Nazwa przedmiotu:
Chemia analityczna
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-311
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 45 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 3 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 7 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 5 Sumaryczny nakład pracy studenta 60
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
- 1,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z podstawami fizykochemicznymi współczesnych instrumentalnych technik analitycznych. 2. Zapoznanie studentów z zakresem stosowalności i ograniczeń poszczególnych instrumentalnych technik analitycznych.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Metody analizy instrumentalnej. 2. Techniki spektroskopowe: spektrofotometria UV-VIS, spektrofluorymetria, absorpcyjna spektrofotometria atomowa 3. Techniki elektrochemiczne: potencjometria, woltamperometria i konduktometria. 4. Techniki rozdzielania składników mieszanin: chromatografia gazowa i wysokosprawna chromatografia cieczowa. Laboratorium 1. Spektrofotometria UV-VIS. 2. Spektrofluorymetria. 3. Absorpcyjna spektrometria atomowa. 4. Potencjometria. 5. Woltamperometria. 6. Konduktometria. 7. Chromatografia gazowa. 8. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC).
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. kolokwium 3. sprawozdanie 4. referat 5. dyskusja 6. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, PWN, 2007. 2. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1996. 3. A. Cygański, Metody elektroanalityczne, Warszawa, WNT, 1995. 4. A. Cygański, Spektroskopowe metody analizy, PWN, Warszawa, 1994. 5. I. Głuch, M. Balcerzak, Chemia analityczna - ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza PW, 2007.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Wykład: • Zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem platformy MS Teams. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować studentów o narzędziach internetowych służących do realizacji zajęć i weryfikacji efektów uczenia się. • Student powinien przygotować sobie stanowisko pracy zdalnej, w tym: komputer z dostępem do sieci Internet, dostęp do platformy wskazanej przez nauczyciela. • Student jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przesłanymi przez nauczyciela informacjami. Student jest zobowiązany do regularnego sprawdzania kanałów komunikacji wskazanych przez nauczyciela: skrzynka pocztowa, informacje w zespole MS Teams. • Zamieszczone na platformie MS Teams materiały wykładowe przeznaczone są wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest udostępnianie materiałów wszelkimi kanałami elektronicznymi (Regulamin studiów PW, par. 11 pkt. 8). • Wszelkie problemy związane z dostępem do sieci Internet będą rozwiązywane indywidualnie. • Student wykonujący pracę egzaminacyjną zobowiązany jest zamieścić na końcu pracy następujące oświadczenie: Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu została wykonana przeze mnie samodzielnie. Imię i nazwisko, nr albumu. Laboratorium: • Zajęcia realizowane są kontaktowo podczas zjazdu studentów w trakcie 2-3 tygodni. • Zalecany jest udział w wykładzie „Chemia analityczna” oraz przygotowanie do poszczególnych ćwiczeń w oparciu o podaną literaturę. Zaliczenie wykładu – kolokwium pisemne obejmuje 10 równocennie punktowanych pytań, sumarycznie student może uzyskać 20 punktów. Połowa uzyskanej liczby punktów zalicza przedmiot a uzyskane punkty przekładają się na oceny: 10-11,9 – 3,0; 12-13,9 – 3,5; 14-15,9 – 4,0; 16-17,9 – 4,5; 18-20 – 5,0. Każdy student może przystąpić do zaliczenia w każdym terminie, o zaliczeniu wykładu decyduje najwyższa z ocen, uzyskanych z egzaminu przez studenta. Zaliczenie laboratorium – na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń, minimum 40 z 70 punktów zalicza laboratorium. Punktacja przekłada się na następujące oceny: 40,0-45,5 pkt. – 3,0; 45,6-52,5 pkt. – 3,5; 52,6-58,5 pkt – 4,0; 58,6–63,0 - 3,0 pkt. 4,5; 63,1-70,0 pkt. – 5,0 Ocena końcowa (zintegrowana) z przedmiotu wyznaczana jako średnia arytmetyczna z ocen zaliczenia wykładu oraz laboratorium.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Student zna podstawy fizykochemiczne wybranych instrumentalnych technik analitycznych wykorzystujących pomiary: elektrochemiczne, spektroskopowe oraz chromatograficzne; zna zakresy stosowalności i ograniczenia instrumentalnych technik analitycznych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, sprawozdanie, referat, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W02, K1_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, sprawozdanie, referat, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Ma umiejętność planowania oraz wykonywania prostych doświadczeń chemicznych oraz bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, sprawozdanie, referat, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U3
Potrafi pracować samodzielnie i w grupie.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, sprawozdanie, referat, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, P6U_U