Nazwa przedmiotu:
Prawo gospodarcze
Koordynator przedmiotu:
dr Beata Pachuca-Smulska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-H101
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 15 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 0 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 25 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 Sumaryczny nakład pracy studenta 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza o państwie i prawie; na poziomie szkół ogólnokształcących; podstawowa wiedza w zakresie stanowienia, obowiązywania, funkcjonowania, interpretowania i stosowania prawa polskiego.
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie prawa gospodarczego z punku widzenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Podstawowe zasady działalności gospodarczej w Polsce. 3. Ewidencja działalności gospodarczej CEIDG a reglamentacja. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa oraz działalności gospodarczej. 4. Formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wybrane umowy w obrocie gospodarczym.
Treści kształcenia:
1. Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia. Norma prawna system prawa. Źródła prawa. Osoba fizyczna, osoba prawna. Zdolność prawna. Zdolność do czynności prawnych. 2. Prawo i jego rola w regulowaniu działalności gospodarczej. Miejsce prawa gospodarczego (prywatnego i publicznego) w systemie prawa. Rola i funkcje państwa w gospodarce. 3. Źródła prawa gospodarczego. Podstawowe zasady prawa gospodarczego publicznego: Zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa ustroju społeczno-gospodarczego Polski. Zasada wolności działalności gospodarczej, Zasada równości. Zasada konkurencji. 4. Podstawowe pojęcia: przedsiębiorca (mały, średni i mikroprzedsiębiorca), przedsiębiorstwo w Polsce a przedsiębiorstwo w UE, konsument, konkurent, firma, prokura, pełnomocnictwo. Konstytucji biznesu. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Reglamentacja działalności gospodarczej. CEIDG. 5. Formy prowadzenia działalności gospodarczej: jednoosobowa działalność gospodarcza; spółka cywilna; spółki prawa handlowego(spółki osobowe i spółki kapitałowe). Działalność gospodarcza państw. jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe. 6-7. Pojęcie umowy. Zasada swobody umów. Wybrane umowy w obrocie gospodarczym. Umowa sprzedaży. Umowa dostawy. Umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenia. Umowa najmu. Roszczenia. 8. Publicznoprawna ochrona konkurencji i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.
Metody oceny:
1. sprawdzian ustny 2. dyskusja 3. praca domowa
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Prawo gospodarcze. Kompendium, J. Olszewski (red), Warszawa 2019 2. Prawo handlowe, A. Kidyba, Warszawa 2020. 3. Prawo gospodarcze prywatne, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2018 4 . Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2020; 5. Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. J. Ablewicz, Warszawa, CH Beck, 2019
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
Obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa i na każdych zajęciach będzie weryfikowana przez prowadzącego zajęcia/ćwiczenia podczas sprawdzania listy obecności. Student nie może przekroczyć limitu jednej nieobecności. W wypadku wystąpienia szczególnej sytuacji losowej, zasady usprawiedliwienia nieobecności ponad wyznaczony limit i sposób zaliczenia materiału z przedmiotu ustali indywidualnie kierownik przedmiotu. Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenia ćwiczeń, gdyż przedmiot ma status ćwiczeń. Bieżąca weryfikacja efektów kształcenia będzie dokonywana w toku obowiązkowych ćwiczeń w formie dyskusji na zajęciach lub prac pisemnych przygotowywanych przez studentów samodzielnie w domu. Zaliczenie ćwiczeń wymaga, po pierwsze, nieprzekroczenia limitu nieobecności oraz, po drugie, uzyskania pozytywnego wyniku ze sprawdzianu pisemnego albo pisemnej pracy zaliczeniowej. Formę weryfikacji wiedzy na temat zagadnień omawianych podczas zajęć określi na pierwszych ćwiczeniach osoba prowadząca te ćwiczenia. Określi ona również terminy sprawdzianu pisemnego lub składania pisemnych prac zaliczeniowych, a także zasady zaliczenia zajęć w dodatkowym terminie w taki sposób, aby student miał możliwość uzyskania zaliczenia we właściwym terminie. Podczas ewentualnych sprawdzianów pisemnych student może korzystać jedynie z tekstu Aktów Prawnych RP w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest posługiwanie się jakimikolwiek urządzeniami elektronicznymi w jakimkolwiek celu. Podstawą oceny z zajęć będzie wynik z pisemnej pracy zaliczeniowej. Osoba prowadząca ćwiczenia może podwyższyć wyniki z pracy pisemnej, uwzględniając wyróżniające się przygotowanie merytoryczne i aktywność studenta podczas zajęć. Zaliczenia przedmiotu nie może uzyskać osoba, która przekroczyła limit nieobecności na ćwiczeniach lub nie uzyskała z pisemnej pracy zaliczeniowej pozytywnego wyniku. Zasady dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu w dodatkowym terminie, jego forma oraz zasady zaliczenia są identyczne jak w wypadku zaliczenia w „pierwszym terminie”. Po zakończeniu zajęć osoba prowadząca niezwłocznie dokona ustalenia ocen końcowych z przedmiotu i wprowadzi je do systemu USOS. W wypadku niezaliczenia przedmiotu kończącego się oceną lub niezaliczenia poszczególnego typu zajęć w ramach danego przedmiotu student powtarza przedmiot w całości. W sytuacji konieczności prowadzenia zajęć w trybie zdalnym zajęcia będą prowadzone na platformie Microsoft Teams. Podstawą oceny z zajęć będzie wynik z pisemnej pracy zaliczeniowej. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na 7 zajęciach w jednej z dwóch form: - stacjonarnej – zaliczenie pisemne w formie testu przeprowadzone na terenie Politechniki Warszawskiej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa (preferowane, zgodne z przyjętym planem)

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe). Zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa. Zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym. Ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo.
Weryfikacja: sprawdzian ustny, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W08, K1_W09, K1_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK, P6U_W, III.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym. Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa. Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi.
Weryfikacja: sprawdzian ustny, praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01, K1_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, P6U_K