Nazwa przedmiotu:
Projektowanie procesów rozdzielania
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Mariusz Zalewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-711
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 45 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 15 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 18 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 Sumaryczny nakład pracy studenta 88
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt45h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki (równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe oraz równania różnicowe), fizyki, chemii fizycznej, termodynamiki procesowej, kinetyki procesowej oraz procesów podstawowych.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z zaawansowanymi klasycznymi procesami rozdzielania objętymi zainteresowaniem inżynierii chemicznej i procesowej. 2. Zapoznanie studentów z metodami obliczania i projektowania procesów rozdzielania.
Treści kształcenia:
Ćwiczenia projektowe 1. Filtracja. 2. Zatężanie roztworów przez odparowanie lub wymrożenie rozpuszczalnika. 3. Krystalizacja przez odparowanie rozpuszczalnika i krystalizacja przez chłodzenie (w tym krystalizacja po zaszczepieniu). 4. Destylacja i kondensacja. 5. Absorpcja i desorpcja. 6. Adsorpcja. 7. Ekstrakcja. 8. Suszenie.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. praca domowa 3. dyskusja 4. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. Ciborowski, Inżynieria procesowa, WNT, Warszawa, 1973. 2. T. Hobler, Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, Warszawa, 1976. 3. Z. Ziółkowski, Destylacja i ekstrakcja w przemyśle chemicznym, WNT, Warszawa, 1978. 4. Z. Ziółkowski, Ekstrakcja cieczy w przemyśle chemicznym, WNT, Warszawa, 1980. 5. R. Zarzycki, A. Chacuk, M. Starzak, Absorpcja i absorbery, WNT, Warszawa, 1995. 6. A. Biń, J. Kopeć, A. Wolny, M. Huettner, M. Kozłowski, J. Nowosielski, S. Sieniutycz, Z. Szwast, M. Szembek-Stoeger, Zadania projektowe z inżynierii procesowej, OWPW, 2002.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Obecność na ćwiczeniach projektowych, na których ma miejsce wprowadzenie do projektu nie jest obowiązkowe. Obecność jest obowiązkowa na zaliczeniu projektu. 1. Studenci są zobowiązani do wykonania 4 projektów i opanowania związanego z nimi materiału teoretycznego. 2. Objaśnienie wprowadzające do projektu i wydanie projektów odbywa się co tydzień w czasie jednej godziny zajęć projektowych. 3. Studenci są podzieleni na grupy. Każda grupa, każdy projekt zalicza u innego prowadzącego. 4. Zaliczenie każdego projektu (sprawdzenie samodzielności wykonania projektu i opanowania odpowiedniego materiału teoretycznego) odbywa się w terminie przewidzianym harmonogramem. Zaliczenie to odbywa się jednorazowo i jest punktowane w skali od 0 do 10 punktów. W przypadku nieusprawiedliwionego nieoddania projektu lub niezgłoszenia się na jego zaliczenie w terminie przewidzianym harmonogramem student otrzymuje 0 punktów. Zaliczenie projektu odbywa się zdalnie na platformie MS Teams. Podczas zaliczenia projektu musi być włączona kamera i mikrofon. Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest na podstawie sumy uzyskanych punktów według następujących zasad: Punkty Ocena 21 – 25 3.0 26 – 30 3.5 31 – 34 4.0 35 – 37 4.5 38 – 40 5.0.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę w zakresie zaawansowanych klasycznych procesów rozdzielania objętych zainteresowaniem inżynierii chemicznej i procesowej.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W2
Ma wiedzę o najnowszych metodach obliczeń i projektowania procesów rozdzielania w inżynierii chemicznej i procesowej.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować
Weryfikacja: praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi zaprojektować instalację wykorzystująca procesy rozdzielania.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Weryfikacja: praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K
Charakterystyka KS2
Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K
Charakterystyka KS3
W sposób zrozumiały podaje do wiadomości publicznej informacje o inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: praca domowa, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR, P6U_K