Nazwa przedmiotu:
Laboratorium enzymologii
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OB36
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 15 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 3 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 6 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 4 Sumaryczny nakład pracy studenta 28
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Student powinien uczęszczać lub zaliczyć wykład Wstęp do enzymologii.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z prowadzeniem badań z wykorzystaniem enzymów natywnych i immobilizowanych.
Treści kształcenia:
Laboratorium 1. Badanie kinetyki reakcji enzymatycznych z wykorzystaniem enzymu natywnego. 2. Unieruchamianie enzymów i badanie kinetyki enzymu unieruchomionego.
Metody oceny:
1. kolokwium 2. referat 3. sprawozdanie 4. dyskusja 5. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J.Witwicki, W.Ardelta, Elementy enzymologii, PWN, 1989. 2. R.A. Copeland, Enzymes, Wiley-VCH, 2000. 3. I.H. Segel, Enzyme Kinetics, J.Willey and Sons, Inc., 1993. 4. W.Bednarski, J.Fiedurka (praca zbiorowa), Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, 2007.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i jest kontrolowana 2. Program przedmiotu obejmuje obowiązkowe wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych odbywających się w wymiarze 2 x 5 godz.. 3. Studenci są zobowiązani do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi podczas zajęć laboratoryjnych z enzymologii. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie zasad BHP obowiązujących na zajęciach. 4. Termin Laboratorium ustalany jest w porozumieniu ze studentami, możliwa jest realizacja zajęć w weekend (piątek, sobota, niedziela). 5. Studenci odbywają zajęcia w grupach 2-3-4 osobowych. Każda grupa przygotowuje jedno sprawozdanie obejmujące wszystkie ćwiczenia wykonywane w trakcie zajęć. Ocena końcowa z zajęć jest oceną uzyskaną ze sprawozdania.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę dotyczącą opisu przemian i reakcji z enzymami natywnymi i unieruchomionymi.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W2
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach z zakresu zastosowań inżynierii chemicznej i procesowej w technologiach wykorzystujących enzymy natywne i immobilizowane.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi prowadzić badania i analizować uzyskane wyniki.
Weryfikacja: referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U3
Ma umiejętności w tworzeniu relacji międzyludzkich.
Weryfikacja: dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K