Nazwa przedmiotu:
Wychowanie Fizyczne
Koordynator przedmiotu:
mgr Dariusz Sońta
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inzynieria Chemiczna i Procesowa
Grupa przedmiotów:
Wychowanie Fizyczne
Kod przedmiotu:
1070-IC000-ISP-WFx
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. - 0 3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc. - 0 4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. - 0 Sumaryczny nakład pracy studenta 30
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Nauka i doskonalenie umiejętności oraz przekazanie wiadomości z zakresu techniki dyscyplin sportowych, a także zamiłowania do aktywnego spędzania czasu wolnego, dbałości o sprawność i kondycję fizyczną.
Treści kształcenia:
Zajęcia organizacyjno-porządkowe - omówienie organizacji zajęć z wychowania fizycznego, wybór dyscypliny, warunki zaliczenia i omówienie zasad BHP. Realizacja programu wychowania fizycznego w zakresie wybranych przez studenta dyscyplin sportowych, turystyki i rekreacji. Program obejmuje: 1. Gry zespołowe - szkolenie z zakresu techniki i taktyki (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa). 2. Pływanie - nauka i doskonalenie techniki. 3. Fitness - prowadzenie zajęć aerobiku (nauka i doskonalenie układów fatburningu i dance). 4. Kulturystyka - zajęcia obejmują ćwiczenia na siłowni oraz szkolenie z zakresu sterowania treningiem w kulturystyce. 5. Gry rekreacyjne - szkolenie z zakresu techniki gry w tenisa stołowego, badmintona i uni-hokeja. 6. Gimnastyka - ćwiczenia gimnastyczne prowadzone w ramach rozgrzewki, a także nauka i doskonalenie techniki podstawowych elementów gimnastyki akrobatycznej. 7. Narciarstwo - szkolenie z narciarstwa zajazdowego w ramach obozu narciarskiego. 8. Turystyka piesza - udział w organizowanych przez ZWFiS rajdach pieszych i obozach wędrownych.
Metody oceny:
1. test
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Student zapisuje się na zajęcia w systemie USOS, poprzez pocztę elektroniczną lub bezpośrednio u Prowadzącego zajęcia na wybraną przez siebie dyscyplinę sportu. Na pierwszych zajęciach student zostaje przeszkolony w zakresie BHP i poinformowany o wymaganiach związanych z daną dyscypliną sportu, niezbędnym wyposażeniem w sprzęt sportowy oraz składa oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w systemie 2 godzin po 45 minut w tygodniu (ale możliwe są również inne formy np. zajęcia weekendowe w formie wycieczek turystycznych) - ale łączny wymiar aktywności studenta powinien wynieść 30 godzin w semestrze. W przypadku zajęć odbywanych cyklicznie (raz w tygodniu) student może maksymalnie opuścić 2 zajęcia, kolejne dwa może odrobić z inną grupą za zgodą Prowadzącego. Student ma prawo do usprawiedliwienia nieobecności zwolnieniem lekarskim lub innym w formie dokumentu papierowego, ale do zaliczenia przedmiotu wymagane jest minimum 8 obecności na zajęciach jako ćwiczący. Student w czasie zajęć poznaje technikę i taktykę danej dyscypliny sportu, przepisy danej dyscypliny oraz uczy się sposobów organizacji zawodów sportowych. W niektórych dyscyplinach student może bezpośrednio wziąć udział w zawodach sportowych. W ramach każdej dyscypliny sportu student rozwija swoją motorykę (szybkość, moc, wytrzymałość) oraz sprawność fizyczną i koordynację ruchową. Student poznaje wybrane elementy historii danej dyscypliny sportu. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się poprzez: - testy sprawności ogólnej, - testy techniczne w ramach danej dyscypliny, - analizę osiągnięć studenta (wyniki sportowe), - obserwację na zajęciach. Kryteria uzyskania zaliczenia zajęć: - spełnienie kryterium obecności, - przygotowanie do zajęć (posiadanie odpowiedniego sprzętu sportowego), - aktywny udział w zajęciach, - zaliczenie testów technicznych, - udział w zawodach sportowych(nieobligatoryjnie).

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
Ma umiejętność planowania rozwoju swoich kompetencji zawodowych i osobistych oraz uczenia się przez całe życie.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU, P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1
Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K