Nazwa przedmiotu:
Elektrotechnika i elektronika
Koordynator przedmiotu:
Michał Władziński, dr inż.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-202
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 6 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. 12 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 Sumaryczny nakład pracy studenta 58
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami elektrotechniki Ohma, Kirchochoffa. 2. Zapoznanie studentów z działaniem półprzewodnikowych elementów elektronicznych. 3. Zapoznanie studentów z budową i zastosowaniem układów i urządzeń elektronicznych w zastosowaniach w inżynierii materiałowej i inżynierii chemicznej.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Wstęp. 2. Elektrotechnika – obwody prądu stałego. 3. Elektrotechnika - obwody prądu zmiennego. 4. Elektrotechnika - maszyny elektryczne. 5. Elektronika - elementy elektroniczne. 6. Elektronika - układy analogowe (zasilacze, wzmacniacze, generatory i układy przekształcające. 7. Elektronika - układy cyfrowe. 8. Miernictwo elektryczne i elektroniczne. 9. Automatyka. Laboratorium 1. Badanie obwodów elektrotechniki: prądu stałego i prądu zmiennego za pomocą komputerowego programu symulującego. 2. Badanie układów zasilających. 3. Badanie układów wzmacniających. 4. Badanie układów logicznych. 5. Badanie przetworników a/c i c/a.
Metody oceny:
1. sprawdzian pisemny 2. kolokwium 3. referat 4. sprawozdanie 5. dyskusja 6. seminarium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. K. Janiszowski, A. Syrzycki, Elektrotechnika, skrypt, WPW, 2005. 2. W. Wawrzyński, Podstawy współczesnej elektroniki, WPW, 2003. 3. Materiały pomocnicze z przedmiotu Elektrotechnika i Elektronika na stronie Zakładu: zemip.mchtr.pw.edu.pl
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Wykład: Zajęcia prowadzone są w terminach określonych planem zajęć. Weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia w postaci zaliczenia pisemnego. W harmonogramie wykładu przewidziano jeden termin zaliczenia (1h) oraz termin poprawkowy (1h). Wyniki zaliczenia zostaną wywieszone w postaci wydrukowanej tabeli (gablota na IV piętrze w gmachu Wydziału Mechatroniki PW), oraz mogą zostać wysłane starostom roku/grup do dalszego rozpowszechnienia po wcześniejszym ustaleniu. W czasie kolokwiów nie dopuszcza się korzystania z materiałów: notatek, opracowań, literatury itp., a także urządzeń elektronicznych: telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, kalkulatorów itp. oraz słuchawek, mikrofonów i innych urządzeń mogących służyć komunikacji. Wykrycie przypadku korzystania z materiałów lub urządzeń zabronionych w czasie zaliczenia skutkuje oceną niedostateczną z kolokwium. Dodatkowe terminy zaliczeń wykładu mogą zostać zorganizowane po uzgodnieniu z prowadzącym. Laboratorium: Zajęcia laboratoryjne odbywają się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w 3-godzinnych blokach. Za każde z ćwiczeń można uzyskać określoną sumę punktów, na którą składa się liczba punktów uzyskanych za kolokwium wstępne i sprawozdanie, w stosunku określonym przez prowadzącego. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Odrabianie ćwiczeń, forma i ewentualny termin, w przypadku nieobecności usprawiedliwionej, należy ustalić z prowadzącym laboratoria. Część wykładowa: Kolokwium zaliczeniowe składa się z pytań pokrywających cały zakres materiału przedstawiony na zajęciach. Każde z pytań oceniane jest niezależnie w jednakowej skali punktowej. Ocena jest wystawiana na podstawie uzyskanej sumy punktów ze wszystkich pytań. Część laboratoryjna: Każde z ćwiczeń laboratoryjnych oceniane jest niezależnie w jednakowej skali punktowej. Suma punktów uzyskanych ze wszystkich ćwiczeń jest podstawą do wystawienia oceny końcowej.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma wiedzę o podstawowych prawach elektrotechniki oraz o działaniu półprzewodnikowych elementów elektronicznych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W2
Ma podstawową wiedzę o układach i urządzeniach elektronicznych w zastosowaniach w inżynierii materiałowej i inżynierii chemicznej.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, referat, sprawozdane, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka W3
Ma podstawową wiedzę dotyczącą sposobu pomiaru i analizy parametrów procesowych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U2
Potrafi planować oraz wykonywać proste doświadczenia oraz ma umiejętność bezpiecznej pracy w laboratorium związanym z elektrotechniką i elektroniką.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, referat sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o
Charakterystyka U3
Potrafi dobrać elementy elektryczne i elektroniczne oraz układy cyfrowe i analogowe w celu zbadania układów pomiarowo-wykonawczych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, kolokwium, referat, sprawozdanie, dyskusja, seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K