Nazwa przedmiotu:
Mikroreaktory
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OBMB2
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 13 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 22 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 Sumaryczny nakład pracy studenta 75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Celem wykładu jest zapoznanie z rodzajami i zastosowaniami mikroreaktorów oraz opisem procesów transportowych w nich zachodzących, ze szczególnym uwzględnienie mikroreaktorów z przepływem heterofazowym. 2. Celem zajęć projektowych jest wykonanie dwóch zadań projektowych. Celem pierwszego zadania projektowego jest poznanie metod obliczania oporów przepływu w mikroreaktorze z przepływem gaz – ciecz. Celem drugiego zadania projektowego jest oszacowanie wartości współczynników wnikania masy w mikroreaktorach z przepływem gaz – ciecz.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Rodzaje i zastosowania mikroreaktorów. 2. Przepływy gaz – ciecz. 3. Hydrodynamika przepływu gaz – ciecz w mikroreaktorach. 4. Wymiana masy w mikroreaktorach z przepływem gaz -ciecz. Ćwiczenia projektowe 1. Zastosowanie metod obliczania oporów przepływu gaz – ciecz w mikroreaktorach. 2. Zastosowanie metod obliczania wartości współczynników wnikania masy w przepływie gaz – ciecz w mikroreaktorach.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. referat 3. sprawozdanie 4. dyskusja 5. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. W. Ehrfeld, V. Hessel, H. Löwe, „Microreactors: New Technology For Modern Chemistry”, Wiley-VCH, 2000. 2. N. Kockmann , „Transport phenomena in micro proces engineering”, Springer, 2008. 3. M. Dziubiński, J. Prywer, „Mechanika płynów dwufazowych”, WNT, Warszawa, 2009. 4. R. Pohorecki, S. Wroński, „Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej”, WNT, 1977 5. T. Hobler, „Dyfuzyjny ruch masy i absorbery”, WNT, 1962
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
W semestrze zimowym roku akademickim 2020/21 zajęcia wykładowe i projektowe zostaną zrealizowane zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Wykład: Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się dla tej części zajęć jest dokonywana na podstawie wyniku pisemnego zaliczenia, dla którego wyznacza się dwa terminy: jeden bezpośrednio po zakończeniu wykładów i drugi w ostatnim tygodniu przed sesją. W przypadku braku zaliczenia części wykładowej przedmiotu w pierwszym terminie student ma prawo przystąpić do zaliczenia poprawkowego organizowanego w drugim terminie. Podczas zaliczenia studenci mogą korzystać z kalkulatorów. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzianu pisemnego zgodnie ze skalą ocen: <50% - 2.0; 50-60% -3,0; 61-70% - 3,5; 71-80% - 4.0; 81-90% - 4,5; 91-100% - 5,0. Ćwiczenia projektowe: 1. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach projektowych skutkują niezaliczeniem przedmiotu. 2. W ramach zajęć projektowych studenci wykonują obowiązkowo 2 zadania projektowe w grupach 2-3 osobowych. Terminy wydania i zwrotu projektów określa prowadzący w harmonogramie zajęć. 3. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie obrony projektu, która odbywa się w formie odpowiedzi ustnej. Podczas obrony sprawdzana jest znajomość treści projektu, poprawność jego wykonania oraz zrozumienie zagadnień związanych z tematyką projektu. 4. Obecność wszystkich wykonawców podczas oddania wykonanego projektu jest obowiązkowa. Prowadzący może zadawać pytania grupie lub poszczególnym jej członkom. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi prowadzący ma prawo zróżnicować oceny w obrębie grupy. Poprawność wykonania projektu nie gwarantuje oceny pozytywnej. 5. Wszystkie projekty są oceniane na ocenę numeryczną i z każdego projektu należy otrzymać ocenę pozytywną. 6. Możliwa jest jednokrotna poprawa negatywnie ocenionego projektu. Druga negatywna ocena projektu oznacza niezaliczenie przedmiotu. 7. Prowadzący wystawia ocenę końcową za zajęcia projektowe na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z zadań projektowych Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z części wykładowej i projektowej. Ocenę końcową z przedmiotu Mikroreaktory stanowi średnia ważona ocen uzyskanych z części wykładowej i projektowej, przy czym waga oceny z części wykładowej wynosi 0,6, zaś z części projektowej - 0,4. W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć, przy czym powtórzeniu podlega cały przedmiot, nawet jeżeli student zaliczył część wykładową lub projektową.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę z zakresu rodzajów i zastosowania mikroreaktorów.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, III.P6S_WG, P6U_W
Charakterystyka W2
Ma wiedzę z zakresu zjawisk w przenoszenia pędu i masy w mikroreaktorach.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Rozumie zalety i wady mikroreaktorów oraz potrafi wskazać obszary ich zastosowań.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi wykonać obliczenia dotyczące transportu pędu i masy w mikroreaktorach.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się w związku z rozwojem nauki i techniki.
Weryfikacja: dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K