Nazwa przedmiotu:
Inżynieria sztucznych narządów wewnętrznych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Maciej Szwast, profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OB35
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 12 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 12 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 6 Sumaryczny nakład pracy studenta 60
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z historią inżynierskiego wspomagania pracy narządów wewnętrznych. 2. Zapoznanie studentów ze wskazaniami do inżynierskiego wspomagania pracy narządów wewnętrznych. 3. Zapoznanie studentów z metodami inżynierskiego wspomagania pracy narządów wewnętrznych.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Historia inżynierskiego wspomagania pracy narządów wewnętrznych. 2. Krew – skład, właściwości i rola w organizmie. 3. Układ krwionośny – anatomia, fizjologia, patologia. 4. Serce – anatomia, fizjologia, patologia, inżynierskie metody wspomagania. 5. Płuca – anatomia, fizjologia, patologia, inżynierskie metody wspomagania. 6. Nerki – anatomia, fizjologia, patologia, inżynierskie metody wspomagania. 7. Opis matematyczny procesu oczyszczania krwi. 8. Modelowanie procesów wspomagania pracy narządów wewnętrznych. 9. Zaliczenie.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. dyskusja 3. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. D.O .Cooney, Biomedical Principles. An Introduction to Fluid, Heat and Mass Transport Processes, New York and Basel, 1976
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, poza terminami zaliczeń. Zajęcia mają charakter wykładów prowadzonych przez nauczyciela akademickiego oraz referatów tematycznych wygłaszanych przez studentów. Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez przygotowanie i wygłoszenie w zespole studentów kilkuminutowej prezentacji na temat uzgodniony z prowadzącym i dotyczącym zagadnień objętych tematyką wykładu. Osoby, które nie przygotowały prezentacji lub chcą poprawić swoją ocenę mogą przystąpić do zaliczenia pisemnego, które zostanie przeprowadzone na ostatnich zajęciach w semestrze. Na zaliczeniu obowiązuje materiał przekazany podczas wykładów przez nauczyciela akademickiego. Nie przewiduje się dodatkowych terminów zaliczeń. Podczas zaliczeń pisemnych student korzysta wyłącznie z arkusza papieru i długopisu. Inne pomoce nie są potrzebne, a tym samym dozwolone. Wyniki zaliczenia przekazywane są do wiadomości studentów najpóźniej na 3 dni robocze po terminie zaliczenia. Metoda przekazania wyników studentom uzgadniana jest ze studentami; preferowane jest przekazanie wyników mailowo na adres grupowy lub starosty. Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji ustnej lub zaliczenia pisemnego. Podczas prezentacji ustnej oceniana jest zgodność prezentacji z tematyką wykładu, zawartość merytoryczna prezentacji, sposób prezentowania oraz indywidualny wkład poszczególnych studentów z zespołu. Oceny studentów mogą być zróżnicowane w ramach jednego zespołu. Podczas zaliczenia pisemnego student opracowuje zagadnienie dotyczące jednego lub więcej sztucznych narządów wewnętrznych, zgodnie z zakresem podanym na wykładach. Ocenie podlega zawartość merytoryczna opracowania.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Poznaje opis fizyczny i zależności matematyczne procesów metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W01, K1_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W2
Rozumie procesy fizyczne i przemiany chemiczne zachodzące w organizmie człowieka oraz rozumie procesy fizyczne przy zewnętrznym wspomaganiu organizmu.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W02, K1_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W3
Ma elementarną wiedzę w zakresie spektrum dyscyplin inżynierskich powiązaną z inżynierią chemiczną i procesową oraz inżynierią materiałową. Zna nowoczesne metody wspomagania pracy sztucznych narządów.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i baz danych na temat sztucznych narządów wewnętrznych; potrafi je interpretować, a także wyciągać wnioski i formułować opinie. Ma umiejętności samokształcenia się.
Weryfikacja: dyskusja, seminrium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01, K1_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UU
Charakterystyka U2
Potrafi pracować samodzielnie i w grupie.
Weryfikacja: dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
W sposób zrozumiały podaje do wiadomości publicznej informacje o inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR, P6U_K