Nazwa przedmiotu:
Polimery naturalne
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska, profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OB22
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 15 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 2 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. - 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 5 Sumaryczny nakład pracy studenta 22
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami polimerów naturalnych, ich odmianami, najważniejszymi technologiami wykorzystującymi takie polimery (m.in. chemiczna modyfikacja) oraz technologiami dotyczącymi wytwarzania najważniejszych polimerów syntetycznych o właściwościach zbliżonych do polimerów naturalnych. Przedmiot obejmuje ogólną charakterystykę polimerów i metod polimeryzacji oraz wybrane zagadnienia dotyczące polimerów występujących w przyrodzie oraz ich analogów otrzymywanych syntetycznie.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Polimery i metody polimeryzacji. 2. Wybrane polimery naturalne: 2.1. Peptydy i białka. - aminokwasy występujące w białkach - wiązanie peptydowe – budowa i wynikające z niej właściwości - sekwencje aminokwasów w białkach - struktury drugorzędowe – struktura helikalna i fałdowa łańcucha polipeptydowego - trzecio- i czwartorzędowa budowa białek – białka fibrylarne i globularne - przemiany potranslacyjne reszt aminokwasowych - funkcje białek w żywych organizmach 2.2. Kwasy nukleinowe. - DNA – nośnik informacji genetycznej - struktura chemiczna kwasu deoksyrybonukleinowego - nukleozydy i nukleotydy - wiązanie fosfodiestrowe - wiązanie glikozydowi - podstawowe formy helikalne DNA (helisa B, A i Z) - struktura chromatyny - replikacja DNA - budowa chemiczna oraz funkcje RNA - drugo- i trzeciorzędowa struktura kwasów RNA - przebieg transkrypcji - translacja 2.3. Polisacharydy. - budowa chemiczna, właściwości oraz kierunki zastosowań celulozy - właściwości i techniczne wykorzystanie skrobi - chityna i chitozan - ligniny jako cenny potencjalny surowiec chemiczny 2.4. Sposób pozyskiwania i zastosowanie kauczuku naturalnego i gutaperki
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Z. Florjańczyk, S. Penczek; Chemia Polimerów t.III, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998 2. J. Kączkowski; Podstawy biochemii; WNT; Warszawa 1997 3. L. Stryer, J.L. Tymoczko, J.M. Berg; Biochemia; PWN, Warszawa 2005
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Rozpoczynają się 5 października i będą prowadzone do 23 listopada przez 2 godziny tygodniowo. Studenci zapisani na przedmiot otrzymają kod dostępu do Zespołu „Polimery naturalne”. Zaliczenie przedmiotu będzie miało formę testu przeprowadzonego na ostatnich zajęciach z wykorzystaniem aplikacji Forms. Ocena wystawiana jest na podstawie wyniku zaliczenia. Punktacja przenosi się na oceny w następujący sposób: < 50 % - nzal 50 - 60 % - 3 61- 70 % - 3,5 71 - 80 % - 4 81 - 90 % - 4.5 91 - 100 % - 5

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy chemicznej związków wielkocząsteczkowych występujących w naturze.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W2
Zna wybrane technologie przetwarzania polimerów naturalnych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W03, K1_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Rozróżnia podstawowe materiały wielkocząsteczkowe występujące w naturze.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Zauważa możliwości wykorzystania polimerów naturalnych jako bazy surowcowej dla przemysłu.
Weryfikacja: sprawdzian pisemy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Potrafi pracować samodzielnie z wykorzystaniem zaproponowanych źródeł naukowych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K