Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych dr inż. Marcin Jasiński

Cele:

Absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych charakteryzuje: rozległa wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn, przygotowanie do pracy w zespole, znajomość języka obcego, przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych, jak też wiedza praktyczna z realizowanej zgodnie z programem studiów praktyki dyplomowej. Absolwent Wydziału jest przygotowany do twórczej działalności z zakresu: projektowania; wytwarzania; bezpieczeństwa; eksploatacji urządzeń mechanicznych i mechatronicznych, a zwłaszcza: samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz dźwignic. Jest zdolny do podejmowania pracy zawodowej w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, a także w średnich i małych firmach. Na kierunku Mechatronika studiów II stopnia są oferowane następujące specjalności: 1. Mechatronika pojazdów; 2. Mechatronika maszyn roboczych. 1) Specjalność Mechatronika pojazdów – w ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie: • zagadnień budowy, zastosowania oraz analizy sygnałów z rozproszonych systemów mechatronicznych pojazdów i maszyn roboczych; • zagadnień dotyczących akustyki struktur warstwowych, pojazdów i maszyn roboczych; komfortu użytkowania, wpływu środowiskowego infrastruktury drogowej i kolejowej zarówno ze względu na hałas jak i generowane drgania; • metod akumulowania energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych; • nowych technologii baterii elektrochemicznych NiMH i Liion, sperkondensatorów, ogniw paliwowych; • optymalizacji konstrukcji napędów hybrydowych i elektrycznych oraz ich sterowania w celu minimalizacji strat energii, kosztów zakupu i eksploatacji, negatywnego oddziaływania na środowisko; • zagadnień związanych z modelowaniem i sterowaniem maszyn roboczych. Absolwenci tej specjalności będą zaznajomieni od strony teoretycznej i częściowo praktycznej z najnowszymi technologiami i koncepcjami stosowanymi w: budowie pojazdów o napędzie hybrydowym, elektrycznym oraz związanej z nimi infrastruktury; akustyce struktur warstwowych, pojazdów i maszyn roboczych; wpływu środowiskowego infrastruktury drogowej i kolejowej zarówno ze względu na hałas jak i generowane drgania; związanych z modelowaniem i sterowaniem maszyn roboczych. Pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w firmach związanych z motoryzacją, elektroniką, automatyką i robotyką. 2) Specjalność Mechatronika maszyn roboczych - w ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie: • zjawisk zachodzących w konstrukcjach nośnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich degradacji; • zagadnień związanych z modelowaniem i sterowaniem maszyn roboczych. • metod akumulowania energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych; • nowych technologii baterii elektrochemicznych NiMH i Liion, superkondensatorów, ogniw paliwowych; • optymalizacji konstrukcji napędów hybrydowych i elektrycznych oraz ich sterowania w celu minimalizacji strat energii, kosztów zakupu i eksploatacji, negatywnego oddziaływania na środowisko; • wykształcenia podstawowych umiejętności związanych z użytkowaniem maszyn do robót ziemnych; • poznania zasad analizy konstrukcji przestrzennych oraz umiejętności formułowania warunków brzegowych i analizy konstrukcji; • poznania problemów konwersji ciepło-dźwięk-elektryczność oraz umiejętność zaprojektowania silników termoelektrycznych. Uniwersalne kompetencje zawodowe wiedza z zakresu mechaniki i mechatroniki oraz biegłość w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi: Metoda Elementów Skończonych, systemy CAD/CAM, pojazdy hybrydowe, termoakustyka, umiejętność rozwiązywania inżynierskich zagadnień mechanicznych i mechatronicznych, sprawiają, że absolwenci tej specjalności z powodzeniem znajdują zatrudnienie jako konstruktorzy, technolodzy, pracownicy działów projektowych, eksploatacyjnych, dozoru technicznego w dużych i małych firmach oraz instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem, modernizacją maszyn i urządzeń zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, robotów przemysłowych, linii technologicznych itp. Jako eksploatatorzy i diagności lub kierownicy serwisów maszyn roboczych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika Maszyn Roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika Maszyn RoboczychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Mechatronika Pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika PojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Diagnostyka maszyn 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Metody numeryczne w mechanice 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Modelowanie systemów mechatronicznych 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Zintegrowane systemy wytwarzania 2 16 0 8 0 0 24 sylabus
∑=8
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka IV 4 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Mechanika ogólna III 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
 Matematyka Analiza zespolona 4 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika Maszyn Roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika Maszyn RoboczychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
Specjalność: Mechatronika Pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika PojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Algorytmy genetyczne i sieci neuronowe 3 16 0 8 0 0 24 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów technicznych 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Modelowanie maszyn roboczych 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Planowanie ruchu pojazdów autonomicznych 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 6 0 48 sylabus
   Sieci komputerowe 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Sterowanie i regulacja maszyn roboczych 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Systemy czasu rzeczywistego 2 8 0 8 0 0 16 sylabus
   Uszkodzeniowo zorientowane sterowanie układami dynamicznymi 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Zaawansowane metody analizy sygnałów i obrazów 3 8 0 8 0 0 16 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika Maszyn Roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika Maszyn RoboczychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalność: Mechatronika Pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika PojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 15 0 120 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Praktyka dyplomowa 4 0 0 0 600 0 160 sylabus
∑=22
OgólnePrzedmioty HES Podstawy prawa pracy 2 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt KMchr2_W12
ma podstawową wiedzę w zakresie badań i modelowania układów mechatronicznych maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_W01
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów matematyki, mechaniki, metod numerycznych, metod optymalizacji w tym algorytmów genetycznych i sieci neuronowych niezbędnych do: 1. modelowania i analizy zaawansowanych problemów projektowych w budowie maszyn i pojazdów, 2. modelowania i syntezy zaawansowanych układów mechanicznych, 3. modelowania i analizy, a także syntezy zaawansowanych, złożonych procesów wytwarzania
Efekt KMchtr2_W02
ma elementarną wiedze w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki kwantowej, fizyki relatywistycznej i fizyki jądrowej.
Efekt KMchtr2_W03
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki (zwłaszcza mechaniki i termodynamiki),
Efekt KMchtr2_W04
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki materiałów, niezbędną do prowadzenia analiz wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych, w tym z zastosowaniem systemów komputerowych
Efekt KMchtr2_W05
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanych problemów modelowania i analizy stosowanych w mechanice płynów i termodynamice
Efekt KMchtr2_W06
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie nowoczesnych materiałów stosowanych w budowie maszyn i sposobów wyznaczania ich właściwości mechanicznych, jak również zna aspekty ekonomiczne ich stosowania
Efekt KMchtr2_W07
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie współczesnych zintegrowanych systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr2_W08
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie rozwiązań stosowanych w układach mechatronicznych maszyn i pojazdów,
Efekt KMchtr2_W09
ma podstawową wiedzę w zakresie współczesnych zastosowań robotyki w systemach mechatronicznych pojazdów i maszyn roboczych
Efekt KMchtr2_W10
ma elementarną wiedzę w zakresie integracji procesów projektowania i wytwarzania systemów mechatronicznych w odniesieniu do pojazdów i maszyn roboczych
Efekt KMchtr2_W11
ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowego modelowania problemów budowy maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_W13
zna i rozumie podstawowe podejścia stosowane w procesach modelowania i badania współczesnych maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_W14
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie diagnostyki zaawansowanych technicznie maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_W15
zna i rozumie podstawowe metody stosowane w modelowaniu bezpieczeństwa układów technicznych
Efekt KMchtr2_W16
ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami własności intelektualnej i prawa patentowego,

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt KMchtr2_U01
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne i fizyczne we wspomaganiu realizacji procesów inżynierskich,
Efekt KMchtr2_U02
potrafi zastosować poznane metody i narzędzia modelowania, i analizy w procesach rozwiązywania zaawansowanych problemów projektowych w budowie maszyn, pojazdów i systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr2_U03
potrafi skutecznie przeprowadzić proces modelowania i syntezy zaawansowanych, układów mechatronicznych.
Efekt KMchtr2_U04
potrafi dobrać odpowiednie materiały konstrukcyjne dla projektowanych elementów maszyn i pojazdów na podstawie znajomości ich właściwości mechanicznych
Efekt KMchtr2_U05
potrafi dokonać analizy zaawansowanych, złożonych procesów wytwarzania i posługiwać się współczesnymi, zintegrowanymi systemami wytwarzania
Efekt KMchtr2_U06
potrafi zastosować wiedzę odnośnie zaawansowanych rozwiązań w układach automatyki maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_U07
potrafi zaprojektować optymalne elementy i zespoły maszyn i pojazdów z uwzględnieniem kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod i narzędzi oraz uwzględniając proces technologiczny ich wykonania
Efekt KMchtr2_U08
potrafi praktycznie zaimplementować wiedzę w zakresie komputerowego, zaawansowanego modelowania problemów budowy systemów mechatronicznych maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_U09
potrafi zaplanować i przeprowadzić badania układów mechanicznych i elektronicznych maszyn roboczych i pojazdów oraz potrafi dokonać interpretacji wyników i wyciągnąć właściwe wnioski,
Efekt KMchtr2_U10
potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę w zakresie współczesnych rozwiązań robotyki w budowie maszyn roboczych i pojazdów
Efekt KMchtr2_U11
potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie diagnostyki w rozwiązywaniu zaawansowanych technicznie problemów diagnostycznych maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr2_U12
potrafi w realizowanych zadaniach projektowych i badawczych dostrzec składniki wymagające rozwiązań niekonwencjonalnych; potrafi dostrzec i docenić w realizowanych zadaniach projektowych i badawczych elementy innowacyjne
Efekt KMchtr2_U13
umie wykorzystać metody modelowania bezpieczeństwa układów technicznych w systemach mechatronicznych
Efekt KMchtr2_U14
potrafi do rozwiązywania zadań inżynierskich integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł w tym z zakresu interdyscyplinarnych i wielodyscyplinowych procesów inżynierskich w budowie maszyn, pojazdów i systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr2_U15
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski i formułować merytoryczne opinie
Efekt KMchtr2_U16
potrafi opracować opracowanie naukowe z realizacji eksperymentu lub zadania projektowego; potrafi przygotować syntetyczne omówienie uzyskanych wyników,
Efekt KMchtr2_U17
potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego,
Efekt KMchtr2_U18
posługuje się językiem angielskim lub innym języku obcym, uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie kierunku Mechatroniki w stopniu wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, wygłoszenia krótkiego wystąpienia na temat zrealizowanego zadania projektowego lub badawczego
Efekt KMchtr2_U19
potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,
Efekt KMchtr2_U20
potrafi pracować w środowisku przemysłowym wykazując dyscyplinę, odpowiedzialność i właściwy stosunek do pracy oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa związanego z tą pracą

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt KMchtr2_K01
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie mechatroniki maszyn i pojazdów i innych aspektów działalności inżyniera mechatronika