zajęć. W czasie niemożliwości realizacji zajęć w trybie stacjonarnym, wykłady będą prowadzone zdalnie na platformie MS Teams. Obecność nie jest obowiązkowa. Metodą weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się jest zaliczenie pisemne (kolokwium). Zaliczenie odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze i trwa 45 minut. W czasie kolokwium nie dopuszcza się korzystania z książek, notatek ani urządzeń elektronicznych. Wyniki zaliczenia prowadzący umieszcza na swojej stronie internetowej. Poprawa kolokwium odbywa się w terminie uzgodnionym przez prowadzącego i studentów. W poprawie mogą wziąć udział także studenci, którzy uzyskali ocenę pozytywną (wynik poprawy unieważnia wynik zaliczenia w pierwszym terminie). Ocena końcowa zostanie określona na podstawie wyniku kolokwium. >90% punktów możliwych do zdobycia: 5,0 (80%,90%]: 4,5 (70%,80%]: 4,0 (60%,70%]: 3,5 (50%,60%]: 3,0 [0%,50%]: 2,0

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw fizyki współczesnej, w szczególności opisu materii skondensowanej (w tym struktury pasmowej kryształów) i oddziaływania z promieniowaniem elektromagnetycznym. Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat zasad działania detektorów promieniowania elektromagnetycznego.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W2
Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat metod badania składu chemicznego i struktury materii skondensowanej.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W02, K1_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, P6U_W

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi w sposób jakościowy i ilościowy opisać zjawiska związane z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego z materią skondensowaną.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01, K1_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UU
Charakterystyka U2
Potrafi zaproponować zestaw technik pomiarowych służących do badania składu i określonych własności fizyko-chemicznych materii skondensowanej.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01, K1_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01, K1_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K, I.P6S_KO