Nazwa przedmiotu:
Język obcy B2 egzamin
Koordynator przedmiotu:
lektorzy zatrudnieni w SJO PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Język Obcy
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-JOx
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów - 0 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. - 0 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc.- 0 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc.- 0 Sumaryczny nakład pracy studenta - 0
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Minimum poziom B2: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Egzamin B2 składa się z części ustnej i części pisemnej
Treści kształcenia:
-
Metody oceny:
1. egzamin pisemny 2. egzamin ustny
Egzamin:
tak
Literatura:
Szczegółowe Karty przedmiotów i informacje o podręcznikach znajdują się na stronie internetowej www.sjo.pw.edu.pl
Witryna www przedmiotu:
www.sjo.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Egzamin pisemny: rozumienie ze słuchu; rozumienie tekstu pisanego; funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i słownictwa; pisanie (list, wypracowanie, sprawozdanie). Egzamin ustny: poprawność gramatyczna i słownictwo; wymowa; umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi; wrażenia ogólne.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Recepcja ustna (rozumienie ze słuchu): student potrafi zrozumieć złożone informacje na tematy z życia codziennego albo zawodowego; potrafi zrozumieć większość informacji w zapowiedziach i ogłoszeniach; potrafi dokładnie zrozumieć treść szczegółowych wskazówek i poleceń; potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi na interesujące go tematy; potrafi zrozumieć istotne informacje w telewizji i radiu.; potrafi zrozumieć treść wypowiedzi, wykładów, przemówień i prezentacji w dziedzinie swojej specjalizacji i zainteresowań, gdy tematyka nie jest dla niego całkiem nowa, a ich układ jest jasny; potrafi ogólnie zrozumieć argumentację w dyskusji na tematy fachowe, związane z jego zainteresowaniami. Recepcja pisemna (rozumienie tekstu czytanego): potrafi zrozumieć nowe tematy i szczegółowe informacje w tekstach ogólnych; potrafi szybko znaleźć pojedyncze ważne informacje w dłuższych tekstach.; potrafi zrozumieć większość ogłoszeń prasowych; potrafi zrozumieć artykuły i sprawozdania na aktualne tematy i rozróżnić fakty, sądy i wnioski; potrafi dość dokładnie zrozumieć informacje, argumenty i opinie w tekstach fachowych oraz związanych ze swoimi zainteresowaniami; potrafi zrozumieć instrukcje i wskazówki, które wykraczają poza dziedzinę jego specjalizacji i zainteresowań, jeśli dłuższe fragmenty mogą być wielokrotnie przeczytane; potrafi zrozumieć istotną treść umów prywatnych i zawodowych, a przy pomocy słownika także fachowe słownictwo prawnicze; potrafi zrozumieć istotne wypowiedzi w korespondencji, odnoszącej się do jego specjalizacji i zainteresowań. Interakcja ustna (udział w rozmowie): potrafi zacząć, podtrzymać i skończyć rozmowę na tematy jej/mu znane, takie, którymi się interesuje lub odnoszące się do życia codziennego; radzi sobie w sytuacjach, które mogą pojawić się w trakcie podróży; potrafi wyrażać różne uczucia (zdziwienie, szczęście, smutek, zainteresowanie, obojętność) i na nie reagować; potrafi coś zaproponować, wyrazić zgodę lub jej brak, doradzić; potrafi pytać o opinię innych ludzi i wyrażać własne poglądy w ro
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U03, K1_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Produkcja ustna (mówienie): potrafi jasno i szczegółowo omówić tematy związane ze swoją specjalizacją i zainteresowaniami; potrafi jasno omówić aktualny stan własnych zainteresowań, podkreślić ważne punkty i istotne szczegóły; potrafi przedstawić opinie i argumenty innych osób oraz wyrazić swoje zdanie i argumenty; potrafi przedstawić w zrozumiały sposób przygotowaną przez siebie prezentację; potrafi sformułować przypuszczenia i opinie oraz przewidzieć ich możliwe konsekwencje; potrafi streścić informacje zaczerpnięte z różnych źródeł i skomentować je; potrafi opisać kompleksowe procesy. Pisanie: potrafi w jasny i prosty sposób opisać znane mu i interesujące go rzeczy; potrafi przedstawić swoje poglądy, plany i działania, oraz je uzasadnić lub wyjaśnić; potrafi w prosty sposób opisać marzenia, cele i ambicje; potrafi opisać sytuacje z życia codziennego w swoim kraju i wyrazić w nich swoje poglądy i osobiste sądy na ten temat; potrafi samodzielnie streścić nieskomplikowane teksty; potrafi w sposób prosty przedstawić zdarzenia lub opowiedzieć prostymi zdaniami historyjkę; potrafi sformułować proste ogłoszenie; potrafi zrobić w użyteczny sposób notatki na znany sobie temat.
Weryfikacja: egzamin pisemny, egzamin ustny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K