Nazwa przedmiotu:
Inżynieria reaktorów chemicznych 2
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Władysław Moniuk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-707
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 15 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 18 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 8 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 15 Sumaryczny nakład pracy studenta 56
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki (analizy wektorowej, równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych), chemii fizycznej (termodynamiki i kinetyki chemicznej), podstaw mechaniki płynów, kinetyki procesowej (podstaw wymiany pędu, masy i ciepła).
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Nabycie umiejętności przewidywania przebiegu reakcji chemicznych w układzie gaz-ciecz w reaktorach chemicznych. 2. Nabycie umiejętności przewidywania przebiegu reakcji chemicznych w układzie gaz-ciało stałe w reaktorach chemicznych.
Treści kształcenia:
1. Wnikanie masy z reakcją chemiczną w układach gaz-ciecz 2. Wnikanie masy z reakcją chemiczną w układach gaz-ciało stałe
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. sprawdzian ustny
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. Bałdyga, J.R. Bourne, Turbulent Mixing and Chemical Reactions, Willey, 1999. 2. A. Burghardt, G. Bartelmus, Inżynieria Reaktorów Chemicznych, PWN, 2001. 3. P.V. Danckwerts, Gas-Liquid Reactors, Mc Graw-Hill, 1970. 4. R. Pohorecki, S. Wroński, Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa 1979
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Wykład jest prowadzony zdalnie przy pomocy programu Microsoft Teams (forma wykładów wprowadzona w semestrze 2020Z z uwagi na ograniczenia wynikające z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19). 15 godzin wykładów (2 godziny tygodniowo przez połowę semestru). Zaliczenie przedmiotu jest pisemne: sprawdzian pod koniec semestru - 2 zadania punktowane w skali 0 – 10 punktów. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie oceny pozytywnej zgodnie ze skalą ocen: ≤ 10pkt. – 2.0; 11 – 12pkt. – 3.0; 13 – 14pkt. – 3.5; 15 – 16pkt. – 4.0; 17 – 18pkt. – 4.5; 19 – 20pkt. – 5.0. Podczas zaliczania studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów poza dostarczonymi przez prowadzącego przedmiot. W przypadku niezaliczenia przedmiotu przewiduje się pisemne zaliczenie poprawkowe.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę w zakresie podstawowych operacji jednostkowych oraz projektowania reaktorów chemicznych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, sprawdzian ustny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W2
Ma wiedzę niezbędną do bilansowania składników masy, pędu i energii w reaktorów chemicznych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, sprawdzian ustny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi opisać przebieg procesów w reaktorach chemicznych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi projektować podstawowe procesy przebiegające w reaktorów chemicznych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, sprawdzian ustny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K