Nazwa przedmiotu:
Zasady tworzenia technologii przemysłowych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Wojciech Orciuch
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-709
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 6 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 5 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 15 Sumaryczny nakład pracy studenta 56
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczone przedmioty: Termodynamika i Kinetyka procesowa, Procesy podstawowe i aparatura procesowa.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z zasadami projektowania i powiększania skali procesów przemysłu chemicznego. 2. Zapoznanie studentów z charakterystykami typowych struktur procesów przemysłowych na przykładach wybranych instalacji produkcyjnych.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Analiza koncepcji chemicznej procesu jako podstawa do wstępnego wyboru metody produkcji. 2. Jakościowa optymalizacja procesu w oparciu o zasady technologiczne (zasady najlepszego wykorzystania energii, surowców i aparatury). Przykłady organizacji procesu wynikające z tych zasad. 3. Etapy projektowania procesu od skali laboratoryjnej do przemysłowej. 4. Opracowanie projektu procesowego. 5. Zastosowanie metod powiększania skali w projektowaniu. 6. Przykłady typowych procesów przemysłu chemicznego.
Metody oceny:
1. egzamin pisemny 2. dyskusja 3. seminarium
Egzamin:
tak
Literatura:
1. S. Bretsznajder, W. Kawecki, J. Leyko, R. Marcinkowski, Podstawy ogólne technologii chemicznej, WNT, 1973. 2. J. M. Douglas, Conceptual Design of Chemical Processes, McGraw-Hill, New York, 1988.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Całkowita liczba godzin: 30 Rozkład zajęć w semestrze: 3 godziny tygodniowo przez pierwszych 10 tygodni siódmego semestru. Wykład odbywa się zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Zespół zajęciowy w MS Teams tworzy prowadzący na podstawie listy studentów w USOS najpóźniej 2 października 2020 r. Po tym terminie studenci mogą zgłaszać chęć dołączenia do zespołu e-milowo do prowadzącego. Wszelkie informacje organizacyjne, aktualny regulamin i materiały dydaktyczne są zamieszczane na stronie zespołu zajęciowego w MS Teams. Sposób weryfikacji osiągania efektów kształcenia: Egzamin ma formę pisemną i odbywa się podczas sesji egzaminacyjnej. Składa się z pytań teoretycznych i zadań obliczeniowych. Trwa 90 min. Egzaminy organizowane są trzykrotnie w ciągu roku akademickiego, dwa razy w sesji zimowej i raz w poprawkowej sesji wrześniowej. Dodatkowo, każdy student zapisany na zajęcia może przystąpić do egzaminu w terminie "zerowym", który jest organizowany w porozumieniu ze studentami bezpośrednio po zakończeniu wykładów. Przystąpienie do egzaminu "zerowego" nie powoduje wykorzystania jednego z trzech terminów, do których student ma prawo podczas sesji egzaminacyjnych. Podczas egzaminu można korzystać jedynie z klasycznych kalkulatorów. W szczególności nie wolno korzystać z telefonów, smartfonów, tabletów czy notebooków; nie wolno korzystać z notatek i innych pomocy dydaktycznych. Wyniki egzaminu są udostępniane na stronie zespołu zajęciowego w MS Teams w ciągu 6 dni od daty egzaminu. Podczas egzaminu student otrzymuje kartę zawierającą pytania i zadania egzaminacyjne wraz z informacją o maksymalnej liczbie punktów, jaką można uzyskać za odpowiedź na każde pytania/zadanie. Aby zdać egzamin należy uzyskać w sumie ponad 50% punktów z odpowiedzi na pytania i zadania. Ocena końcowa wynika z proporcjonalnej zamiany liczby punktów na ocenę.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę w zakresie typowych struktur procesów przemysłowych, projektowania i powiększania skali procesów przemysłu chemicznego.
Weryfikacja: egzamin pisemny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi zaprojektować podstawowy proces przemysłowy.
Weryfikacja: egzamin pisemny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U11, K1_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera.
Weryfikacja: egzamin pisemny, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K