Nazwa przedmiotu:
Wstęp do inżynierii chemicznej
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Ryszard Pohorecki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-209
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 15 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 3 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 2 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 5 Sumaryczny nakład pracy studenta 25
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z genezą, podstawowymi pojęciami, historią i obszarem zainteresowań i rozwoju inżynierii chemicznej i procesowej.
Treści kształcenia:
1. Charakterystyka zagrożeń dla dalszego rozwoju ludzkości, zarówno zewnętrznych („Ziemia jako statek kosmiczny”), jak i wewnętrznych („Ziemia jako bioreaktor”). 2. Geneza, historia i podstawowe koncepcje inżynierii chemicznej. 3. Pojęcie operacji jednostkowych (procesów podstawowych) oraz rodzaje (grupy) tych operacji (mechaniczne, cieplne i dyfuzyjne). Przedstawienie procesów przenoszenia pędu, ciepła i masy (transport phenomena). 4. Wyjaśnienie podstawowych założenia modelowania matematycznego, w tym modelowanie wieloskalowe oraz znaczenie opisu matematycznego dla projektowania, powiększania skali, intensyfikacji, optymalizacji i sterowania procesów Omawiane są podstawy bilansów, obliczeń równowagowych i kinetycznych procesów. 5. Znaczenie inżynierii chemicznej dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego i innych przemysłów przetwórczych (wraz z przykładami konkretnych rozwiązań procesowych). 6. Znaczenie inżynierii chemicznej dla biotechnologii i ochrony środowiska (wraz z przykładami konkretnych rozwiązań procesowych). 7. Pojęcia zrównoważonego rozwoju i systemowego podejścia do zagrożeń, projektowania i eksploatacji procesów przemysłowych. 8. Program studiów z dziedziny inżynierii chemicznej, rola i zakres poszczególnych przedmiotów. Perspektywy zatrudnienia absolwentów.
Metody oceny:
1.sprawdzian pisemny
Egzamin:
nie
Literatura:
Materiały udostępniane na zajęciach.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Wykłady są prowadzone przez 7,5 tygodnia po 2 godziny. Wykłady w semestrze 2021L odbywają się zdalnie na platformie Zoom. Efekty uczenia się są oceniane na podstawie zaliczenia pisemnego – 2 terminy po zakończeniu wykładu. Podczas zaleczenia studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów. Zaliczenie przedmiotu odbędzie się zdalnie na platformie Zoom. Sprawdzian po zakończeniu wykładu: 4 zadania po 1pkt.; na zaliczenie wymagane są 2pkt.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma podstawową wiedzę z zakresu genezy, podstawowych pojęć, historii i obszarów zainteresowań inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W2
Posiada ogólną wiedzę o znaczeniu inżynierii chemicznej dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, innych przemysłów przetwórczych oraz dla biotechnologii i ochrony środowiska.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K