Nazwa przedmiotu:
Metody dekontaminacji zanieczyszczeń w środowisku naturalnym
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Anna Adach-Maciejewska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OB20
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 4 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 14 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 12 Sumaryczny nakład pracy studenta 60
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z chemii fizycznej.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Tematyka zajęć dotyczy technik dekontaminacyjnych stosowanych do usuwania zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. 2. Zapoznanie z różnego rodzaju grupami zanieczyszczeń oraz zakresem ich toksycznych oddziaływań na środowisko, organizmy żywe a w szczególności człowieka. Zapoznanie z podstawowymi normami stężeń zanieczyszczeń obowiązującymi w Polsce, UE i na świecie. Podstawy metod analizy jakościowej i ilościowej charakterystycznych dla ochrony środowiska (spektroskopia Ramana, analiza specjacyjna itp.). Omówienie techniki dekontaminacji zanieczyszczeń Dokładnie in situ i ex situ w wodach gruntowych i podziemnych, w glebach, składowiskach odpadów itp. z przykładami ich praktycznych aplikacji. Zapoznanie z różnymi metodami modelowania procesów migracji zanieczyszczeń w glebach. Przedstawienie innowacyjnych technik dekontaminacyjnych. 3. Studenci zyskują wiedzę dotyczącą niebezpiecznych substancji zagrażających środowisku naturalnemu a w szczególności człowiekowi. Powoduje to zrozumienie celowości i konieczności stosowania zasad zrównoważonego rozwoju. Pokazane są możliwości stosowania wiedzy wyniesionej z inżynierii chemicznej do przewidywania migracji zanieczyszczeń i praktycznego wdrażania skutecznych i dostosowanych do danego medium technik dekontaminacyjnych.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Krótka historia ochrony środowiska i ekologii. Cele i zadania ochrony środowiska. 2. Zagrożenia globalne i lokalne XXI wieku, w szczególności zagrożenia dotyczące środowiska naturalnego. Źródła skażenia środowiska naturalnego. 3. Rodzaje typów zanieczyszczeń. Klasyfikacja toksykologiczna i efekty oddziaływań zanieczyszczeń na człowieka i organizmy żywe. 4. Normy i regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska w Polsce i na świecie (w szczególności w EU).. 5. Instytucje zajmujące się normami, regulacjami i weryfikacją przestrzegania norm w Polsce i na świecie. Organizacje i zrzeszenia pozarządowe. 6. Podstawowe metody analizy ilościowej i jakościowej, w szczególności charakterystyczne dla identyfikacji zanieczyszczeń w różnych mediach (np. analiza specjacyjna). Urządzenia i przyrządy do monitorowania i analizy zanieczyszczeń on-line (w terenie). 7. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do ochrony środowiska. 8. Dekontaminacja naturalna (w tym izotopy radioaktywne). Technologie dekontaminacyjne in situ i ex situ. 9. Techniki dekontaminacji zanieczyszczeń w powietrzu, w wodach gruntowych i podziemnych, w glebach, składowiskach odpadów itp. 10. Przykłady technologii dekontaminacyjnych praktycznie stosowanych w Polsce, na świecie (realizacje). 11. Metody redukcji zanieczyszczeń w instalacjach przemysłowych. Procesy zintegrowane w ochronie środowiska. 12. Czynniki fizyko-chemiczne wpływające na rozprzestrzenianie i usuwanie zanieczyszczeń. Mechanizmy transportu toksycznych składników w różnych mediach. Geometria źródeł zanieczyszczeń: punktowe, liniowe, powierzchniowe, masowe. 13. Podstawy modelowania procesów migracji zanieczyszczeń. Przykład modelowania procesów dekontaminacji w środowisku glebowym. 14. Techniki dekontaminacyjne przyszłości. Nowe wyzwania i wizje w dziedzinie ochrony środowiska.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. sprawozdanie 3. referat 4. dyskusja 5. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bernd Bilitewski, Podręcznik gospodarki odpadami 2. Stanley E. Manahan, Toksykologia środowiska (również w wersji anglojęzycznej: Toxicological chemistry and biochemistry 3. Kazimierz Rup, Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym 4. Roman Zarzycki, Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska 5. Pod red. Michael Healy, Environmental monitoring and biodiagnostics of hazardous contaminants 6. Frank M. Dunnivant, A basic introduction to pollutant fate and transport 7. Vic Barnett, Environmental statistics 8. Pod red. Danny D. Reible, Innovative approaches to the on-site assessment and remediation of contaminated sites
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Ocena końcowa z przedmiotu zależy od sumy punktów uzyskanych za referat i sprawdzian pisemny. Zaliczenie przedmiotu możliwe jest przy uzyskaniu 50% sumy punktów, przy jednoczesnym zaliczeniu i referatu i sprawdzianu pisemnego. Po zsumowaniu punktów uzyskanych z referatu i sprawdzianu pisemnego, ocenę z przedmiotu określa się zgodnie z poniższą skalą: Suma punktów Ocena 10 ÷ 12 3 12 ÷ 14 3,5 14 ÷ 16 4 16 ÷ 18 4,5 18 ÷ 20 5 W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć, przy czym powtórzeniu podlegają wszystkie elementy przedmiotu (referat i sprawdzian pisemny).

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Student zapoznaje się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi rodzajów zanieczyszczeń, ich toksyczności w stosunku do środowiska, organizmów żywych a w szczególności człowieka.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W2
Uzyskuje informacje z chemii analitycznej, inżynierii chemicznej i inżynierii ochrony środowiska.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Student analizuje wybrane metody dekontaminacji pod kątem ich przydatności, możliwości zastosowań i ograniczeń i skuteczności w poszczególnych mediach.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, sprawozdanie, referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Student poszerza umiejętność wiązania wiedzy dotyczącej dyskutowanych technik dekontaminacyjnych z wiedzą nabywaną w czasie studiowania inżynierii chemicznej i procesowej.
Weryfikacja: sprawozdanie, referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U12, K1_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
W ramach zajęć Student przedstawia samodzielnie lub w dwuosobowej grupie krótki referat z prezentacją, dotyczący konkretnych aspektów wybranej techniki dekontaminacji.
Weryfikacja: sprawozdanie, referat, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K
Charakterystyka KS2
Student dyskutuje na temat omawianych zagrożeń, metod dekontaminacji i ich zastosowania w trakcie zajęć z innymi.
Weryfikacja: sprawozdanie, referat, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, P6U_K