Nazwa przedmiotu:
Biomechanika przepływów
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OB18
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 15 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 6 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 15 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 5 Sumaryczny nakład pracy studenta 41
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z procesami przepływu płynów w organizmie ludzkim na podstawie przepływu krwi i powietrza. 2. Zdobycie przez studenta umiejętność przewidywania efektów związanych z przepływami płynów w układach biologicznych na przykładzie przepływu krwi w dużych i małych naczyniach krwionośnych. 3. Zapoznanie studentów z metodami opisu procesów przepływu płynów w organizmie ludzkim. 4. Zapoznanie studentów z wpływem stanu zdrowia na sposób w jaki powietrze wprowadzane jest do układu oddechowego człowieka i sposobów modelowania tego procesu.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Wprowadzenie do bioinżynierii. 2. Wprowadzenie do mechaniki ośrodka ciągłego – tensor naprężenia. 3. Prawa ruchu ośrodków ciągłych. 4. Równania konstytutywne. 5. Przepływ krwi – aspekty modelowania zróżnicowanej reologii układu. 6. Wpływ agregacji i deformacji erytrocytów na lepkość pozorną krwi. 7. Przepływ pulsacyjny w układzie krwionośnym. 8. Przepływ w układzie oddechowym człowieka. 9. Modelowanie procesu oddychania. 10. Przepływ aerozolu w układzie oddechowym człowieka.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Moskal, Przepływy w organizmie człowieka. Wstęp do biomechaniki płynów., ICHiP, Warszawa, 2012. 2. A. Moskal, Mechanika aerozoli, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016. 3..Bartłomiej Bębenek, Przepływy w układzie krwionośnym , wyd. Politechnika Krakowska, Kraków, 1999.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Przedmiot jest realizowany w formie wykładu zdalnego na platformie MS Teams (14 wykładów po 1 godz.), na którym obecność nie jest obowiązkowa. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyniku zaliczenia pisemnego, które odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze realizowanego zdalnie za pomocą platformy MS Teams. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego. Ocenę końcową z przedmiotu Biomechanika przepływów ustala się na podstawie wyniku punktowego zaliczenia pisemnego stosując skalę: < 26 pkt – 2; 26-30 pkt – 3; 31-35 pkt – 3,5; 36-40 pkt – 4; 41-45 pkt – 4,5; 46-50 pkt – 5. W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Posiada wiedzę o procesach biologicznych, chemicznych i fizyko-chemicznych związanych z przepływem płynów w organizmie człowieka.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W01, K1_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Posiada wiedzę o procesach biologicznych, chemicznych i fizyko-chemicznych związanych z przepływem płynów w organizmie człowieka.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01, K1_U02, K1_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Posiada świadomość konieczności ochrony środowiska.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K