Nazwa przedmiotu:
Podstawy zarządzania
Koordynator przedmiotu:
Bolesław Szomański, dr inż.
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-H207
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 4 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 6 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 20 Sumaryczny nakład pracy studenta 60
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
1. Opanowanie wiedzy z punktu widzenia teorii zarządzania oraz jej praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie. 2. Wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących funkcji, filozofii, koncepcji i metod zarządzania.
Treści kształcenia:
1. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania środowiskiem 2. Planowanie, organizowanie, przewodzenie w organizacji i kontroling 3. Procesy decyzyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4. Filozofie i koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5. Zarządzanie procesami 6. Marketing w przedsiębiorstwie 7. Zarządzanie jakością w organizacji 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi 9. Zarządzanie ryzykiem w organizacji 10. Innowacyjność i przedsiębiorczość
Metody oceny:
1. kolokwium 2. dyskusja
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Griffin R.W. Podstawy zarządzania. PWN 2017 2. Górska E., Lewandowski J., 2016, Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, Warszawa: OWPW. 3. Lewandowski J., Plinta D., Skołud B., 2014, Organizacja systemów produkcyjnych, Warszawa: PWE 4. Kisielnicki J., 2014, Zarządzanie organizacją, Warszawa: PWE 5. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., 2000, Kierowanie, Warszawa: PWE 6. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN 2015
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa i może być sprawdzana. Dopuszczalny limit nieobecności nieusprawiedliwionych – dwie nieobecności. Dopuszczalny limit nieobecności usprawiedliwionych – trzy nieobecności. Zaliczenie ćwiczeń: ocena ćwiczeń, wykonywanych w zespołach 2-3 osobowych w trakcie zajęć, w skali punktowej, przeprowadzenie jednego kolokwium ocenianego w skali punktowej. Ocena końcowa obejmuje ocenę z kolokwium przeprowadzanego na koniec zajęć oraz ocenę z wykonywanych w trakcie zajęć ćwiczeń, zakres oceny 2-5. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny >=3 z kolokwium oraz ze wszystkich ćwiczeń łącznie (ćwiczenia oceniane są w skali punktowej – o zaliczeniu decyduje suma punktów uzyskanych ze wszystkich ćwiczeń). W trakcie zaliczeń dopuszcza się używanie prostych kalkulatorów. Prowadzący zajęcia udostępnia studentom wyniki weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się niezwłocznie po dokonaniu ich oceny, ale nie później niż 2 dni przed terminem kolejnego sprawdzianu. W przypadku niezaliczenia przedmiotu student może przystąpić do zaliczenia poprawkowego według ustalonego przez prowadzącego harmonogramu. Przedmiot uznaje się za zaliczony jeśli zarówno ocena z kolokwium końcowego jak i ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć >=3; ocena z przedmiotu jest obliczana zgodnie z formułą: 0,6 * ocena z ćwiczeń + 0,4* ocena z kolokwium. (warunki, których spełnienie jest wymagane do zaliczenia przedmiotu, sposób określenia oceny końcowej, zasady powtarzania poszczególnych typów zajęć i przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce).

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK, P6U_W
Charakterystyka W2
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, III.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz zasobów informacji naukowej i patentowej, w tym w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U3
Ma umiejętność planowania rozwoju swoich kompetencji zawodowych i osobistych oraz uczenia się przez całe życie.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K
Charakterystyka KS2
Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, P6U_K
Charakterystyka KS3
Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów oraz skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Weryfikacja: dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO