Nazwa przedmiotu:
Wykorzystanie programu Matlab do modelowania procesów transportowych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Michał Lewak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-OBMA4
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 6 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 14 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 5 Sumaryczny nakład pracy studenta 55
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów ze środowiskiem programistycznym Matlab. 2. Wprowadzenie studentów w tematykę związaną ze zjawiskami transportu pędu, masy i ciepła w inżynierii chemicznej. 3. Zapoznanie studentów z pisaniem programów w Matlab w celu zamodelowania zjawisk transportowych w inżynierii chemicznej.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Wprowadzenie do programu MATLAB. 2. Wykorzystanie programu Matlab do grafiki komputerowej. 3. Wprowadzenie do metod numerycznych oraz do biblioteki programu Matlab. 4. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych w procesach transportowych. 5. Rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych w typowych problemach transportowych. 6. Rozwiązywanie numeryczne układów równań różniczkowych cząstkowych w inżynierii chemicznej. 7. Wprowadzenie do tworzenia multimedialnej prezentacji modeli matematycznych. Ćwiczenia projektowe 1. Wprowadzenie do programowania w języku Matlab. 2. Wykorzystanie programowania do rozwiązywania prostych problemów z matematyki, fizyki i chemii. 3. Metody numeryczne w programie Matlab. 4. Modelowanie procesów transportu pędu, masy i energii przy pomocy programu Matlab. 5. Wykonanie projektu.
Metody oceny:
1. sprawdzian ustny 2. wykonanie projektu 3. referat 4. sprawozdanie
Egzamin:
nie
Literatura:
1. S. Wroński, R. Pohorecki, J. Siwiński Przykłady obliczeń z termodynamiki i kinetyki procesów inżynierii chemicznej , WNT 1979 2. R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot Transport phenomena, Second edition, John Wiley & Sons, 2002 3. B. Tabiś Zasady inżynierii reaktorów chemicznych, WNT 2000 4. J. Brzózka, L. Dorobczyński, Matlab-środowisko obliczeń naukowo-technicznych, Mikam PWN 2005 5. Materiały dydaktyczne dostarczone na wykładzie
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Wykład: W ramach przedmiotu odbywa się 15 wykładów po jednej godzinie każdy przy czym obecność studenta na wykładzie nie jest obowiązkowa. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyniku sprawdzianu z podstaw programowania w języku Matlab. Sprawdzian odbywa się przy komputerze. Ćwiczenia projektowe: W ramach ćwiczeń projektowych studenci mają możliwość zapoznania się z praktyczną formą programowania w języku Matlab. W ramach projektu odbywa się 15 spotkań po jednej godzinie każdy, przy czym obecność studenta na wykładzie nie jest obowiązkowa. Zaliczenie odbywa się na podstawie samodzielnie wykonanego projektu. Projekt należy oddać nie później niż 14 dni od daty wydania projektu. Zaliczenie przedmiotu odbywa się po przez zaliczenie sprawdzianu oraz wykonanie i obronę projektu. Ocena końcowa jest oceną obliczaną w następujący sposób: Ocena końcowa= 0.6*ocena z projektu+0.4*ocena ze sprawdzianu

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę dotyczącą środowiska programistycznego Matlab.
Weryfikacja: sprawdzian ustny, wykonanie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W2
Ma wiedzę związaną ze zjawiskami transportu pędu, masy i ciepła w inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: sprawdzian ustny, wykonanie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Ma umiejętność rozwiązywania zagadnień transportowych przy użyciu programowania w Matlab.
Weryfikacja: sprawdzian ustny, wykonanie projektu, referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi projektować procesy inżynierii chemicznej i procesowej.
Weryfikacja: sprawdzian ustny, wykonanie projektu, referat, sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera.
Weryfikacja: sprawdzian ustny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K