Nazwa przedmiotu:
Laboratorium termodynamiki procesowej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Piotr Machniewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-513
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 45 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 21 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 36 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 15 Sumaryczny nakład pracy studenta 117
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium45h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Termodynamika procesowa (pozytywna ocena z egzaminu lub zajęć projektowych).
Limit liczby studentów:
60
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z metodami pomiaru parametrów termodynamicznych, wyznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych, badania równowag fazowych oraz wykorzystania podstawowych zasad termodynamiki w układach zamkniętych i otwartych do bilansowania masy i energii oraz badania sprawności obiegów termodynamicznych.
Treści kształcenia:
Laboratorium 1. Badanie warunków pracy dwufazowego obiegu chłodniczego (pompy ciepła), określanie mocy sprężania oraz wyznaczanie współczynnika wydajności chłodniczej (lub grzewczej dla pompy ciepła). 2. Pomiar ciepła spalania ciał stałych przy pomocy bomby kalorymetrycznej. 3. Wyznaczanie ciepła spalania oraz wartości opałowej paliw gazowych. 4. Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła ciał stałych przy pomocy aparatu Poensgena. 5. Pomiar lepkości roztworów ciekłych przy pomocy wiskozymetru Höpplera. Badanie zależności lepkości od temperatury oraz stężenia roztworu. 6. Badanie równowagi destylacyjnej metoda cyrkulacyjną przy pomocy aparatu Othmera. Wyznaczanie zależności współczynnika aktywności składnika od składu roztworu ciekłego oraz wyznaczanie izobary równowagi ciecz-para. 7. Badanie równowagi absorpcyjnej w absorberze z laminarnym strumieniem cieczy. 8. Badanie równowagi ekstrakcyjnej. Wyznaczanie cięciw równowag w układzie trójskładnikowym ciecz-ciecz.4,5 9. Badanie równowagi adsorpcyjnej metodą przepływową i wyznaczanie chłonności statycznej oraz chłonności dynamicznej dla badanego adsorbenta. 10. Wyznaczanie izotermy równowagi krystalizacyjnej w układzie trójskładnikowym (woda + sól A + sól B).
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. referat 3. sprawozdanie
Egzamin:
nie
Literatura:
1. S. Wroński, R. Pohorecki, W. Moniuk, W. Możaryn, J. Świdrowski, Laboratorium termodynamiki i kinetyki procesów inżynierii chemicznej, Oficyna Wyd. PW, 1996. 2. R. Pohorecki S. Wroński, Kinetyka i Termodynamika Procesów Inżynierii Chemicznej, WNT, 1979. 3. A. Biń, P. Machniewski, Przykłady i zadania z termodynamiki procesowej, OWPW, 2013. 4. S. Michałowski, K. Wańkowicz, Termodynamika procesowa, WNT, 1999. 5. J. Szarawara, Termodynamika Chemiczna, WNT 1997.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program zajęć obejmuje obowiązkowe wykonanie 10 ćwiczeń laboratoryjnych, w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Z uwagi na ograniczenia wynikające z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, zajęcia w formie kontaktowej mogą odbyć się w ciągu 3-4 tygodni (blok zajęć laboratoryjnych) w okresie wyznaczonym przez Władze Uczelni lub Wydziału. Z uwagi na powyższe ograniczenia oraz specyfikę pracy w laboratorium, wymagane jest stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki, dezynfekcja rąk, rękawiczki itp.) i używanie odzieży ochronnej (fartuchy laboratoryjne) w czasie zajęć. Student może przystąpić do wykonania ćwiczenia po zapoznaniu się ze szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w pracowni oraz po sprawdzeniu przez nauczyciela prowadzącego, stopnia przygotowania studenta do wykonania danego ćwiczenia. Student nieprzygotowany do zajęć otrzymuje ocenę niedostateczną z danego ćwiczenia. Po wykonaniu ćwiczenia student przedstawia wyniki pomiarów w formie protokołu asystentowi prowadzącemu i opracowuje wyniki pomiarów w postaci sprawozdania, które należy dostarczyć prowadzącemu w wyznaczonym terminie, od daty wykonania ćwiczenia. Sprawozdania w formie pliku można dostarczyć drogą elektroniczną. Protokół z przeprowadzonych pomiarów jest integralną częścią sprawozdania. W przypadku zawieszenia zajęć prowadzonych w formie kontaktowej, sprawozdanie należy sporządzić na podstawie wyników pomiarów oraz dodatkowych informacji dostarczonych przez prowadzącego. Sprawozdanie takie należy dostarczyć prowadzącemu pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem MS Teams w wyznaczonym terminie. Zaliczenie ćwiczenia wraz z oceną student otrzymuje na podstawie poprawnie sporządzonego sprawozdania i zaliczeniu sprawdzianu końcowego z zakresu materiału związanego tematycznie z danym ćwiczeniem. W czasie sprawdzianu, który ma formę pisemną lub ustną, nie można korzystać z notatek oraz materiałów zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej. W przypadku zawieszenia zajęć w prowadzonych formie kontaktowej, sprawdzian końcowy będzie przeprowadzony zdalnie przy użyciu programów komputerowych (MS Teams lub Moodle). Ocena z ćwiczenia wystawiana jest na podstawie przygotowania do ćwiczenia, przeprowadzenia pomiarów oraz sporządzenia sprawozdania (z wagą 0,4) i zaliczenia sprawdzianu końcowego (z wagą 0,6). Niepoprawnie wykonane sprawozdanie można poprawić, co jednak skutkuje obniżeniem oceny z danego ćwiczenia, podobnie jak błędy popełnione podczas pomiarów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowe zaliczenie każdego z 10 ćwiczeń przewidzianych w programie. Ćwiczenie niezliczone z powodu nieobecności, niedostatecznego przygotowania lub niedostarczenia sprawozdania można poprawić w czasie dwóch terminów dodatkowych zajęć organizowanych pod koniec semestru lub pod koniec okresu odrabiania zajęć laboratoryjnych w formie kontaktowej. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim, zwolnieniem wystawionym przez Władze Uczelni lub Wydziału, możliwe jest indywidualne ustalenie dodatkowego terminu odrobienia zajęć w czasie trwania semestru. Zaliczenie przedmiotu jest uwarunkowane zaliczeniem wszystkich ćwiczeń objętych programem laboratorium. Ocena końcowa jest obliczana jako średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich ćwiczeń (z uwzględnieniem ocen niedostatecznych i ocen uzyskanych w terminach dodatkowych).

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę przydatną do sporządzania bilansów termodynamicznych procesów.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W2
Ma wiedzę niezbędną wyznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych, badania równowag fazowych oraz wykorzystania podstawowych zasad termodynamiki w układach zamkniętych i otwartych do bilansowania masy i energii oraz badania sprawności obiegów termodynamicznych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W3
Ma wiedzę niezbędną do sporządzania bilansów masy, składników, pędu i energii z uwzględnieniem zjawisk przenoszenia pędu, masy i energii.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi prowadzić badania i analizować uzyskane wyniki.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U3
Ma umiejętności w tworzeniu relacji międzyludzkich.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K