Nazwa przedmiotu:
Komputer w kulturze współczesnej
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Marek Maciejczak
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-H304
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 20 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 20 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 15 Sumaryczny nakład pracy studenta 85
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zainteresowanie wpływem komputera na naukę, relacje między ludzkie, politykę, sztukę, religię, itd.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Ćwiczenia mają na celu ukazanie, jak komputer kształtuje wszystkie aspekty życia, jak wpływa na otoczenie i zmienia człowieka. 2. Ćwiczenia poszerzają znajomość dziedzin, w których wykorzystuje się techniki komputerowe. Pozwalają zrozumieć dynamiczne zmiany zachodzące w społeczeństwie informacyjnym, kulturze konsumpcyjnej.
Treści kształcenia:
1. Czy komputery mogą myśleć? Test Turinga 2. Sztuczna inteligencja. Mocna i słaba teoria sztucznej inteligencji 3. Komputer kwantowy 4. Gry komputerowe jako element kultury 5. Prywatność i wolność w cyberprzestrzeni
Metody oceny:
1. sprawozdanie 2. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. C. Pein, Nowy Dziki Zachód, Zwycięzcy i przegrani Doliny Krzemowej. tłum. B. Gutowska-Nowak, Kraków 2019. 2. B. Brożek, Umysł matematyczny, Kraków 2018. 3. A. Brożek, J. Jadacki, Eksperymenty myślowe w filozofii, „Filozofia Nauki”, 2012 s. 5-27. 4. R.Penrose, Cienie umysłu, Poznań 2000. 5. R. Penrose, Droga do rzeczywistości, Warszawa 2007. 6. P. Wallace, Psychologia Internetu, Poznań 2001. 7. L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, Warszawa 2006. 8. K. Księski, „Dystopijna wizja świata bliskiego zasięgu. Cyberpunk jako złożone zjawisko kulturowe. Zarys zjawiska”, „Kultura i Historia”, nr 21/2011. 9. J. D. Bolter, Człowiek Turinga, Warszawa 1990. 10. H. Putman, Mózgi w nauczaniu, w: Wiele twarzy realizmu i inne eseje, Warszawa 1998 s. 483-469. 11. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2007. 12. M. Jacyno, Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 13. N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się: omówienie tekstu dotyczącego jednego z zagadnień na temat przedmiotu. Napisanie eseju. Ocena końcowa składa się z dwóch części: 1) prezentacja zaproponowanego przez wykładowcę tekstu na ćwiczeniach oraz krytyczna jego analiza; 2) napisanie eseju na temat wybranego zagadnienia spośród tych, które były omawiane na zajęciach. Zajęcia prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Ocena końcowa składa się z dwóch części: 1) prezentacja zaproponowanego przez wykładowcę tekstu na ćwiczeniach oraz krytyczna jego analiza; 2) napisanie eseju na temat wybranego zagadnienia spośród tych, które były omawiane na zajęciach. Zaliczenie przedmiotu odbędzie się online.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą różnic w zakresie przetwarzania informacji przez człowieka i maszynę.
Weryfikacja: sprawozdanie, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W01, K1_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Posiada umiejętność krytycznej analizy związków jakie zachodzą między ekspansją kultury masowej a zanikaniem tradycyjnych wartości.
Weryfikacja: sprawozdanie, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Ma świadomość konieczności pogłębiania i rozszerzania własnych umiejętności i kompetencji w zakresie krytycznej analizy przekazów medialnych.
Weryfikacja: -
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K04, K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KO