Nazwa przedmiotu:
Podstawy obliczeń inżynierskich 2
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Jakub Pawlicki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-208
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 9 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 12 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 Sumaryczny nakład pracy studenta 61
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak wymagań wstępnych. Rekomendowane jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotów: Fizyka 1 oraz Podstawy obliczeń inżynierskich 1.
Limit liczby studentów:
120
Cel przedmiotu:
Przedstawienie wiadomości z mechaniki (statyka) i wytrzymałości materiałów.
Treści kształcenia:
1. Warunki równowagi dla płaskiego i przestrzennego układu sił. 2. Rozciąganie, ściskanie, naciski, rozkład naprężeń w materiałach. 3. Próby wytrzymałościowe. 4. Naprężania dopuszczalne, współczynnik bezpieczeństwa, kryteria wytrzymałościowe. 5. Połączenia, skręcanie, zginanie, wyboczenie sprężyste.
Metody oceny:
1.egzamin pisemny 2. egzamin ustny 3. kolokwium 4. praca domowa 5. dyskusja 6. seminarium
Egzamin:
tak
Literatura:
1. A. Selecki, L. Gradoń, Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa 1985 (istnieje wersja elektroniczna). 2. R. Fedler, R. Rousseau, Elementary principles of chemical processes, Wiley, New York, 1986. 3. L. Dobrzański, Mechanika techniczna i elementy rysunku technicznego, OWPW, 1993. 4. J. Leyko, Mechanika ogólna, WN PWN, 1997. 5. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Wytrzymałość materiałów, WN PWN. 6. J. Pikoń, Atlas konstrukcji aparatury chemicznej, Przepisy UDT, Mały poradnik mechanika. 7. J. Krzysztoforski, Podstawy obliczeń inżynierskich 2 – Projekt, kurs e-learningowy, moodle.okno.pw.edu.pl, 2019.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Na program przedmiotu składa się 30 godzin wykładów, realizowanych przez 10 tygodni po 3 godziny na tydzień. Szczegółowy harmonogram przedmiotu zostanie przedstawiony podczas pierwszych zajęć w semestrze. 1. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale może być kontrolowana. 2. Warunki przystąpienia do egzaminu: • zaliczenie przedmiotu „POI2 – projekt” nie jest konieczne ale w przypadku braku jego zaliczenia pierwsza, zadaniowa część egzaminu powinna być napisana na ocenę minimum 3,5, • zaliczenie ćwiczeń na 5 zwalnia z pierwszej części egzaminu – z przeniesieniem uzyskanej oceny na ocenę pierwszej części egzaminu. 3. Tryb przeprowadzenia egzaminu. • Student na egzaminie posiada przy sobie legitymację studencką lub dowód osobisty, • pierwsza pisemna część egzaminu trwa trzy godziny i polega na rozwiązaniu zadań praktycznych, • druga część, w zależności od prowadzącego pisemna bądź ustna, zaczyna się po co najmniej godzinnej przerwie, • na egzaminie student nie korzysta z żadnych źródeł informacji (podręczniki, notatki , smartfon itd.), natomiast przynosi koniecznie zwykły kalkulator naukowy. 4. Warunki zaliczenia przedmiotu: • pozytywna ocena z każdej z dwóch części egzaminu z osobna. 5. Liczba dopuszczalnych podejść do sprawdzianu w ciągu jednego roku akademickiego: 3. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych z części pisemnej i ustnej egzaminu.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę niezbędną z mechaniki (statyka) i wytrzymałości materiałów.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W2
Ma podstawową wiedzę o procesach przetwarzania materii w inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi projektować podstawowe aparaty stosowane w inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować.
Weryfikacja: praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UK, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K