Nazwa przedmiotu:
Wstęp do enzymologii
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OB29
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 5 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 10 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 Sumaryczny nakład pracy studenta 55
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z budową i funkcją enzymów, metodami izolacji, katalizą enzymatyczną, metodami immobilizacji oraz wykorzystaniem enzymów natywnych i immobilizowanych na skalę przemysłową. 2. Po zakończeniu zajęć student będzie posiadał wiedzę podstawową z zakresu enzymologii, będzie potrafił rozpoznawać mechanizm działania enzymu oraz wyznaczać parametry w równaniu kinetycznym a także przeprowadza proste obliczenia z zakresu reaktorów enzymatycznych
Treści kształcenia:
Wykład 1. Budowa i działanie enzymów. 2. Prosta kinetyka enzymatyczna. 3. Czynniki wpływające na działanie enzymów. 4. Metody immobilizacji enzymów. 5. Kinetyka reakcji z enzymami immobilizowanymi. 6. Metody izolowania enzymów. 7. Wykorzystanie enzymów na skalę przemysłową.
Metody oceny:
1. kolokwium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. Witwicki, W. Ardelta Elementy enzymologii PWN 1989. 2. W. Bednarski, J. Fiedurka (praca zbiorowa) Podstawy biotechnologii przemysłowej WNT 2007. 3.. S. Aiba, A.E.Humphrey, N.F. Millis Inżynieria Biochemiczna WNT 1977. 4. 4. R.A. Copeland Enzymes Wiley-VCH 2000. 5. I.H. Segel Enzyme Kinetics J.Willey and sons, Inc. 1993.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
1. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa i nie jest kontrolowana 2. Prezentacje nie są udostępniane studentom, lecz możliwe jest robienie zdjęć w trakcie wykładu. Zdjęcia nie mogą być udostępniane osobom trzecim 3. Prowadzący nie wyraża zgody na filmowanie wykładu. 4. Weryfikacja zdobytej wiedzy odbywa się na podstawie dwóch pisemnych sprawdzianów przeprowadzonych w połowie (WE1) i na koniec semestru (WE2). Termin sprawdzianu jest podawany studentom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 5. Wyniki sprawdzianu przesyłane są studentom drogą elektroniczną. 6. Na sprawdzianie studenci nie mogą korzystać z notatek, podręczników ani żadnych nośników elektronicznych. 7. Wykładowca, w uzgodnieniu ze studentami terminie, ustala w miarę potrzeby termin zaliczenia poprawkowego. 8. Do sprawdzianu poprawkowego dopuszczani są studenci, którzy uzyskali ze sprawdzianu zaliczeniowego ocenę niedostateczną lub chcą poprawić uzyskaną ocenę pozytywną. Warunki prowadzenia sprawdzianu poprawkowego są takie same jak sprawdzianu zaliczeniowego. Student może poprawiać wybrany sprawdzian zaliczeniowy (WE1 lub WE2 lub WE1+WE2). Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z ocen uzyskanych ze sprawdzianów zaliczeniowych. Osoby, które nie zaliczyły przedmiotu w danym roku akademickim muszą powtarzać przedmiot.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma podstawową wiedzę z zakresu: enzymologii, rozpoznawania mechanizmów działania enzymów, wyznaczania parametrów w równaniu kinetycznym a także przeprowadzania prostych obliczeń z zakresu reaktorów enzymatycznych w powiązaniu z inżynierią chemiczną.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi prowadzić badania i analizować uzyskane wyniki.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Ma umiejętność wykorzystania wiedzy o enzymologii w dbaniu o środowisko.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K